Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzer, Arif
dc.contributor.authorAras, Buse
dc.date.accessioned2022-08-10T10:59:28Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-07-04
dc.identifier.citationAras, B. (2022) Heteroseksüel çiftlerde cinsiyetçilik türleri ile yakın ilişki şiddeti arasındaki ilişkide baskınlık düzeyinin aracı rolü [Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi]. Hacettepe Üniversitesi Açık Erişim Sistemitr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26695
dc.description.abstractThis study aimed to examine the mediation role of dominance in the relationship between ambivalent sexism and intimate partner violence in heterosexual dyads and to adapt the Dominance Scale into Turkish. The design was a predictive correlational study. The study participants consisted of 108 heterosexual couples selected by a convenient sampling method. The Instruments were the Personal Information Form, Ambivalent Sexism Inventory, Conflict Tactics Scale-2, and Dominance Scale. Data analysis was performed in Mplus 8.1. Dominance Scale was adapted into Turkish, confirmatory factor analysis was conducted for construct validity, and Cronbach alpha coefficients were calculated to evaluate the reliability. The results indicated that the reliability and validity coefficients of Dominance Scale were sufficient. Later, dyad members’ distinguishability was examined, and the results showed that dyad members are distinguishable. Data obtained from couples were assessed through the actor-partner interdependence mediation model. The results revealed that intimate partner violence was bidirectional. As men’s benevolent sexism level increased, the likelihood of exposure and perpetration of intimate partner violence reduced for both men and women. Ambivalent sexism had no direct effect on the increase of intimate partner violence. However, when partners’ dominance levels rose, ambivalent sexism caused an increase in the victimization and perpetration of intimate partner violence. As one of the partners’ dominance levels rose, women’s ambivalent sexism levels and men’s hostile sexism levels increased the violence exposed and perpetrated by partners. The findings were discussed in intimate partner violence literature, and recommendations were presented for theoretical and practical applications.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectYakın ilişki şiddetitr_TR
dc.subjectCinsiyetçiliktr_TR
dc.subjectKorumacı cinsiyetçiliktr_TR
dc.subjectDüşmanca cinsiyetçiliktr_TR
dc.subjectBaskınlıktr_TR
dc.subjectDiyadik modeltr_TR
dc.subjectAktör-partner karşılıklı bağımlı aracılık modelitr_TR
dc.subject.lcshPsikolojitr_TR
dc.titleHeteroseksüel Çiftlerde Cinsiyetçilik Türleri ile Yakın İlişki Şiddeti Arasındaki İlişkide Baskınlık Düzeyinin Aracı Rolütr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın amacı, heteroseksüel çiftlerde çelişik duygulu cinsiyetçilik ile yakın ilişki şiddeti arasındaki ilişkide baskınlığın aracı rolünün incelenmesi ve Baskınlık Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanmasıdır. Bu araştırmada yordamaya dayalı korelasyonel model kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, bir büyük şehirde yaşayan ve uygun örnekleme yöntemiyle seçilmiş 108 heteroseksüel çift oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu, Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği, Çatışmaların Çözümüne Yaklaşım Ölçeği-2 ve Baskınlık Ölçeği kullanılmıştır. Analizler Mplus 8.1 paket programında gerçekleştirilmiştir. Baskınlık Ölçeği Türkçeye uyarlanırken yapı geçerliği kapsamında doğrulayıcı faktör analizi yapılmış, ölçümlerin güvenirliği ise Cronbach alfa güvenirlik analizleriyle test edilmiştir. Sonuçlar Baskınlık Ölçeği Türkçe formundan elde edilen ölçümlerin güvenirlik ve geçerlik değerlerinin yeterli olduğunu göstermiştir. Araştırmaya katılan çiftler için ayırt edilebilir ve ayırt edilemez model testleri yapılmış; çalışmaya katılan çiftlerin ayırt edilebilir olduğu görülmüştür. Çiftlerden elde edilen veriler aktör-partner karşılıklı bağımlı aracılık yaklaşımıyla değerlendirilmiştir. Bu araştırmanın bulguları; yakın ilişki şiddeti konusunda bir cinsiyet simetrisi olduğunu ve şiddetin partnerler arasında karşılıklı şekilde ortaya çıktığını göstermiştir. Erkeğin korumacı cinsiyetçilik düzeyinin artmasının kadın ve erkek için uygulanan ve maruz kalınan yakın ilişki şiddetini azalttığı bulunmuştur. Çelişik duygulu cinsiyetçilik, yakın ilişki şiddetini doğrudan arttırmamaktadır; fakat partnerlerin baskınlığı arttığında çelişik duygulu cinsiyetçilik kadının ve erkeğin uyguladığı ve maruz kaldığı yakın ilişki şiddetini arttırmaktadır. Partnerlerden birinin baskınlığı arttığında, kadının korumacı cinsiyetçilik düzeyi, erkeğin ise düşmanca cinsiyetçilik düzeyinin artması partnerlerin uyguladığı ve maruz kaldığı şiddeti arttırmaktadır. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar yakın ilişki şiddeti literatürü kapsamında tartışılmış; araştırma ve uygulama alanına yönelik öneriler sunulmuştur. Bu araştırmanın yakın ilişki şiddeti literatürüne katkı sağlaması umulmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentRehberlik ve Psikolojik Danışmanlıktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-08-10T10:59:28Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypedatasettr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record