Show simple item record

dc.contributor.advisorHazer, Oya
dc.contributor.authorÖztürk, Muhammet Serhat
dc.date.accessioned2016-12-16T08:12:51Z
dc.date.available2016-12-16T08:12:51Z
dc.date.issued2016-12-16
dc.date.submitted2016-11-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2911
dc.description.abstractIn the intergenerational solidarity model, the six dimensions developed by Bengtson and Roberts (1991) are listed as structural solidarity, affectual solidarity, associational solidarity, consensual solidarity, functional solidarity and normative solidarity. In this research the correlation between intergenerational normative solidarity of youth in families and other subdimensions of normative solidarity and intergenerational solidarity and the socio-demographical factors was studied. Data used in this study were acquired from 990 young subjects age of whom range between 15 to 29 representing upper class, middle class and lower class socioeconomic levels from Çankaya, Keçiören and Altındağ Districts of Ankara in accordance with criteria suggested by experts from TUIK (Turkish Statistical Instıtute) and with calculations conducted by taking into consideration acquired data. In this study, affectual and normative solidarity score averages of the subjects approximate higher levels. However, consensual, associational and functional solidarity (receiving help from parent/grandparent and helping parent/grandparent) score averages of the subjects are a little higher than the medium level. Intergenerational normative solidarity is positively correlated with affectual solidarity, helping parent/grandparent in functional solidarity, size of the family in structural solidarity, associational solidarity and consensual solidarity. With regard to intergenerational normative solidarity structural solidarity is negatively correlated with geographical distance from parent/grandparent. Intergenerational normative solidarity score averages of the subjects significantly differ in accordance with education levels, number of male and female siblings, family types and education levels of parents/grandparents. While the most significant factor affecting Intergenerational Normative Solidarity is Consensual Solidarity, this is followed by Age, Helping Parent/Grandparent (Functional Solidarity), graduate and post graduate education status of parents/grandparents, number of female siblings, unemployment status, high school graduate status of parents/grandparents, gender being female and number of male siblings respectively.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY ii BİLDİRİM iii TEŞEKKÜR vi ÖZET viii ABSTRACT x SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ xvi TABLOLAR DİZİNİ xvii ŞEKİLLER DİZİNİ xviii GİRİŞ 1 I. BÖLÜM: ARAŞTIRMANIN KONUSU, AMACI VE ÖNEMİ 3 1.1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ 15 II. BÖLÜM: ARAŞTIRMANIN KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVESİ …………………………………………………………………………………….17 2.1. AİLELERDE NESİLLER ARASI DAYANIŞMAYA İLİŞKİN YAKLAŞIM VE KURAMLAR 17 2.2. AİLELERDE NESİLLER ARASI DAYANIŞMA TEORİSİ 19 2.3. AİLELERDE NESİLLER ARASI DAYANIŞMA TEORİSİ MODELİ 22 2.4. AİLELERDE NESİLLER ARASI NORMATİF DAYANIŞMA………. 