Show simple item record

dc.contributor.advisorSenemoğlu, Nuray
dc.contributor.authorTopbaş, Esra
dc.date.accessioned2022-07-29T08:13:18Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-05-30
dc.identifier.citationAkbari, S. (2016). İran’da ve Türkiye’de yaşayan7-11 yaş grubu çocuklarında korunum gelişimi. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi] Mersin Üniversitesi. Alomari, H. & Ekhlawi, R.S (2020). Reliability estimates of composite achievement tests in mathematics using the stratified alpha formula. European Journal of Scientific Research, 155(4), 409-421. Arı, M., Bal, S., Tuğrul, B., Uzmen, S. ve Aydoğan, S. (2000). Helping six year old kindergarten children to acquire the concept of conservation through training. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(18). Baroody, A. J. (2004). The role of psychological research in the development of early childhood mathematics standards. Engaging young children in mathematics: Standards for early childhood mathematics education, 149-172. Baydemir Çınar, G. (2019). Erken çocukluk döneminde işlem kavramı. İçinde B. Akman (Ed.), Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi (ss. 87-93). Pegem Akademi Yayıncılık. Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve psikolojide ölçme: klasik test teorisi ve uygulaması. ÖSYM Yayınları. Bloom, B. J. (2016). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme. (D. A. Özçelik, Çev.) Pegem Akademi Yayıncılık. Buldu, M. (2019). Erken çocukluk döneminde matematiksel kavram gelişimi. İçinde B. Akman (Ed.), Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi (ss. 26-43). Pegem Akademi Yayıncılık. Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem Akademi Yayıncılık. Can, A. (2020). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi. Charles, C. M. (1999). Öğretmenler için Piaget ilkeleri. (G. Ülgen, Çev.) Ankara: Anı Yayıncılık. Charlesworth, R. & Lind, K. K. (2010). Math&science for young children. Wadsworth: Cengage Learning. Clements, D. H. & Stephan, M. (2004). Measurement in Pre-K to grade 2 mathematics. Engaging young children in mathematics: Standards for early childhood mathematics education, 299-317. Cohen, R. J., & Swerdlik, M. E. (2020). Psikolojik test ve değerlendirme: testlere ve ölçmeye giriş. E. Tavşancıl (Çev. Ed.).Nobel Akademik Yayıncılık. Cronbach, L. J., Schönemann, P., & McKie, D. (1965). Alpha coefficients for stratified-parallel tests. Educational and Psychological Measurement, 25(2), 291-312. Çapri, B. (2004). 7-11 yaş grubu çocuklarda korunumun gelişimi. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi] Mersin Üniversitesi. Dağlı, H. (2020). Gelişim ve öğrenme kuramlarında matematik. İçinde H. E. Dağlıoğlu (Ed.), Erken Çocukluk Döneminde Matematik Eğitimi (ss. 17-40). Anı Yayıncılık. Dağlıoğlu, H. E. (2020). Önsöz. İçinde H. E. Dağlıoğlu (Ed.), Erken Çocukluk Döneminde Matematik Eğitimi. Anı Yayıncılık. Denney, N. W., Zeytinoglu, S., & Selzer, S. C. (1977). Conservation training in four-year-old children. Journal of Experimental Child Psychology, 24(1), 129-146. Doğan, H., & Koçyiğit, S. (2015). Beş-on dört yaşlar arası çocuklarda temel korunum becerilerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. Durmaz, B. (2019). Ölçme. İçinde B. Durmaz (Ed.), Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi (ss. 229-256). Pegem Akademi Yayıncılık. Elkind, D. (1961). Children's discovery of the conservation of mass, weight, and volume: Piaget replication study II. The journal of genetic psychology, 98(2), 219-227. Erden, M. (1995). Eğitimde program değerlendirme. Ankara: Pegem Ertürk, S. (1994). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Meteksan Evans, R. I. (1999). Jean piaget/ insan ve fikirleri. (Ş. Çiftçioğlu, Çev.) Ankara: Doruk Yayınları.