Show simple item record

dc.contributor.advisorKüçükkaya Eren, Selen
dc.contributor.authorŞengül, Sena Nihan
dc.date.accessioned2023-01-06T11:11:05Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2022-10-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/28594
dc.description.abstractThe aim of this study is to investigate the effects of final irrigation protocols including the use of chitosan nanoparticles (CSNPs) and crosslinking with genipin (GE) on the microhardness, surface properties and chemical structure of dentin against enzymatic dissolution. CSNPs were synthesized using ionic gelation method and its stability was evaluated by measuring the particle size, polydispersity and zeta-potential. The root canals of 90 extracted single-rooted teeth were prepared and irrigated with sodium hypochlorite (NaOCl). Dentin discs were obtained and divided into groups for use in microhardness (n=15), ATR-FTIR (n=5) and SEM/EDS (n=6) analyses, and kept in the following solutions: (1)NaOCl+Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), (2)NaOCl+CSNPs, (3)NaOCl+EDTA+CSNPs, (4)NaOCl+CSNPs+GE, (5)NaOCl+EDTA+CSNPs+GE or (6)distilled water. Dentin microhardness was measured before and after treating the specimens with the irrigation protocols. ATR-FTIR and SEM/EDS analyses were performed after the specimens were treated with the irrigation protocols. All analyses were repeated after the discs were soaked in collagenase solution for 24 hours. Data were analyzed statistically (p=0.05). After collagenase application, dentin microhardness decreased in all groups, except for the NaOCl+EDTA+CSNPs+GE group, compared to the values after final irrigation (p<0.05). Microhardness values of NaOCl+EDTA+CSNPs and NaOCl+CSNPs+GE groups after collagenase application were similar to the initial microhardness values (p>0.05). After collagenase, the Amid III/PO4 -3 ratio presented no significant change in the NaOCl+EDTA+CSNPs, NaOCl+CSNPs+GE and NaOCl+EDTA+CSNPs+GE groups (p>0, 05), while decreased in other groups (p<0.05). Collagenase did not change the CO3 -2 / PO4 -3 ratio in the groups (p>0.05). There were no significant changes in the groups in terms of elemental level before and after collagenase application (p>0.05). The use of CSNPs and GE in the final irrigation protocol of root canal treatment can be recommended as they have positive effects on dentin against enzymatic dissolution.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectçapraz bağlamatr_TR
dc.titleKÖK KANAL TEDAVİSİNDE UYGULANAN NANOPARTİKÜL İÇERİKLİ İRRİGASYON PROTOKOLÜNÜN DENTİNİN FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/othertr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı kitosan nanopartikülleri (KNP) kullanımını ve genipin (GE) ile çapraz bağlamayı içeren final irrigasyon protokollerinin, enzimatik çözünmeye karşı, dentininin mikrosertliği, yüzey özellikleri ve kimyasal yapısı üzerindeki etkilerini araştırmaktır. KNP iyonik jelasyon yöntemi ile sentezlendi ve stabilitesi partikül boyutu, polidispersitesi ve zeta potansiyeli ölçülerek değerlendirildi. Doksan adet çekilmiş tek köklü dişin kök kanalları şekillendirildi ve sodyum hipoklorit (NaOCl) ile irrige edildi. Dentin diskleri elde edildi ve mikrosertlik (n=15), ATR-FTIR (n=5) ve SEM/EDS (n=6) analizlerinde kullanılmak üzere gruplara ayrıldı, ve aşağıdaki solüsyonlarda bekletildi: (1) NaOCl+Etilendiamintetraasetik asit (EDTA), (2) NaOCl+KNP, (3) NaOCl+EDTA+KNP, (4)NaOCl+KNP+GE, (5)NaOCl+EDTA+KNP+GE veya (6) distile su. Örneklerin başlangıç ve irrigasyon protokolleri sonrası dentin mikrosertliği ölçüldü. ATR-FTIR ve SEM/EDS analizleri, irrigasyon protokolleri uygulandıktan sonra gerçekleştirildi. Tüm analizler, disklerin 24 saat kolajenaz solüsyonunda bekletilmesinden sonra tekrarlandı. Verilerin istatistiksel analizleri yapıldı (p=0,05). Kolajenaz uygulaması sonrasında, final irrigasyon sonrasına göre, NaOCl+EDTA+KNP+GE grubu hariç, tüm gruplarda dentin mikrosertliği azaldı (p<0,05). NaOCl+EDTA+KNP ve NaOCl+KNP+GE gruplarının kolajenaz uygulaması sonrası mikrosertlik değerleri, başlangıç değerlerine benzerdi (p>0,05). Kolajenaz sonrası, Amid III/PO4 -3 oranında NaOCl+EDTA+KNP, NaOCl+KNP+GE ve NaOCl+EDTA+KNP+GE gruplarında önemli bir değişim oluşmazken (p>0,05), diğer gruplarda azalma oldu (p<0,05). Kolajenaz, gruplardaki CO3 -2 / PO4 -3 oranında bir değişime yol açmadı (p>0,05). Kolajenaz öncesi ve sonrasında, gruplarda elemental düzeyde önemli bir değişim görülmedi (p>0,05). Kök kanal tedavisinin final irrigasyon protokolünde KNP ve GE kullanımı, enzimatik çözünmeye karşı dentinde olumlu etkiler oluşturması nedeniyle önerilebilir.tr_TR
dc.contributor.departmentEndodontitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2023-07-11T11:11:05Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypedentThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record