Show simple item record

dc.contributor.advisorKır, Sedef
dc.contributor.authorÖzkan, Ece
dc.date.accessioned2022-08-02T12:57:03Z
dc.date.issued2022-02
dc.date.submitted2022-07-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26670
dc.description.abstractOzkan E., Development of Electroanalytical Methods for Quantification of Somatostatin and Some Analogs. Hacettepe University Graduate School of Health Sciences, Analytical Chemistry Program, PhD Thesis, Ankara, 2022. The growth hormone (GH) inhibitor somatostatin, which is among the therapeutic peptides, has an important place in the treatment of acromegaly and neuroendocrine tumors (NET). It slows down or stops tumor development in metastatic neuroendocrine cancers. It is also used to control hormone hypersecretion in pituitary tumors, endocrine pancreas and carcinoid tumors by inhibiting the release of somatostatin, acromegaly GH, insulin, glucagon and other hormones. MIPs are formed by imprinting polymerizing functional monomers in the presence of template molecules. When template molecules are removed from MIPs, cavities occur in the structure of the specific molecule in MIPs. In the thesis study, porous MIP-based electrochemical sensors were developed for the analysis of SOM, which is a GH inhibitor, and its synthetic analogues Octreotide (OC) and Lanreotide (LAN). N-methacryloyl-L-aspartic acid (MAAsp) and N-methacryloyl-L-glutamic acid (MAGA) were used as functional monomers to form the P(HEMA-MAAsp)@MIP/GCE, P(HEMA-MAGA)@MIP/GCE sensors, respectively, using the photopolymerization method on a glassy carbon electrode (GCE). The P(ANI)@MIP/GCE sensor was created by electropolymerization method, in which aniline (ANI) was used as a functional monomer. Then, template removal solution and time and incubation time were optimized to obtain higher efficiency from MIP sensors. It has been found that the developed MIP-based sensors give linear results, are precise, accurate, sensitive, selective, rugged and stable. In addition, the analytical performance of MIP sensors was investigated by comparing their electrochemical reactions with non-imprinted polymer (NIP). The applicability of the sensors to pharmaceutical preparation, commercial human serum and patient plasma samples has been demonstrated.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectMoleküler baskılı polimertr_TR
dc.titleSomatostatin ve Bazı Analoglarının Miktar Tayini İçin Elektroanalitik Yöntemler Geliştirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetÖzkan E., Somatostatin ve Bazı Analoglarının Miktar Tayini için Elektroanalitik Yöntemler Geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Analitik Kimya Programı, Doktora Tezi, Ankara, 2022. Terapötik peptitler arasında yer alan büyüme hormonu (BH) inhibitörü somatostatin (SOM), akromegali ve nöroendokrin tümörlerin (NET) tedavisinde önemli bir yere sahiptir. Metastatik nöroendokrin kanserlerde tümör gelişimini yavaşlatır veya durdurur. Aynı zamanda somatostatin, akromegali BH, insülin, glukagon ve diğer hormonların salınımını engelleyerek hipofiz tümörleri, endokrin pankreas ve karsinoid tümörlerde hormon hipersekresyonunu kontrol etmek için kullanılır. Moleküler baskılı polimerler (MIP), polimerize edici fonksiyonel monomerlerin kalıp moleküllerin varlığında baskılanmasıyla oluşturulur. Kalıp moleküller MIP'lerden çıkarıldığında, MIP'lerde molekülün yapısına özgün boşluklar meydana gelir. Tez çalışmasında BH inhibitörü olan SOM ve onun sentetik analogları olan Oktreotid (OC) ve Lanreotid (LAN)’in analizleri için gözenekli MIP tabanlı elektrokimyasal sensörler geliştirilmiştir. N-metakriloil-L-aspartik asit (MAAsp) ve N-metakriloil-L-glutamik asit (MAGA) bir camsı karbon elektrot (CKE) üzerinde fotopolimerizasyon yöntemi kullanılarak sırası ile P(HEMA-MAAsp)@MIP/CKE ve P(HEMA-MAGA)@MIP/CKE sensörlerini oluşturmak için fonksiyonel monomer olarak kullanılmıştır. P(ANI)@MIP/CKE sensörü ise anilinin (ANI) fonksiyonel monomer olarak kullanıldığı elektropolimerizasyon yöntemi ile oluşturulmuştur. Daha sonra, MIP sensörlerden daha yüksek verim elde etmek için kalıp molekülü uzaklaştırma çözeltisi ve süresi ile inkübasyon süresi optimize edilmiştir. Geliştirilen MIP tabanlı sensörlerin doğrusal sonuç verdiği, kesin, doğru, duyarlı, seçici, tutarlı ve stabil olduğu bulunmuştur. Ayrıca, MIP sensörlerin analitik performansı, baskısız polimer (NIP) ile elektrokimyasal reaksiyonları karşılaştırılarak araştırılmıştır. Sensörlerin farmasötik preparat, ticari insan serumu ve hasta plazma örneklerine uygulanabilirliği gösterilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentAnalitik Kimyatr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2023-02-04T12:57:03Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record