(Orijinal eserin yayın tarihi, 1973). Feigenbaum, K. D. (1971). A pilot investigation of the effects of training techniques designed to accelerate children's acquisition of conservation of discontinuous quantity. The Journal of Genetic Psychology, 119(1), 13-23. Flavell, J. H. (1963). The developmental psychology of jean piaget. New York: Litton Educational Publishing, Inc. Gelman, R. (1982). Accessing one to one correspondence: still another paper about conservation. British Journal of Psychology, 73(2), 209-220. George, L. O. (1970). Selected factors which affect young children's concepts of conservation of length. [Unpublished doctoral dissertation] Indiana University. Goldschmid, M. L. (1967). Different types of conservation and nonconservation and their relation to age, sex, IQ, MA, and vocabulary. Child Development, 1229-1246. Goldschmid, M. L., Bentler, P. M., Debus, R. L., Rawlinson, R., Kohnstamm, D., Modgil, S., ... & Warren, N. (1973). A cross-cultural investigation of conservation. Journal of Cross-Cultural Psychology, 4(1), 75-88. Haktanır, G. (1994). 7-10 yaşlarındaki çocuklarda sayı, madde, uzunluk, miktar, ağırlık, alan ve hacim korunumu ilkesinin incelenmesi. [Yayımlanmamış doktora tezi] Ankara Üniversitesi. Hardin, M. J. P. (1975). Effects of treatment on conservation of continuous quantity tasks in young children. [Doctoral dissertation].The University of North Carolina at Greensboro. Işık, A., Çiltaş, A., & Bekdemir, M. (2008). Matematik eğitiminin gerekliliği ve önemi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (17), 174-184. John, M., Dambe, M., Polhemus, S., & John, F. (1983). Children's thinking in Botswana: Piaget tasks examined. International Journal of Psychology, 18(1-4), 229-238. Karasar, N. (2020). Bilimsel araştırma yöntemi (36. Basım). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık. Kim, M. (1987). Cognitive development of Korean kindergarten children and its relationship to age, gender, social class, and maternal attitude. [Unpublished doctoral dissertation]. Oregon State University. Kohler, R. (2008). Jean Piaget. Bloomsbury Academic. Lawton, J. T., & Reddy, P. (1984). Effects of High-Order Rule Instruction on Preschool Children's Understanding of Conservation. Maury, L. (2008). Piaget ve çocuk.(N. Sarıca, Çev.). De Ki Yayınları. (Orijinal eserin yayın tarihi, 1992). May, R. B., & Norton, J. M. (1981). Training-task orders and transfer in conservation. Child Development, 904-913. Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2019, 10 Temmuz). Resmi Gazete (Sayı: 30827). Erişim adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190710.pdf Montemerlo, M. D. (1970). The effects of training and ability on conservation of number. [Unpublished doctoral dissertation]. The Pennsylvania State University. Morgan, R. H. (1977). Development of conceptual tempo, optional shift and conservation in children.[Unpublished doctoral dissertation].Arizona State University. Murray, F. B. (1968).Cognitive conflict and reversibility training in the acquisition of length conservation. Journal of Educational Psychology, 59(2), 82. Murray, N. G. (1975). The effect of motoric manipulation on the acquisition of conservation of number. [Unpublished master’s thesis]. The University of Southern California. Mwangangi, R. J. (1974). The cognitive development of Kenya African children as shown by their performance on selected Piagetian task of conservation.[Unpublished doctoral dissertation].The Ohio State University. Öçal, T. (2019). İşlemler. İçinde B. Durmaz (Ed.), Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi (ss. 185-197). Pegem Akademi Yayıncılık. Özçelik, D. A. (1992). Eğitim programları ve öğretim. Ankara: ÖSYM Yayınları. Özyürek, A., Gürleyik, S., Özdemir, S., & Sancı, N. G. (2017). Çocuklarda sayı, sıvı ve uzunluk kornumu gelişiminin cinsiyet ve yaş değişkeni açısından incelenmesi.Milli Eğitim Dergisi, 46(216), 5-19. Pancholi, J. H. (1991). An investigation into conservation personality and reading ability of the pupils as predictors of mathematical concept and mathematical achievement. [Unpublished doctoral