Show simple item record

dc.contributor.advisorMirici, İsmail Hakkı
dc.contributor.authorBudanır, Atiye
dc.date.accessioned2022-07-29T08:12:17Z
dc.date.issued2022-06-23
dc.date.submitted2022-06-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26639
dc.description.abstractThis study aims to examine the effect of distant self-assessment training on Turkish EFL learners’ writing and self-assessment performance. Additionally, it also aims at revealing the views of the students and their teachers regarding distance self-assessment training. To this end, explanatory sequential mixed methods design was followed. Four groups of students participated in this study: two experimental and two control groups. 23 students each in the experimental and control groups, a total of 46 students who were of B1 level participated in this study. The students in the experimental groups were given the distance self-assessment training as treatment. After that, the quantitative data were collected through the self-assessment scores of both groups and teachers in two different writing exams. The assessment criteria used to collect the quantitative data was developed by the preparatory school and expert opinions were obtained for reliability and validity concerns. Qualitative data were collected by interviewing the students and their teachers about self-assessment training. The findings reveal that the distance self-assessment training created a significant difference in the writing performance of the experimental group learners. While there was no significant improvement in the performance of the students in the control group, the students in the experimental group had higher scores after the training. Besides, the students in the experimental group self-assessed their writing exam as close as their teachers whereas the students in the control group did not. Moreover, both the students and teachers had positive opinions regarding the self-assessment training.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSelf-assessmenttr_TR
dc.subjectDistance education
dc.subjectAssessment in English
dc.subjectWriting skills in English
dc.subjectStudents at tertiary level
dc.subject.lcshBilgi kaynaklarıtr_TR
dc.titleThe Effect of Distance Self-Assessment Training on Turkish EFL Learners' Writing Skillstr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, uzaktan öz değerlendirme eğitiminin İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen Türk öğrencilerin yazma ve öz değerlendirme performansı üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca öğrencilerin ve öğretmenlerinin uzaktan öz değerlendirme eğitimine ilişkin görüşlerini ortaya çıkarmak da amaçlanmıştır. Araştırmanın amaçlarına ulaşmak için açımlayıcı sıralı karma desen kullanılmıştır. Bu çalışmaya iki deney ve iki kontrol grubu olmak üzere dört öğrenci grubu katılmıştır. Deney ve kontrol gruplarında 23’er öğrenci, toplamda 46 öğrenci bu çalışmaya katılmıştır. Deney gruplarındaki öğrencilere uzaktan öz değerlendirme eğitimi verilmiştir. Daha sonra nicel veriler, iki farklı yazma sınavında hem grupların hem de öğretmenlerin öz değerlendirme puanları aracılığıyla toplanmıştır. Nicel verilerin toplanmasında kullanılan yazma değerlendirme ölçütleri hazırlık okulu tarafından geliştirilmiştir ve bu çalışmada kullanılması için güvenirlik ve geçerlilik açısından uzman görüşleri alınmıştır. Nitel veriler, öğrenciler ve öğretmenleri ile öz değerlendirme eğitimi hakkında görüşülerek toplanmıştır. Bulgular, uzaktan öz değerlendirme eğitiminin deney grubu öğrencilerinin yazma performanslarında anlamlı bir farklılık yarattığını ortaya koymaktadır. Kontrol grubundaki öğrencilerin performanslarında önemli bir gelişme olmazken, deney grubundaki öğrencilerin eğitim sonrasında daha yüksek puanlar aldığı görülmüştür. Ayrıca deney grubundaki öğrenciler kendi yazma sınavlarını öğretmenlerine çok yakın olarak değerlendirirken, kontrol grubundaki öğrenciler deney grubu öğrencileri kadar doğru bir şekilde kendilerini değerlendirememişlerdir. Buna ek olarak, hem öğrenciler hem de öğretmenler öz değerlendirme eğitimi hakkında olumlu görüş belirtmiş ve etkili olduğuna inandıklarını söylemişlerdir.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Diller Eğitimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-07-29T08:12:17Z
dc.fundingTÜBİTAKtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record