Show simple item record

dc.contributor.advisorBişkin, Erhantr_TR
dc.contributor.authorZargarova, Sevdatr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T08:53:52Z
dc.date.available2015-10-15T08:53:52Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2794
dc.description.abstractRecently, the attentions of many researchers were focused on PLA and functional alternating copolymers based nanocomposites. PLA is of significant interest in bioengineering applications such as wound closure, tissue culture and controlled release. Preparation of PLA/clay nanocomposites by using solution blending method was also reported. Although the most promising reaction for the synthesis of polymer/clay nanocomposites is the intercalative (co)polymerization of various functional monomers, the interlamellar graft copolymerization of lactic acid monomer onto alternating copolymers of maleic anhydride in the presence of organoclay has been not investigated. Complex-radical interlamellar solution copolymerization of maleic anhydride and itaconic acid with butyl methacrylate in the presence of reactive and non-reactive organoclays was the subject of recent publications of our group. This thesis presens a new appoach for the synthesis and characterization of functional copolymer-g-biopolymer in two dimensional layered silicate nanocomposites and their Ag+ -carried nanohybrids. Novel bioengineering functional copolymer [poly(maleic anhydride-alt-1-octadecene)-g-biopolymer (poly(L-lactic acid)] layered silicate (octadecylamine-montmorillonite, ODA-MMT and dimethyldidodecyl ammonium-MMT, DMDA-MMT) nanocomposites and their Ag+ -carried derivatives were synthesized by catalytic interlamellar bulk graft copolymerization of L-lactic acid (LA) monomer (or LA-Ag+ ) onto alternating copolymer as a reactive matrix polymer in the presence of preintercalated LA…MMT organoclays (ODA-MMT and DMDA-MMT) complexes as nanofillers .tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectInterlamellar graft copolymerizationtr_TR
dc.titleGümüş İçeren Nanopartiküller Tuzlar ile Yüklü Montmorillonit Esaslı Nanokompozitlerin Geliştirilmesi ve Antikanser Özellikleritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2013/262tr_TR
dc.contributor.departmentoldKimya Mühendisliğitr_TR
dc.description.ozetPLA ve fonksiyonel kopolimer bazlı nanokompozitler polimer alanında pek çok araştırmacıların dikkatini çekmiştir. Bu yüzden PLA, kontrollü salım ve doku kültürü gibi biomühendislik alanlarında önem taşımaktadır. PLA/kil nanoparçacıklarının çözeltide karıştırma yöntemi ile hazırlanması iyi bilinmekte ve kullanılmaktadır. Polimer/kil nanoparçacıklarının üretiminde en umut verici yöntem çeşitli fonksiyonel monomerlerin interkalasyon (ko)polimerizasyon yöntemi olarak bilinmektedir. Buna rağmen, laktik asit monomeri, organokil eşliğinde alternatif maleik anhidrit kopolimerleri ile graft kopolimerizasyonları araştırılmamıştır. Bunlara dayanarak bu konu grubumuz tarafından araştırılmış ve yayın yapılmıştır. Reaktif ve reaktif olmayan organokiller varlığında maleik anhidritin ve bütil metakrilat ile beraber itakonit asidin karmaşık radikal interlamellar çözelti kopolimerizasyonunu kapsamaktadır. Belirtilen tezde fonksiyonel kopolimer-gbiyopolimerin iki boyutlu silikon nanoparçacıklarda ve onların Ag+ iyonların taşıyan nanohibritlerde sentezi ve karakterizasyonu yapılmıştır. Sonuç olarak, silikon tabakalı (oktadesilamin-montmorillonit, ODA-MMT; dimetildidodesil amonyummontmorillonit, DMDA-MMT) yeni bio-fonksiyonel kopolimer olarak [poli(maleik anhidrit-alt-1-oktadesen)-g-biopolymer (poli(L-laktik acit)] nanoparçacıklar ve onların Ag+ iyonlu türevleri sentezlenmiştir. İşlem vakum altında 80 oC’de, katalizör olarak kalay oktoat, nanodolgu olarak ise önceden interkala olunmuş LA…MMT organokiller (ODA-MMT ve DMDA-MMT) kompleksi kullanılarak, L-laktik asit (LA) monomerini (veya LA-Ag+ ) reaktif matris polimeri gibi kullanılan kopolimer üzerine eklenerek katalitik interlamellar yığın kopolimerizasyonu olarak gerçekleştirildi.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record