dissertation]. Sardar Patel University. Parsonson, B. S., & Naughton, K. A. (1988). Training generalized conservation in 5-year-old children. Journal of experimental child psychology, 46(3), 372-390. Piaget, J. (1953). How children form mathematical concepts. Scientific American, 189(5), 74-79 Piaget, J. (1961). The genetic approach to psychology of thought. Educational Psychology, 52(6). Piaget, J. (1964). Cognitive development in children. Journal of Research in Science Teaching, 2(2), 176-186. https://www.researchgate.net/adresinden edinilmiştir. Piaget, J. (1967). Six psychological studies (A. Tenzer, Trans.). D. Elkind (Eds.) [Adobe Digital Editions version]. Erişim adresi Internet Archive. Piaget, J. (1968). Quantification, conservation, and nativism. Science. Piaget, J. (1976). Need and significance of cross-cultural studies in genetic psychology. In Piaget and His School (pp. 259-268). Springer, Berlin, Heidelberg. Piaget, J. (1977). Problems of equilibration. M. Appeland ve L. Goldberg (Ed.), Topics in Cognitive Development, Vol.1, Equilibration: Theory, Research and Application, (pp. 3-13). Plenum Press. Piaget, J. ve Inhelder, B. (2019). Çocuk Psikolojisi. (O. Türkay, Çev.) İstanbul: Pinhan Yayıncılık.(Orijinal eserin yayın tarihi, 2012). Piaget, J. (2019). Zeka Psikolojisi. (İ. M. Yılmaz, Çev.) İstanbul: Pinhan Yayıncılık. Piaget, J. (2019). Çocuğun Gözüyle Dünya. (İ. Yerguz, Çev.) Ankara: Dost Kitabevi Yayıncılık. (Orijinal eserin yayın tarihi, 1947). Plato, F. C. (1974). An adaptation of Jean Piaget's study of conservation of continuous quantity using lower-and middle-class kindergarten children. [Unpublished doctoral dissertation]. New York University. Pratoomraj, S., & Johnson, R. C. (1966). Kinds of questions and types of conservation tasks as related to children's conservation responses. Child Development, 343-353. Rothenberg, B. B., & Courtney, R. G. (1969). Conservation of number in very young children. Developmental Psychology, 1(5), 493. San, P., & Arı, M. (1988). Anaokuluna giden beş-altı yaş çocuklarında sayı ve miktar korunumunun kazandırılmasında bilgisayarla yapılan eğitimin etkisinin incelenmesi. Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Dergisi, 3, 27-34. Schenck, B. R. (1973). Teaching correlates of number conservation to very young children. [Unpublished doctoral dissertation]. The University of North Carolina at Greensboro. Senemoğlu, N. (1994). Okulöncesi eğitim programı hangi yeterlikleri kazandırmalıdır?. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(10). Senemoğlu, N. (2009). Gelişim, öğrenme ve öğretim. Ankara: Pegem Akademi. Singer, D. G., & Revenson, T. A. (1996). How a child thinks: a Piaget primer. New York: Penguin Books. Smedslund, J. (1961). The acquisition of conservation of substance and weight in children: I. Introduction. Scandinavian Journal of Psychology, 2(1), 11-20. Smith, S. S. (2006). Early childhood mathematics. Boston, MA: Pearson Education Inc. Tavşancıl, E. (2019). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayıncılık. Thompson, D. (2013, December 3). Piagetian conservation tasks. [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=R9lkOjLNzU4 Thorndike, R. M., & Thorndike-Christ, T. (2017). Psikolojide ve eğitimde ölçme ve değerlendirme (M. Otrar, Çev. Ed.). Ankara: Nobel. Ünal, M. (2019). Matematiksel kavram gelişiminde eşleştirme, sınıflandırma, gruplama, karşılaştırma, sıralama. İçinde B. Akman (Ed.), Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi (ss. 46-60). Pegem Akademi Yayıncılık. Wadsworth, B. J. (2015). Piaget'nin duyuşsal ve bilişsel gelişim kuramı.Z. Selçuk (Çev. Ed.) ve M. Kandemir, A. Kaşkaya ve M. Palancı, (Çev.) Ankara: Pegem Akademi. Wohlwill, J. F. & Lowe, R. C. (1962). Experimental analysis of the development of the conservation of number. Child Development, 33(1), 153-167. Wood, D. (1998). How children think and learn. Blackwell Publishing.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26642
