Show simple item record

dc.contributor.advisorYazıcıoğlu, Fatma Gül
dc.contributor.authorKırdı, Elif
dc.date.accessioned2023-01-04T11:17:21Z
dc.date.issued2022-12-27
dc.date.submitted2022-12-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/28567
dc.description.abstractKırdı, E. Investigation of the effect of plantar sensory training on pain, foot posture, functional activities, gait and balance parameters in individuals with hallux valgus, Hacettepe University Graduate School Health Sciences Programme of Physical Therapy and Rehabilitation Doctor of Philosophy Thesis, Ankara, 2022. The aim of the study was to investigate the effects of plantar sensory training on hallux valgus angle, pain, foot posture, functional activities, gait and balance parameters in patients with hallux valgus (HV). Thirty women with mild to moderate HV who met the inclusion criteria were included in the study. Participants were randomly divided into two groups as study and control groups. After recording the demographic information of the patients, the followings were evaluated: hallux valgus angle, with a universal goniometer; pain intensity with Visual Analogue Scale (VAS); foot posture, with foot posture index; foot function, with the American Orthopedic Foot and Ankle Society (AOFAS)-forefoot scale and Nil Multidimensional Hallux Valgus Scale; light touch sensation with Semmes-Weinstein Monofilament Test (SWMT); lower extremity functionality with lower extremity functionality scale; time-distance gait characteristics with the GAITRite® computerized walking path (CIR System INC. Clifton, NJ 07012), and postural sway and limits of stability assessments with the Bertec Balance Check Screener (Force plate AM, Bertec, Columbus, OH). While the control group was included in the standard treatment program, the study group received additional plantar sensory training. As a result of the six-week rehabilitation program, it was observed that the hallux valgus angle, pain intensity, foot posture, foot function, and lower extremity functionality improved in both groups (p<0.05). It was determined that the percentage of posterior stability limit, step length and swing phase increased, the percentage of stance phase decreased, and the sense of lateral midfoot and fifth toe developed in the study group (p<0.05). As a result, it was revealed that 6 weeks of conservative treatment reduced the symptoms in patients with mild and moderate HV, and additional plantar sensory training had an effect on light touch sense and gait and balance parameters. It was recommended to add plantar sensory training to the rehabilitation program of patients with HV.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectAyak deformiteleritr_TR
dc.subject.lcshKas-iskelet sistemitr_TR
dc.titleHalluks valgusu olan bı̇reylerde plantar duyu eğı̇tı̇mı̇nı̇n ağrı, ayak postürü, fonksı̇yonel aktı̇vı̇teler, yürüme ve denge parametrelerı̇ üzerı̇ne etkı̇sı̇nı̇n ı̇ncelenmesı̇tr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetKırdı, E. Halluks valgusu olan bireylerde plantar duyu eğitiminin ağrı, ayak postürü, fonksiyonel aktiviteler, yürüme ve denge parametreleri üzerine etkisinin incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programı Doktora Tezi, Ankara, 2022. Çalışmanın amacı, halluks valguslu (HV) hastalarda plantar duyu eğitiminin halluks valgus açısı, ağrı, ayak postürü, fonksiyonel aktiviteler, yürüme ve denge parametreleri üzerine etkisinin incelenmesi olarak belirlendi. Dahil edilme kriterlerini karşılayan toplam 30 hafif ve orta şiddette HV’lu kadın çalışmaya dahil edildi. Katılımcılar, tabakalı randomizasyon kullanılarak çalışma ve kontrol grubu olarak iki gruba ayrıldı. Hastaların demografik bilgileri kaydedildikten sonra halluks valgus açısı, universal gonyometre ile; ağrı şiddeti, Vizüel Analog Skalası (VAS) ile; ayak postürü, ayak postür indeksi ile; ayak fonksiyonu, Amerikan Ortopedik Cerrahları Ayak ve Ayak Bileği Derneği (AOFAS)- ön ayak skalası ve Nil Çok Boyutlu Halluks Valgus Derecelendirme Ölçeği ile; hafif dokunma duyuları, Semmes-Weinstein Monofilament Testi (SWMT) ile; alt ekstremite fonksiyonelliği, alt ekstremite fonksiyonellik skalası ile; yürüyüşün zaman- mesafe karakteristikleri GAITRite® bilgisayarlı yürüme yolu (CIR System INC. Clifton, NJ 07012) ile ve postüral salınım ve stabilite sınırı, Bertec Balance Check Screener (Force plate AM, Bertec, Columbus, OH) ile değerlendirildi. Kontrol grubu standart tedavi programına alınırken çalışma grubuna ek olarak plantar duyu eğitimi uygulandı. Altı haftalık rehabilitasyon programı sonucunda her iki grupta halluks valgus açısı, ağrı şiddeti, ayak postürü, ayak fonksiyonu, alt ekstremite fonksiyonelliğinde iyileşme olduğu görüldü (p<0,05). Çalışma grubunda ek olarak arkaya salınım sınırı, adım uzunluğu ve sallanma fazı yüzdesinin arttığı, duruş fazı yüzdesinin azaldığı, lateral orta ayak ve beşinci parmak duyusunun geliştiği belirlendi (p<0,05). Sonuç olarak, hafif ve orta şiddette HV’lu hastalarda 6 haftalık konservatif tedavinin semptomları azalttığı, ek olarak uygulanan plantar duyu eğitiminin plantar hafif dokunma duyusunu geliştirdiği görüldü. HV’lu hastaların rehabilitasyon programına plantar duyu eğitiminin eklenmesi önerildi.tr_TR
dc.contributor.departmentFizyoterapi ve Rehabilitasyontr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2023-07-09T11:17:21Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record