Show simple item record

dc.contributor.advisorMirici, İsmail Hakkı
dc.contributor.authorErkmen, Tuğçe
dc.date.accessioned2022-11-08T11:19:34Z
dc.date.issued2022-10-26
dc.date.submitted2022-10-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/27058
dc.description.abstractThe present study aimed to investigate experienced English as a Foreign Language (EFL) teachers’ cognitions of providing corrective feedback (CF) on learners’ pronunciation errors. By employing a qualitative mode of enquiry, the study set out to portray teachers’ knowledge, beliefs, and feelings about correcting learners’ pronunciation errors as well as the factors helped shape them. The study also intended to demonstrate the consistencies and inconsistencies between teachers’ stated beliefs and their actual practices. To this end, a case study approach was adopted, and the data was collected through semi-structured interviews, classroom observations and post-observation conferences. Two experienced teachers participated in the study. The findings revealed that these teachers held both convergent and divergent beliefs about whether to correct pronunciation errors or not, which ones to correct and what techniques to use for correction. The study also revealed that the teachers’ cognitions developed under the influence of certain contextual factors (i.e., student profile, syllabus, and supplementary materials) and personal factors (i.e., previous language learning experiences, prior teaching experiences and lack of confidence). Lastly, the study showed that most of their beliefs were corroborated by their practices except a few discrepancies. The teachers never addressed suprasegmental errors although they said they would, and they failed to vary their correction methods as much as they initially reported by not employing certain correction tools and techniques they mentioned before. The present study might have important implications for teachers, teacher educators and curriculum designers.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTeacher cognitiontr_TR
dc.subjectPronunciation teachingtr_TR
dc.subjectCorrective feedback (CF)tr_TR
dc.subjectExperienced teacherstr_TR
dc.titleEFL Teacher Cognition in Corrective Feedback on Pronunciation: A Case Studytr_TR
dc.title.alternativeİngilizceyi Yabancı Dil Olarak Öğreten Öğretmenlerin Sesletim Hatalarını Düzeltme Konusundaki Bilişleri: Bir Durum Çalışmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, yabancı dil olarak İngilizce öğreten deneyimli öğretmenlerin öğrencilerin sesletim hatalarına düzeltici dönüt verilmesi konusundaki bilişlerini araştırmayı hedeflemiştir. Çalışma, nitel bir sorgulama metodu kullanmak suretiyle öğretmenlerin bilgilerinin, inanışlarının ve hislerinin yanı sıra bunların şekillenmesine yardımcı olan faktörlerin resmedilmesi amacıyla başlatılmıştır. Çalışma ayrıca öğretmenlerin ifade ettikleri inanışları ve asıl sınıf içi pratikleri arasındaki tutarlılıkları ve uyuşmazlıkları göstermeyi de amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda, bir vaka çalışması yaklaşımı benimsenmiş ve veriler yarı yapılandırılmış görüşmeler, sınıf gözlemleri ve gözlem sonrası yapılan ek görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Çalışmaya iki deneyimli öğretmen katılmıştır. Veriler, bu öğretmenlerin sesletim hatalarının düzeltilip düzeltilmemesi, hangi sesletim hatalarının düzeltimesi ve düzeltmeler için hangi tekniklerin kullanılması konularında hem benzeşen hem de farklılaşan görüşlere sahip olduklarını ortaya çıkarmıştır. Çalışma, öğretmenlerin bilişlerinin belirli çevresel faktörlerin (öğrenci profili, müfredat ve ek materyaller) ve kişisel faktörlerin (geçmiş dil öğrenme deneyimleri, önceki öğretme tecrübeleri ve özgüven eksikliği) etkisi altında geliştiğini de ortaya çıkarmıştır. Son olarak çalışma, birkaç uyuşmazlık dışında öğretmenlerin çoğu görüşünün pratikleriyle örtüştüğünü göstermiştir. Öğretmenler parçalarüstü sesletim hatalarına değindiklerini söyledikleri halde değinmemişler ve daha önce kullandıklarını söyledikleri bazı düzeltme araç ve tekniklerini kullanmayarak düzeltme yöntemlerini en başta söyledikleri kadar çeşitlendirmekte başarısız olmuşlardır. Mevcut çalışma, öğretmenler, öğretmen eğitimcileri ve müfredat geliştiriciler için önemli çıkarımlar içerebilir.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Diller Eğitimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-11-08T11:19:34Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record