25 III. BÖLÜM: İLGİLİ YAYIN VE ARAŞTIRMALAR 30 3.1. YURTDIŞINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 30 3.2. YURTİÇİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR 35 IV. BÖLÜM: GEREÇ VE YÖNTEM 38 4.1. ARAŞTIRMA MODELİ 38 4.2. ARAŞTIRMA HİPOTEZLERİ 39 4.3. ARAŞTIRMA BÖLGESİNİN SEÇİMİ 41 4.3.1. Evren ve Örneklem 41 4.3.2. Gençlerin Yaş Gruplarının İlçelere Göre Dağılımı 45 4.4. VERİ TOPLAMA ARACI 46 4.4.1. Soru Formları ve Ölçekler 49 4.4.2. Nesiller Arası Duygusal Dayanışma ve Normatif Dayanışma Ölçeklerinin Normallik Testi 55 4.4.3. Nesiller Arası Duygusal Dayanışma ve Normatif Dayanışma Ölçeklerinin Güvenirlik ve Geçerlik Analizleri 56 4.4.3.1. Nesiller Arası Duygusal Dayanışma Geçerlik ve Güvenirlik Analizi……………………………………………………………………………….57 4.4.3.2. Nesiller Arası Normatif Dayanışma Geçerlik ve Güvenirlik Analizi……………………………………………………………………………….58 4.5. VERİLERİN TOPLANMASI 61 4.6. VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ANALİZİ 62 4.6.1. Sayı, Yüzde ve Çapraz Tablolar 62 4.6.2. t-Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 62 4.6.3. Pearson Korelasyon Analizi 63 4.6.4. Çoklu Regresyon Analizi 63 V. BÖLÜM: BULGULAR 66 5.1. GENÇLERLE İLGİLİ BULGULAR 66 5.2. GENÇLERİN EBEVEYNLERİNE/BÜYÜK EBEVEYNLERİNE İLİŞKİN GENEL BULGULAR 69 5.3. AİLELERDE NESİLLER ARASI DAYANIŞMA VE BOYUTLARINA İLİŞKİN BULGULAR 72 5.3.1. Nesiller Arası Normatif Dayanışma 72 5.3.2. Nesiller Arası Duygusal Dayanışma 72 5.3.3. Nesiller Arası İşlevsel Dayanışma 72 5.3.4. Nesiller Arası Yapısal Dayanışma 73 5.3.5. Nesiller Arası İlişkisel Dayanışma 73 5.3.6. Nesiller Arası Uzlaşımsal Dayanışma 73 5.4. AİLELERDE NESİLLER ARASI DAYANIŞMA BOYUTLARI ARASINDAKİ KORELASYONA İLİŞKİN BULGULAR 74 5.5. AİLELERDE NESİLLER ARASI NORMATİF DAYANIŞMA VE SOSYO-DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE İLİŞKİN BULGULAR 78 5.5.1. Nesiller Arası Normatif Dayanışma ve Sosyo-Ekonomik Düzey 78 5.5.2. Nesiller Arası Normatif Dayanışma ve Gençlerin Hakkında Cevap Verdiği Ebeveyn/Büyük Ebeveyn 78 5.5.3. Nesiller Arası Normatif Dayanışma ve Katılımcının Cinsiyeti 79 5.5.4. Nesiller Arası Normatif Dayanışma ve Gençlerin Yaş Grupları 79 5.5.5. Nesiller Arası Normatif Dayanışma ve Gençlerin Medeni Durumu 79 5.5.6. Nesiller Arası Normatif Dayanışma ve Gençlerin Eğitim Durumu 80 5.5.7. Nesiller Arası Normatif Dayanışma ve Gençlerin Çalışma Durumu 80 5.5.8. Nesiller Arası Normatif Dayanışma ve Gençlerin Algılanan Gelir Durumu……………………………………………………………………………...80 5.5.9. Nesiller Arası Normatif Dayanışma ve Gençlerin Kız Kardeş Sayısı………………………………………………………………………………..81 5.5.10. Nesiller Arası Normatif Dayanışma ve Gençlerin Erkek Kardeş Sayısı………………………………………………………………………………..81 5.5.11. Nesiller Arası Normatif Dayanışma ve Gençlerin Aile Tipi 81 5.5.12. Nesiller Arası Normatif Dayanışma ve Gençlerin Algılanan Aile Gelir Durumu……………………………………………………………………………...82 5.5.13. Nesiller Arası Normatif Dayanışma ve Ebeveyn/Büyük Ebeveyn Yaş Grupları……………………………………………………………………………..82 5.5.14. Nesiller Arası Normatif Dayanışma ve Ebeveyn/Büyük Ebeveyn Eğitim Durumu……………………………………………………………………………...82 5.5.15. Nesiller Arası Normatif Dayanışma ve Ebeveyn/Büyük Ebeveyn Çalışma Durumu 83 5.6. SOSYO-DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE