Show simple item record

dc.contributor.advisorÜndeğer Bucurgat, Ülkü
dc.contributor.authorÇal, Tuğbagül
dc.date.accessioned2016-12-26T07:18:02Z
dc.date.available2016-12-26T07:18:02Z
dc.date.issued2016-12-26
dc.date.submitted2016-12-19
dc.identifier.citationÇal, T. Kök Hücrelerde Olası DNA Hasarı ve Onarımının İn Vitro Değerlendirilmesi [Yüksek lisans tezi]. Ankara: Hacettepe Üniversitesi; 2016.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2916
dc.description.abstractStem cells provide an opportunity to analyse the effects of xenobiotic on cell viability, differentiation and cell functions. For this reason, it is suitable alternative for in vitro and in vivo methods. Evaluation of the possible cytotoxic and genotoxic effects on bone marrow CD34+ hematopoietic progenitor stem cells is important for differentation property of these cells into blood cells, and also for the diagnostic and the treatment processes of bone marrow diseases. In this thesis, boron nitride nanotubes which are commonly used but there is not enough information about its biocompatibility and curcumin which is being used frequently in treatment processes for antioxidant, antimicrobial, antiviral properties for a long time are selected to evaluate cytotoxic and genotoxic effects. The possible cytotoxic and genotoxic effects of boron nitride nanotubes and curcumin on bone marrow CD34+ hematopoietic progenitor stem cells were evaluated by MTT assay and COMET assay, respectively. Boron nitride nanotubes showed no significant cytotoxic effects on HeLa (human cervix adenocarcinoma) cells at the concentrations of 10-600 µg/ml and increased cell viability at 50-100 µg/ml and 400-600 µg/ml. Curcumin decreased cell viability proportionally with concentration. When they were used together, 50-100 µg/ml concentrations were suitable for cell viability. When the genotoxic effects of boron nitride nanotubes and curcumin were investigated, it is found that boron nitride nanotubes showed no correlation for concentration and DNA damage. Curcumin decreased DNA damage at high concentrations after 30 minutes of incubation and increased the damage after 24 hours of incubation. When they both took place in action, the DNA damage was lower than the single dosage groups of boron nitride nanotubes and curcumin.en
dc.description.sponsorshipHacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimitr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER ONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKİR MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN SAYFASI v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER VE KISALTMALAR xiii ŞEKİLLER xvii TABLOLAR xviii 1. GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 3 2.1. Kök Hücre Tanımı ve Sınıflandırması 3 2.2. Bölünme, Farklılaşma Özelliklerine Göre Kök Hücre Sınıflandırması 3 2.3. Kaynaklarına Göre Kök Hücre Sınıflandırması 4 2.4. Kemik İliği Yapısı ve Kemik İliği Kök Hücreleri 5 2.5. Hematopoetik Kök Hücre 5 2.5.1. Osteoblastik Niş 6 2.5.2.Vasküler Niş 7 2.6. Mezenkimal Kök Hücre 7 2.7. Genotoksik Etki Tanımı ve Kemik İliği Kök Hücreleri Açısından Önemi 8 2.8. Hematopoetik Kök Hücrelerdeki Genotoksisite Çalışmaları 9 2.9. Mezenkimal Kök Hücrelerdeki Genotoksisite Çalışmaları 10 2.10. Nanopartikül Tanımı 12 2.10.1. Boron Nitrit Nanotüpleri 12 2.10.2. Boron Nitrit Nanotüplerinin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri 15 2.10.3. Boron Nitritin Kullanım Alanları 17 2.10.4. Boron Nitrit Nanotüplerinin Toksisitesi 19 2.11. Fenolik Bileşikler 21 2.12. Fenolik Bileşiklerin Sınıflandırılması 21 2.12.1. Fenolik Asitler 21 2.12.2. Stilbenler 22 2.12.3. Flavonoidler 