Show simple item record

dc.contributor.advisorGüncü, Mustafa Barış
dc.contributor.authorGünel, Aylin
dc.date.accessioned2022-11-24T11:06:32Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-10-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/27152
dc.description.abstractGÜNEL A, The effect of finish line and surface geometry on digital impression accuracy in full crown preparation: An in vitro study. Hacettepe University Faculty of Dentistry, Thesis in Prosthodontics, Ankara, 2022 Different preparation designs have been reported to affect accuracy in digital impressions obtained with intraoral scanners. However, studies on the effect of the geometry of the finish line and the sharp surfaces that may occur during the preparation on the digital impression accuracy are insufficient. This study aims to examine the effect of the finish line and surface geometry on digital impression accuracy in full crown preparation. For this purpose, six prepared tooth models with three different finishing lines (shoulder, chamfer, rounded shoulder) and two different occlusal geometries (sharp and rounded) were created. In each group, a reference model was obtained using digital data from an industrial scanner (Atos II TripleScan). Models were scanned with three different intraoral scanners (iTero Element 2, Trios 4, Medit i500) (n=10). Impression accuracy was evaluated by superimposing the reference data with the digital impression data obtained from intraoral scanners by the best-fit program. R software (version 4.1.2) was used for the statistical analysis of the data. Differences between groups and scanners were analyzed using the Mann-Whitney U non-parametric test. In case of a difference between the groups, Conover paired comparison test was applied. The statistical significance level for all analyzes was accepted as p<0.05. For all intraoral scanners, models with shoulder finish lines showed higher deviation values (p<0.05). Models with sharp occlusal geometry showed higher deviation values compared to rounded ones (p<0.05). For all groups clinically acceptable digital impressions were obtained.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectDijital ölçütr_TR
dc.subjectHassasiyettr_TR
dc.subjectPreparasyontr_TR
dc.subjectTam krontr_TR
dc.subjectBitiş sınırıtr_TR
dc.titleTAM KRON PREPARASYONUNDA BİTİŞ SINIRI VE YÜZEY GEOMETRİSİNİN DİJİTAL ÖLÇÜ HASSASİYETİNE ETKİSİ: İN VİTRO ÇALIŞMAtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/othertr_TR
dc.description.ozetGÜNEL A, Tam kron preparasyonunda bitiş sınırı ve yüzey geometrisinin dijital ölçü hassasiyetine etkisi: İn vitro çalışma. Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Tezi, Ankara, 2022 Ağız içi tarayıcılar ile elde edilen dijital ölçülerde farklı preparasyon tasarımlarının hassasiyeti etkilediği rapor edilmiştir. Bununla birlikte, kron preparasyonunda bitiş sınırı geometrisinin ve preparasyon sırasında oluşabilecek keskin yüzeylerin dijital ölçü hassasiyetine etkisi ile ilgili çalışmalar yetersizdir. Bu çalışmanın amacı, tam kron preparasyonunda bitiş sınırı ve yüzey geometrisinin dijital ölçü hassasiyetine etkisini incelemektir. Bu amaçla, üç farklı bitiş sınırı (shoulder, chamfer, rounded shoulder) ve iki farklı okluzal geometriye (keskin ve yuvarlatılmış) sahip altı adet prepare diş modeli oluşturuldu. Her grupta, endüstriyel tarayıcı (Atos II TripleScan) ile elde edilen dijital veriler referans model olarak kullanıldı. Modeller üç farklı ağız içi tarayıcı (iTero Element 2, Trios 4, Medit i500) ile tarandı (n=10). Referans veriler ile ağız içi tarayıcılardan elde edilen dijital ölçü verileri best-fit programıyla çakıştırılarak ölçü hassasiyeti değerlendirildi. Verilerin istatistiksel analizinde R yazılımı (versiyon 4.1.2) kullanıldı. Gruplar ve tarayıcılar arasındaki farklılıklar Mann-Whitney U non-parametrik testi ile incelendi. Gruplar arasında fark bulunması durumunda, Conover ikili karşılaştırma testi uygulandı. Tüm analizler için istatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edildi. Tüm ağız içi tarayıcılar için shoulder bitiş sınırına sahip modeller daha yüksek sapma değerleri gösterdi (p<0.05). Keskin okluzal geometriye sahip modeller yuvarlatılmış olanlara kıyasla daha yüksek sapma değerleri gösterdi (p<0.05). Tüm örnekler için klinik olarak kabul edilebilir hassasiyette dijital ölçüler elde edildi.tr_TR
dc.contributor.departmentProtetik Diş Tedavisitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2023-05-29T11:06:32Z
dc.fundingBilimsel Araştırma Projeleri KBtr_TR
dc.subtypedentThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record