AİLELERDE DİĞER NESİLLER ARASI DAYANIŞMA BOYUTLARININ NESİLLER ARASI NORMATİF DAYANIŞMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE İLİŞKİN REGRESYON ANALİZİ 85 VI. BÖLÜM: TARTIŞMA 91 6.1. GENÇLER VE GENÇLERİN EBEVEYN VE BÜYÜK EBEVEYNLERİNE İLİŞKİN GENEL BULGULAR 91 6.2. AİLELERDE NESİLLER ARASI DAYANIŞMA 93 VII. BÖLÜM: SONUÇ VE ÖNERİLER 108 7.1. SONUÇLAR 108 7.2. ÖNERİLER 114 KAYNAKÇA 119 EKLER 142 EK 1: ARAŞTIRMA ANKETİ 142 EK 2: ORİJİNALLİK RAPORU 147 EK 3: ETİK KURUL 148tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectNesiller arası ilişkiler, nesiller arası dayanışma, nesiller arası normatif dayanışma, aile ilişkileri, gençlik ve aile.tr_TR
dc.subjectResearch Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAStr_TR
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCEStr_TR
dc.titleAilelerde Nesiller Arası Normatif Dayanışma Araştırmasıtr_TR
dc.title.alternativeResearch On Intergenerational Normative Solidarity In Familiestr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetNesiller arası dayanışma modelinde Bengtson ve Roberts (1991) tarafından geliştirilen altı boyut; yapısal, duygusal, ilişkisel, uzlaşımsal, işlevsel ve normatif dayanışma olarak sıralanmaktadır. Bu araştırmada gençlerin ailelerde nesiller arası normatif dayanışmasının ve normatif dayanışma ile nesiller arası dayanışmanın diğer alt boyutları ve sosyo-demografik faktörler arasındaki ilişkisi araştırılmıştır. Bu çalışmadaki veriler TÜİK uzmanları tarafından önerilen kriterler ve elde edilen veriler ile yapılan hesaplamalar sonucunda yüksek, orta ve düşük sosyo-ekonomik düzeyi temsil etmek üzere Ankara ilinin Çankaya, Keçiören ve Altındağ’da ilçelerdeki nüfus oranlarına göre yaş grupları da dikkate alınarak 15-29 yaş arasındaki 990 gençten elde edilmiştir. Araştırmada, gençlerin duygusal ve normatif dayanışma puan ortalaması yüksek düzeylere yakındır. Araştırmaya katılanların uzlaşımsal, ilişkisel ve işlevsel dayanışma (ebeveyn/büyük ebeveynden yardım alma ve ebeveyn/büyük ebeveyne yardım verme) puan ortalamaları ise orta düzeyin biraz üstündedir. Nesiller arası normatif dayanışma ile duygusal dayanışma, işlevsel dayanışmada ebeveyn/büyük ebeveyne yardımda bulunma, yapısal dayanışmada ailenin genişliği, ilişkisel dayanışma ve uzlaşımsal dayanışma ile pozitif yönde ilişkilidir. Nesiller arası normatif dayanışma yapısal dayanışmada ebeveyn/büyük ebeveyn ile olan coğrafi uzaklıkla ise negatif yönde ilişkilidir. Gençlerin nesiller arası normatif dayanışma puan ortalamaları gençlerin eğitim durumlarına, kız ve erkek kardeş sayılarına, aile tipine ve ebeveyn/büyük ebeveyn eğitim durumlarına göre anlamlı farklılıklar göstermektedir. Nesiller arası normatif dayanışmayı etkileyen en önemli faktör uzlaşımsal dayanışma olurken, bunu sırasıyla yaş, ebeveyne/büyük ebeveyne yardım verme (işlevsel dayanışma), ebeveyn/büyük ebeveyn lisans ve lisansüstü mezunu olma durumu, kız kardeş sayısı, çalışmıyor olma durumu, ebeveyn/büyük ebeveyn lise mezunu olma durumu ve cinsiyetin kadın olması ve erkek kardeş sayısı izlemektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentAile ve Tüketici Bilimleritr_TR
dc.contributor.authorIDTR169916tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record