Show simple item record

dc.contributor.advisorŞahin, Ali Ekber
dc.contributor.authorCesur, Burak
dc.date.accessioned2023-01-06T08:10:05Z
dc.date.issued2022-12-21
dc.date.submitted2022-12-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/28586
dc.description.abstractThe aim of this study is to reveal the competencies that primary school students should have in order to improve their reading skills and to determine whether there is a consensus among experts on these competencies. This research, which was carried out with the modified Delphi technique, consisted of three stages. This research carried out with the modified Delphi technique; conducting interviews and literature review, applying the I. Delphi questionnaire and application of the II. Delphi questionnaire consisted of three stages. Semi-structured interview form and Delphi questionnaires were used as data collection tools in the this research. The expert group of the research consists of fifteen academicians and five classroom teachers. As for data analysis, descriptive analysis was used. In the analysis of the data obtained from the Delphi questionnaires, mean, standard deviation, median, percentage, quarter, interquartile difference and relative variability coefficient were used. In the definition of consensus, median, interquartile difference, percentage and relative variability coefficient values were taken into consideration. In order to ensure the validity and reliability of the data, transferability, credibility, consistency and confirmability strategies were used. As a result of the research, one hundred and sixty indicator expressions, forty competence items and seven competence areas were revealed. As a result of the Delphi surveys applied in two stages, it was determined that there was a consensus on all forty competence items. The competencies on the basis of the current study are grouped under seven competency areas: basic knowledge about reading skills, development of reading skills, measurement and evaluation of reading skills, individual development and reading environments, children's literature and reading texts, personal responsibility and professional development and cooperation and supports. In line with the results of the research, some suggestions have been developed for practitioners and researchers.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectDelphi tekniğitr_TR
dc.subjectİlkokul öğrencileritr_TR
dc.subjectOkuma becerileritr_TR
dc.subjectSınıf öğretmenleritr_TR
dc.subjectYeterliktr_TR
dc.subject.lcshL- Eğitimtr_TR
dc.titleİlkokul Öğrencilerinin Okuma Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Sahip Olması Gereken Yeterliklertr_TR
dc.title.alternativeCompetencies for Clasroom Teachers to Improve Reading Skills of Primary School Students
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın amacı, ilkokul öğrencilerinin okuma becerilerini geliştirmeye yönelik sınıf öğretmenlerinin sahip olması gereken yeterliklerin ortaya çıkarılması ve bu yeterliklere yönelik uzmanlar arasında görüş birliğinin olup olmadığının belirlenmesidir. Değiştirilmiş Delphi tekniği ile yürütülen bu araştırma; görüşmelerin gerçekleştirilmesi ve literatür incelemesi yapılması, I. Delphi anketinin uygulanması ve II. Delphi anketinin uygulanması olarak üç aşamadan oluşmuştur. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formu ve Delphi anketleri veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu; on beş öğretim elemanı ve beş sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Görüşmeler sonucunda elde edilen nitel veriler betimsel analize tabi tutulmuştur. Delphi anketlerinden elde edilen verilerin analizinde ise ortalama, standart sapma, ortanca, yüzde, çeyreklik, çeyreklikler arası fark ve bağıl değişkenlik katsayısı kullanılmıştır. Görüş birliği tanımında ortanca, çeyreklikler arası fark, yüzdelik ve bağıl değişkenlik katsayısı değerleri dikkate alınmıştır. Elde edilen verilerin geçerlik ve güvenirliğini sağlamak amacıyla aktarılabilirlik, inandırıcılık, tutarlılık ve teyit edilebilirlik stratejileri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, yüz altmış gösterge ifadesi, kırk yeterlik maddesi ve yedi yeterlik alanı ortaya çıkarılmıştır. Delphi anketleri sonucunda ise kırk yeterlik maddesinin tamamı üzerinde bir görüş birliğinin olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda ortaya çıkarılan yeterlikler; okuma becerilerine yönelik temel bilgi, okuma becerilerini geliştirme, okuma becerilerini ölçme ve değerlendirme, bireysel gelişim ve okuma ortamları, çocuk edebiyatı ve okuma metinleri, kişisel sorumluluk ve mesleki gelişim ve işbirliği ve destekler olmak üzere yedi yeterlik alanı altında toplanmıştır. Araştırma sonuçları doğrultusunda uygulayıcılara ve araştırmacılara yönelik bazı öneriler geliştirilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentTemel Eğitimtr_TR
dc.embargo.lift2025-01-07T08:10:05Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypelearning objecttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record