dc.description.abstractThe aim of this study is to determine the conservation levels of 5-6 year old children in preschool educational institutions. In this study, number, length, volume (liquid), and area conservations were investigated. The population study group of the research consisted of 5-6 year old students studying in kindergartens affiliated to MoNE in Ankara province. The research was carried out with 61 preschoolers from 6 schools.In this study, the descriptive method was employed because it is tried to be revealed that level of acquiring the concept of conservation of preschool children attending preschool educational institutions. During the data collection process of the study, students were provided with the problem situations related to number, length, volume (liquid), and area conservation. Student's answers were recorded on the assessment form developed by the researcher. Collected data has been analysed with descriptive statistics (frequency, percentage, mean and standard deviation), Mann-Whitney U in paired group comparison, Kruskall-Wallis in comparison of more than two groups via SPSS.As a result of the findings obtained from the data analyzed, it was concluded that 5-6 year old children could not acquire conservation types. However, on average, more successful results were obtained in number and area conservation than other types of conservation.In addition, in this study, it was determined that the level of acquisition of the concept of conservation of 5-6 year old preschool educational institutions did not show a significant difference according to the children’s age, gender and parent’s educational levels.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKorunumtr_TR
dc.subjectOkulöncesi eğitimtr_TR
dc.subjectPiaget'nin bilişsel gelişim dönemleritr_TR
dc.subjectBilişsel gelişimtr_TR
dc.subjectKorunum türleritr_TR
dc.subjectKorunumun kazanılmasıtr_TR
dc.subject.lcshL- Eğitimtr_TR
dc.titleOkulöncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 5-6 Yaş Çocuklarının Korunum Kavramını Kazanma Düzeyleritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın amacı okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş çocuklarının korunum kavramını kazanma düzeylerini belirlemektir. Çalışmada sayı, uzunluk, hacim (sıvı) ve alan korunumu üzerinde durulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ili Çankaya ilçesinde, MEB’e bağlı anasınıflarına devam eden5-6 yaş öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma 6 okulda öğrenim gören toplam 61 anasınıfı öğrencisi ile yürütülmüştür. Araştırma kapsamında okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş çocuklarının korunum kavramını kazanma düzeyleri ortaya konulmaya çalışıldığı için çalışmada betimsel yöntem işe koşulmuştur. Araştırmanın veri toplama sürecinde öğrencilere sayı, uzunluk, hacim (sıvı) ve alan korunumuna ilişkin problem durumları sunulmuştur. Öğrencilerin verdiği cevaplar araştırmacı tarafından geliştirilen değerlendirme formuna kaydedilmiştir. Verilerin analizinde SPSS istatistik programı aracılığıyla betimsel istatistikler ( aritmetik ortalama, standart sapma, frekans ve yüzde), ikili grup karşılaştırmalarında Mann-Whitney U testi, ikiden fazla grup karşılaştırmalarında Kruskal-Wallis H testi kullanılmıştır. Analiz edilen verilerden elde edilen bulgular 5-6 yaş çocuklarının korunum türlerini kazanamadığını göstermektedir. Ancak sayı ve alan korunumunda ortalama olarak diğer korunum türlerine göre daha başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca, bu araştırmada elde edilen bulgular okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş çocuklarının korunum kavramını kazanma düzeylerinin çocukların yaşına, cinsiyetine ve anne-baba eğitim düzeylerine göre anlamlı olarak farklılaşmadığını da ortaya koymuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-07-29T08:13:18Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record