Show simple item record

dc.contributor.advisorSerel Arslan, Selen
dc.contributor.authorErdoğmuş Buldağ, Hamide
dc.date.accessioned2022-12-30T07:14:10Z
dc.date.issued2023-04-06
dc.date.submitted2022-11-22
dc.identifier.citationvancouvertr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/27317
dc.description.abstractErdoğmuş, H. Experiences of caregivers of children receiving tube feeding support regarding dysphagia management, Hacettepe University graduate school of Health Sciences Neurology Physiotheraphy Master's Degree Program, Master's Thesis, Ankara, 2022. This study was aimed to determine the experiences of caregivers of children receiving tube feeding support regarding dysphagia management. It was carried out with a qualitative research design. The study included 15 caregivers over the age of 18 years who had a child receiving tube feeding support due to dysphagia, had no communication disability and mental problems. The sample size was determined by data saturation. Data were collected using in-depth interview method via online interview platforms. A semi-structured interview form was used in the interviews, and recorded to create transcripts. Content analysis method was used in data analysis. Five categories emerged as “Meeting with Swallowing Disorder”, “Living with Swallowing Disorder”, “Swallowing Rehabilitation”, “Being a Caregiver” and “Effects of Covid-19 Pandemic” as a result of content analysis. A total of 18 themes and 75 sub-themes were determined under these categories. Caregivers mentioned several important points, including recognition and management of swallowing disorders, changes in family, social and work life during the caregiving process, and support and barriers related to the process. It was revealed that caregivers are at the center of dysphagia management and should be involved in every step according to this study. The results of our study are very important in terms of increasing the care standards for children receiving tube feeding support, identifying shortcomings and arranging new regulations to improve dysphagia management. In conclusion, it can be recommended to expand family trainings for dysphagia and tube feeding support, develop caregiver support systems, facilitate access to health systems in difficult conditions, and increase the awareness and knowledge level of specialists through in-service trainings. Keywords: swallowing, dysphagia, tube feeding, child, caregivertr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectyutmatr_TR
dc.subject.lcshGenel tıp. Sağlık mesleğitr_TR
dc.titleTüple beslenme desteği alan çocuklara bakım verenlerin yutma bozukluğu yönetimine ilişkin deneyimleritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetErdoğmuş, H. Tüple beslenme desteği alan çocuklara bakım verenlerin yutma bozukluğu yönetimine ilişkin deneyimleri, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Nöroloji Fizyoterapistliği Tezli Yüksek Lisans Programı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2022. Bu çalışma, tüple beslenme desteği alan çocuklara bakım verenlerin yutma bozukluğu yönetimine ilişkin deneyimlerini derinlemesine belirlemek amacıyla planlandı. Çalışma nitel araştırma tasarımıyla gerçekleştirildi. Çalışmaya yutma bozukluğu sebebi ile tüple beslenme desteği alan çocuğa sahip, 18 yaş üstü, iletişim engeli ve tanılanmış ruhsal problemi olmayan 15 bakım veren dahil edildi. Örneklem sayısı, veri doygunluğuna göre belirlendi. Veriler, çevrimiçi görüşme platformları aracılığı ile derinlemesine görüşme yöntemi kullanılarak toplandı. Görüşmelerde yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanıldı ve transkript oluşturabilmek için kayıt altına alındı. Verilerin analizinde içerik analizi yönteminden yararlanıldı. İçerik analizi sonucunda; “Yutma Bozukluğu İle Tanışma”, “Yutma bozukluğu ile Yaşam”, “Yutma Rehabilitasyonu”, “Bakım Veren Olmak” ve “Covid-19 Pandemisinin Etkileri” olmak üzere 5 kategori ortaya çıktı. Bu kategoriler altında 18 tema ve 75 alt tema belirlendi. Bakım verenler, yutma bozukluğunun fark edilmesi ve yönetilmesi, bakım verme sürecinde aile, sosyal ve iş yaşantısındaki değişimler, süreçle ilgili destek ve engelleyicileri içeren önemli noktalara değindiler. Bu çalışma ile bakım verenlerin yutma bozukluğu yönetiminde merkezde olduğu ve her basamakta yer alması gerektiği ortaya konulmuştur. Çalışma sonuçlarımız, tüple beslenme desteği alan çocukların bakım standartlarının artırılması, yutma bozukluğu yönetimi ile ilgili eksikliklerin belirlenmesi ve geliştirilmesi açısından yeni düzenlemelerin yapılabilmesi adına oldukça önemlidir. Bu çalışma sonucunda; yutma bozukluğu ve tüple beslenme desteğine yönelik aile eğitimlerinin yaygınlaştırılması, bakım veren destek sistemlerinin geliştirilmesi, zorlu koşullarda sağlık sistemlerine ulaşımın kolaylaştırılması ve meslek içi eğitimlerle uzmanların farkındalık ve bilgi düzeylerinin artırılması önerilebilir. Anahtar Kelimeler: yutma, yutma bozukluğu, tüple beslenme, çocuk, bakım verentr_TR
dc.contributor.departmentFizyoterapi ve Rehabilitasyontr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2023-07-04T07:14:10Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypemedicineThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record