Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzkan, İbrahim
dc.contributor.authorYamanoğlu, Kemal Buğra
dc.date.accessioned2022-12-27T08:17:29Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-12-09
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/27241
dc.description.abstractThe main concern of policy makers in recent years has focused on attempting to bring different regions or countries to a similar level of economic development. For this reason, research is based on the evaluation of convergence policies based not only on per capita income but also on other variables. Convergence, which is generally thought to be a result of neoclassical growth theory, is actually a central issue around which the growth literature has developed. In this thesis, the existence of convergence between income convergence and regional fiscal policies in Turkey has been investigated within the framework of the Solow Growth Model. Based on the model, it seems a reasonable hypothesis to assume that tax revenues and public expenditures will also converge when there is income convergence between economies. In addition, since there is spatial dependence in traditional income growth models, it is thought that the growth in local fiscal policy is also spatially related between provinces. For this reason, the effect of spatial interaction on convergence was revealed by analyzing the fiscal policies implemented on a provincial basis with panel data model and spatial panel data models (SAR, SEM, SAC, SDM). According to non-spatial models, per capita income, tax and public expenditure variables show conditional convergence on the basis of 81 provinces for the period 2006-2020. Absolute convergence was found only in per capita income and tax income. The results of the spatial panel models, on the other hand, show that there is only spatial interaction for the per capita income and public expenditure variables in the period. The effects of public expenditures and taxes on convergence and growth are also examined with the help of both spatial and non-spatial models. It has been determined that both variables contributed to growth and convergence in the period.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectMekansal ekonometri
dc.subjectMali yakınsama
dc.subjectYakınsama
dc.subject.lcshH- Sosyal bilimlertr_TR
dc.titleTürkiye'de İller ve Bölgelerarası Mali Yakınsamanın Mekansal Analizitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetSon yıllarda politika yapıcıların temel kaygısı, farklı bölgeleri veya ülkeleri benzer bir ekonomik kalkınma düzeyine getirme girişimine odaklanmıştır. Bu nedenle araştırmalar yakınsama politikalarının sadece kişi başı gelire değil aynı zamanda diğer değişkenlere de dayalı olarak değerlendirilmesine dayanmaktadır. Genel olarak neoklasik büyüme teorisinin bir sonucu olduğu düşünülen yakınsama aslında büyüme literatürünün etrafında geliştiği merkezi bir konudur. Bu tezde, gelir yakınsaması ile birlikte Türkiye’de bölgesel maliye politikaları arasındaki yakınsamanın varlığı Solow Büyüme Modeli çerçevesinde araştırılmıştır. Modelden yola çıkarak, ekonomiler arasında gelir yakınsaması mevcut olduğunda vergi gelirlerinin ve kamu harcamalarının da yakınsayacağını varsaymak makul bir hipotez gibi görünmektedir. Ayrıca, geleneksel gelir büyümesi modellerinde mekansal bağımlılık bulunduğundan yerel maliye politikasındaki büyümenin iller arasında da mekansal olarak ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu sebeple, il bazında uygulanan maliye politikalarının panel veri modeli ve mekansal panel veri modelleri (SAR, SEM, SAC, SDM) ile analiz edilmesiyle mekansal etkileşimin yakınsamaya etkisi ortaya çıkarılmıştır. Mekansal olmayan modellere göre kişi başı gelir, vergi ve kamu harcaması değişkenleri 2006-2020 dönemi için 81 il bazında koşullu yakınsama sergilemektedir. Mutlak yakınsama olgusuna sadece kişi başı gelir ve vergi gelirinde rastlanmıştır. Mekansal panel modellerinin sonuçları ise söz konusu dönemde sadece kişi başı gelir ve kamu harcaması değişkenleri için mekansal etkileşimin olduğunu göstermektedir. Kamu harcamaları ve vergilerin yakınsama ve büyümeye etkisi, hem mekansal hem de mekansal olmayan modeller yardımıyla da irdelenmiştir. Her iki değişkenin de söz konusu dönemde büyüme ve yakınsamaya katkısı olduğu tespit edilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentİktisattr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-12-27T08:17:29Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypelearning objecttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record