Show simple item record

dc.contributor.advisorKorkut, Ece
dc.contributor.authorDarıcı, Esra
dc.date.accessioned2022-08-02T14:38:03Z
dc.date.issued2022-06-27
dc.date.submitted2022-06-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26674
dc.description.abstractThe aim of this study is to reveal the scope of the use of "informal language" and its differences from other language uses, which have not been sufficiently studied in the field, and then to determine the location of the unsloped language in the use of Turkish as a foreign language. In the first part of the study, the concept of language that forms the basis of the subject and the linguistics and sub-fields are explained in the historical process. Because the informal language falls into the subject area of community language, the social linguistics, history and general language types are included in chapter 2. In the 3rd part of the study titled "Contemporary Approaches and Techniques in Foreign Language Teaching", the "communicative approach", "action-oriented approach" and "constructive approach" that have been frequently applied in the field have been emphasized. In the 4th part of the study, the differences between slang and informal language concepts were tried to be explained by logging into the standart language. In order to show how often informal language is used in everyday life, audio recordings and translations in METU Oral Turkish Association are examined, and the unsubscribed words and phrases mentioned in the compilation are listed together with the word type and edificance values and explained the language levels in the dictionaries. In the same section, the informal language usages of Turkish teaching books at A1, A2, B1 and B2 levels as the most used foreign languages in the field were scanned and the oral compilation was examined here. Finally, the findings obtained from the oral compilation were compared with the "informal language" data from Turkish books as a foreign language. At the end of the research and evaluation, it was determined that although it is used a lot in everyday language, Turkish teaching books as a foreign language do not include enough informal languages and suggestions were made in this regard.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTürkiyat Araştırmaları Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTeklifsiz diltr_TR
dc.subjectÖlçünlü dil
dc.subjectArgo
dc.subjectYabancı dil öğretimi
dc.subjectToplumdilbilim
dc.subjectDil türleri
dc.subject.lcshTürk dili ve edebiyatıtr_TR
dc.titleTeklifsiz Dil ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Teklifsiz Dilin Yeri ve Önemitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı alanyazında üzerinde yeterli çalışma yapılmamış olan “teklifsiz dil” kullanımının kapsamını ve diğer dil kullanımlarından farklarını ortaya koymak, ardından yabancı dil olarak Türkçe kullanımında teklifsiz dilin yerini belirlemektir. Çalışmanın ilk bölümünde konunun temelini oluşturan dil kavramı ile tarihsel süreç içerisinde dilbilim ve alt alanları açıklanmıştır. Teklifsiz dilin toplumdilbilimin konu alanına girmesinden dolayı 2. bölümde toplumdilbilime, tarihçesine ve genel dil türlerine yer verilmiştir. Çalışmanın “Yabancı Dil Öğretiminde Çağdaş Yaklaşım ve Teknikler” başlıklı 3. bölümünde son yıllarda öne çıkarak alanda sıklıkla uygulanan “iletişimsel yaklaşım”, “eylem odaklı yaklaşım” ve “yapılandırmacı yaklaşım” üzerinde durulmuştur. Çalışmanın 4. bölümünde ise teklifsiz dile giriş yapılarak, argo ve ölçünlü dil kavramlarıyla arasındaki farklar açıklanmaya çalışılmıştır. Teklifsiz dilin gündelik hayatta ne sıklıkla kullanıldığını gösterebilmek amacıyla ODTÜ Sözlü Türkçe Derlemindeki sesli kayıtlar ve çevriyazılar incelenmiş, derlemde geçen teklifsiz sözcük ve sözceler sözcük türü ve edimsöz değerleri ile birlikte listelenip bu kullanımların sözlüklerde hangi dil düzeyleriyle verildiği açıklanmıştır. Yine aynı bölümde alanda en çok kullanılan yabancı dil olarak Türkçe öğretim kitaplarının A1, A2, B1 ve B2 seviyelerinde geçen teklifsiz dil kullanımları taranıp sözlü derlemde yapılan incelemeler burada da yapılmıştır. Son olarak da sözlü derlemden elde edilen bulgularla yabancı dil olarak Türkçe kitaplarından çıkan “teklifsiz dil” verileri karşılaştırılmıştır. Araştırma ve değerlendirmenin sonunda gündelik dilde çok kullanılmasına rağmen yabancı dil olarak Türkçe öğretim kitaplarının yeteri kadar teklifsiz dile yer vermediği saptanmış ve bu konuda öneriler getirilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-08-02T14:38:03Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record