Show simple item record

dc.contributor.advisorEymirli, Ayhan
dc.contributor.authorErtekin, Mert Deniz
dc.date.accessioned2022-11-04T06:34:57Z
dc.date.issued2022-09-12
dc.date.submitted2022-09-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/27029
dc.description.abstractERTEKİN, M. D. The Effect of Multiple Sterilization on Cyclic Fatigue Resistance of Nickel-Titanium Rotary File Systems Produced by Different Processes. Hacettepe University Faculty of Dentistry, Department of Endodontics, Specialization Thesis, Ankara, 2022. The aim of our study is to compare the cyclic fatigue resistance of EndoArt Touch Gold and EndoArt Touch Blue branded rotary file systems produced with different processes and to examine the effect of multiple sterilization on the cyclic fatigue resistance. In this in-vitro study, control and sterilization groups of 2 different Ni-Ti rotary file systems were formed. A total of 100 Ni-Ti files, 25 in each group; It was used statically in an artificial canal made of stainless steel with an internal diameter of 1.5 mm, a curvature of 60° and a radius of 5 mm. The cyclic fatigue tests of the files belonging to the control group were performed and the mean breakage times were determined. The times corresponding to 25%, 50% and 75% of these average breaking times were determined. Sterilization group files were used in the cyclic fatigue test setup up to 25%, 50% and 75% of the mean breakage times, respectively, and the operation was stopped at these points and sterilization with autoclave was applied. After 75% of the mean break time at the last autoclave, the files were used until they broke in the cyclic fatigue test setup. The breaking length of all files was measured; The time to breakage was determined as seconds (sec). The conformity of the data to the normal distribution was evaluated with the Shapiro-Wilk test and the Kruskal-Wallis test was used for analysis. According to the comparison results, a significant difference was found between the EndoArt Gold sterilization group and the EndoArt Blue sterilization group, and between the EndoArt Gold control group and the EndoArt Blue control group (p<0.05). When the broken piece lengths are examined; While the difference between the EndoArt Blue sterilization group and the EndoArt Blue control group was significant (p<0.05); No statistically significant difference was found between the other groups. It was determined by SEM analysis that the fractures occurred as a result of cyclic fatigue. As a result, the file system with the highest cyclic fatigue resistance was determined as EndoArt Blue. The sterilization had no significant effect on cyclic fatigue resistance. Key words: cyclic fatigue, Ni-Ti file systems, multiple sterilizationtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectdöngüsel yorgunluktr_TR
dc.subjectNi-Ti eğe sistemleritr_TR
dc.subjectçoklu sterilizasyontr_TR
dc.titleÇoklu Sterilizasyonun Farklı İşlemlerle Üretilmiş Nikel-Titanyum Döner Eğe Sistemlerinin Döngüsel Yorgunluk Direnci Üzerine Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetERTEKİN, M. D. Çoklu Sterilizasyonun Farklı İşlemlerle Üretilmiş Nikel-Titanyum Döner Eğe Sistemlerinin Döngüsel Yorgunluk Direnci Üzerine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı Uzmanlık Tezi, Ankara, 2022. Çalışmamızın amacı farklı işlemlerle üretilmiş EndoArt Touch Gold ve EndoArt Touch Blue markalı döner eğe sistemlerinin döngüsel yorgunluk dirençlerini karşılaştırmak ve çoklu sterilizasyonun döngüsel yorgunluk dirençleri üzerindeki etkisini incelemektir. Bu in-vitro çalışmada 2 farklı Ni-Ti döner eğe sistemine ait kontrol ve sterilizasyon grupları oluşturulmuştur. Her bir grupta 25 adet olmak üzere toplamda 100 adet Ni-Ti eğe; 1,5 mm iç çapa, 60° kurvatür eğimine ve 5 mm’lik kurvatür yarıçapına sahip paslanmaz çelikten yapılmış yapay bir kanalda statik olarak kullanılmıştır. Kontrol grubuna ait eğelerin döngüsel yorgunluk testleri yapılmış ve ortalama kırılma süreleri belirlenmiştir. Bu ortalama kırılma sürelerinin %25, %50 ve %75’ ine karşılık gelen süreler belirlenmiştir. Sterilizasyon grubu eğeleri ortalama kırılma sürelerinin %25, %50 ve %75’ ine kadar sırasıyla döngüsel yorgunluk test düzeneğinde kullanılırken bu noktalarda çalışması durdurulup otoklav ile sterilizasyon işlemi uygulanmıştır. Son otoklavlamanın yapıldığı ortalama kırılma süresinin %75’inden sonra eğeler döngüsel yorgunluk test düzeneğinde kırılana kadar çalıştırılmıştır. Tüm eğelerin kırılma uzunluğu ölçülmüş olup, kırılana kadar geçen süreler (sn) olarak belirlenmiştir. Verilerin normal dağılıma uygunlukları Shapiro-Wilk testi ile değerlendirilmiştir ve analiz için Kruskal-Wallis testi uygulanmıştır. Karşılaştırma sonuçlarına göre EndoArt Gold Sterilizasyon Grubu ile EndoArt Blue Sterilizasyon Grubu ve EndoArt Gold Kontrol Grubu ile EndoArt Blue Kontrol Grubu arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). Kırık parça uzunlukları incelendiğinde ise; EndoArt Blue Sterilizasyon Grubu ile EndoArt Blue Kontrol Grubu arasındaki fark anlamlı bulunurken (p<0,05); diğer gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. SEM analizi ile oluşan kırılmaların döngüsel yorgunluk sonucu oluştuğu belirlenmiştir. Sonuç olarak döngüsel yorgunluk direnci en yüksek olan eğe sistemi EndoArt Touch Blue olarak belirlenmiştir. Sterilizasyon işleminin döngüsel yorgunluk direnci üzerinde anlamlı bir etkisi olmamıştır. Anahtar Kelimeler: döngüsel yorgunluk, Ni-Ti eğe sistemleri, çoklu sterilizasyontr_TR
dc.contributor.departmentEndodontitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2023-05-09T06:34:57Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypedentThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record