Show simple item record

dc.contributor.advisorKÖSE, AYŞEN
dc.contributor.authorURAL, MELİKE
dc.date.accessioned2023-01-04T08:54:11Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-12-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/28566
dc.description.abstractUral, M., Investigation of the Validity and Reliability of the Turkish Version of the Communication Outcomes after Stroke Scale (COAST) and the Carer Communication Outcomes after Stroke Scale (Carer COAST), Hacettepe University Institute of Health Sciences Speech and Laguage Therapy Program Master Thesis, Ankara, 2022. Current assessment approaches in aphasia recommend functional approaches as well as impairment-based assessments. In this context, self-assessment scales that evaluate the functional communication skills and quality of life of aphasic individuals are of critical importance. Additionally, taking the opinions of caregivers is necessary for conducting a holistic evaluation. To this end, our work (Communication Outcomes after Stroke Scale -COAST) and (Carer Communication Outcomes after Stroke Scale -Carer COAST) aimed to examine the validity and reliability of these scales in Turkish. One hundred and one aphasic individuals and caregivers were included in the study. In our study, construct, content and criterion validity; internal consistency and test-retest reliability were examined. SAQOL-39-TR scale was used for criterion validity. Cronbach's Alpha values for COAST-Turkish (COAST-TR) and CARER COAST-Turkish (COAST-TR-BV) were found to be 0.898, 0.883, and the values for test-retest reliability were found to be 0.948, 0.949. The average item-total correlations for COAST-TR and COAST-TR-BV were found to be sufficient as 0.594, 0.566. A moderate positive correlation was found between COAST-TR and SAQOL-39-TR. Additionally, moderate and high correlations were found between the scores obtained from the COAST -TR and COAST-TR-BV scales. Furthermore, there were statistically significant differences between groups in the individual and caregiver scales between different aphasia severity groups and fluent/non-fluent groups. Moreover, COAST-TR and COAST-TR-BV scales were proven to be valid and reliable in Turkish.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAfazi, Bakım Veren, Fonksiyonel İletişim Becerileri, Yaşam Kalitesi, İşlevsellik, Engellilik ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırılması (ICF).tr_TR
dc.subjectAfazi, Bakım Veren, Fonksiyonel İletişim Becerileri, Yaşam Kalitesi, İşlevsellik, Engellilik ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırılması (ICF).tr_TR
dc.subjectAfazi, Bakım Veren, Fonksiyonel İletişim Becerileri, Yaşam Kalitesi, İşlevsellik, Engellilik ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırılması (ICF).tr_TR
dc.titleİNME SONRASI İLETİŞİM ÇIKTILARI ÖLÇEĞİ’NİN (COMMUNICATION OUTCOME AFTER STROKE SCALE-COAST) VE İNME SONRASI İLETİŞİM ÇIKTILARI -BAKIM VEREN ÖLÇEĞİ’ NİN (CARER COMMUNICATION OUTCOME AFTER STROKE SCALE- CARER COAST) TÜRKÇE VERSİYONU’NUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASItr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetUral, M., İnme Sonrası İletişim Çıktıları Ölçeği’nin (Communication Outcome after Stroke Scale-COAST) ve İnme Sonrası İletişim Çıktıları-Bakım Veren Ölçeği’nin (Carer Communication Outcome after Stroke Scale-Carer COAST) Türkçe Versiyonunun Geçerlik ve Güvenirliğinin Araştırılması, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dil ve Konuşma Terapisi Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2022. Afazide güncel değerlendirme yaklaşımları, eksiklik temelli değerlendirmelerin yanında fonksiyonel yaklaşımları da önermektedir. Afazili bireyin fonksiyonel iletişim becerileri ve yaşam kalitesini değerlendiren öz değerlendirme ölçekleri bu kapsamda önem taşımaktadır. Ayrıca bakım veren görüşlerinin alınması bütüncül değerlendirme için gereklidir. Bu doğrultuda çalışma (Communication Outcome after Stroke Scale-COAST) ve (Carer Communication Outcome after Stroke Scale-Carer COAST) ölçeklerinin Türkçeye geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesini hedeflemiştir. Çalışmaya 101 afazili birey ve 101 bakım veren dahil edilmiştir. Çalışmamızda yapı, kapsam ve ölçüt geçerliği; iç tutarlık ve test-tekrar test güvenirliği incelenmiştir. Ölçüt geçerliği için SAQOL-39-TR ölçeği kullanılmıştır. COAST-Türkçe (COAST-TR) ve CARER COAST-Türkçe (COAST-TR-BV) için Cronbach Alfa değeri 0.898, 0.883 olarak, test-tekrar test güvenirliğinde elde edilen değerler ise 0.948, 0.949 olarak bulunmuştur. COAST-TR ve COAST-TR-BV için ortalama madde toplam korelasyonları 0.594, 0.566 şeklinde yeterli düzeyde bulunmuştur. COAST-TR ve SAQOL-39-TR arasında pozitif yönlü orta düzeyde ilişki bulunmuştur. Ayrıca COAST-TR ve COAST-TR-BV ölçeğinden alınan puanlar arasında orta ve yüksek düzeyde ilişki bulunmuştur. Bunun yanında farklı afazi şiddet gruplarında ve tutuk- tutuk olmayan afazili gruplar arasında birey ve bakım veren ölçeklerinde gruplar arası istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar meydana gelmiştir. Yapılan analizler sonrasında COAST-TR ve COAST-TR-BV ölçeklerinin Türkçe için geçerli ve güvenilir olduğu kanıtlanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentDil ve Konuşma Terapisitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-01-04T08:54:11Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record