22 2.12.4. Diğerleri 22 2.13. Fenolik Bileşik Kurkuminin Kaynağı ve Kullanımı 23 2.14. Kurkuminin Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri 24 2.15. Kurkuminin Farmakokinetik Özellikleri 25 2.16. Kurkumin Toksisitesi 26 2.17. Kurkuminin Farmakolojik Etkileri 28 2.17.1. Antioksidan Etkileri 28 2.17.2. Antiinflamatuvar Etkileri 29 2.17.3. Antikanser Etkileri 30 2.17.4. Hepatoprotektif Etkileri 30 2.17.5. Antimikrobiyal, Antiviral ve Antibakteriyel Etkileri 31 2.18. MTT (3-(4,5-Dimetiltiyazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolyum bromür) Yöntemi 32 2.19. Tek Hücre Jel Elektroforez (COMET) Yöntemi 32 3. GEREÇ VE YÖNTEM 34 3.1. Kullanılan Kimyasal Maddeler 34 3.2. Kullanılan Araç ve Gereçler 35 3.3. Kullanılan Çözeltiler 37 3.3.1. Yapılan Analizlerde Kullanılan Boron Nitrit Nanotüp Çözeltileri 37 3.3.2. Yapılan Analizlerde Kullanılan Kurkumin Çözeltileri 37 3.3.3. 3-(4,5-Dimetiltiyazol-2-il)- 2,5-difeniltetrazolyum bromür (MTT) Yöntemi ile Sitotoksisitenin Belirlenmesinde Kullanılan Çözeltiler 38 3.3.4. Tek Hücre Jel Elektroforez (COMET) Yöntemi ile Genotoksisite Tayininde Kullanılan Çözeltiler 38 3.4. Yöntemler 40 3.4.1.HeLa Hücrelerinde 3-(4,5-Dimetiltiyazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolyum bromür (MTT) Yöntemi ile Sitotoksisitenin Belirlenmesi 40 3.4.2. İnsan Kemik İliği CD34+ Hematopoetik Progenitör Hücrelerinde Tek Hücre Jel Elektroforez (COMET) Yöntemi ile Genotoksisitenin Belirlenmesi 42 3.4.3. Boron Nitrit Nanotüpleri ve Kurkuminin İnsan Kemik İliği CD34+ Hematopoetik Progenitör Hücrelerindeki DNA Hasarına Etkilerinin Tek Hücre Jel Elektroforez (COMET) Yöntemi ile İncelenmesi 43 3.5. İstatistiksel Yöntemler 45 4. BULGULAR 46 4.1. Boron Nitrit Nanotüpleri ve Kurkuminin MTT Yöntemi ile Sitotoksisitesinin Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular 46 4.1.1. Boron Nitrit Nanotüplerinin HeLa Hücrelerinde MTT Yöntemi ile Sitotoksisitesinin Belirlenmesine İlişkin Bulgular 46 4.1.2. Kurkuminin HeLa Hücrelerinde MTT Yöntemi ile Sitotoksisitesinin Belirlenmesine İlişkin Bulgular 48 4.1.3. Boron Nitrit Nanotüpleri ve Kurkuminin HeLa Hücrelerinde MTT Yöntemi ile Sitotoksisitesinin Belirlenmesine İlişkin Bulgular 50 4.2. Boron Nitrit Nanotüpleri ve Kurkuminin Genotoksisitesinin COMET Yöntemi ile Belirlenmesi 52 4.2.1. Boron Nitrit Nanotüpleri ve Kurkuminin İnsan Kemik İliği CD34+ Hematopoetik Progenitör Hücrelerinde 30 Dakikalık İnkübasyon Süresi Sonundaki Genotoksisitesinin ve H2O2 ile İndüklenen DNA Hasarına Karşı Etkisinin Comet Yöntemi ile Belirlenmesi 52 4.2.2. Boron Nitrit Nanotüpleri ve Kurkuminin İnsan Kemik İliği CD34+ Hematopoetik Progenitör Hücrelerinde 24 Saatlik İnkübasyon Süresi Sonundaki Genotoksisitesinin ve H2O2 ile İndüklenen DNA Hasarına Karşı Etkisinin Comet Yöntemi ile Belirlenmesi 56 5. TARTIŞMA 60 6. SONUÇ ve ÖNERİLER 67 7. KAYNAKLAR 68 8. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKemik iliğitr_TR
dc.subjectCD34+ kök hücresi
dc.subjectboron nitrit
dc.subjectkurkumin
dc.subjectcomet yöntemi
dc.subjectoksidatif DNA hasarı
dc.subjectoksidatif DNA hasar onarımı
dc.titleKök Hücrelerde Olası DNA Hasarı ve Onarımının İn Vitro Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetKök hücreler, ksenobiyotiklerin hücre canlılığına, farklılaşma sürecine ve hücre fonksiyonları üzerine etkilerinin incelenmesine olanak sağlamaktadır. Bu nedenle in vitro ve in vivo yöntemlere uygun bir alternatiftirler. Kemik iliği kök hücrelerinden CD34+ hematopoetik progenitör kök hücreleri, olası sitotoksik ve genotoksik etkilerin değerlendirilmesi, bu hücrelerin kan hücrelerine farklılaşması ve kemik iliği hastalıklarının teşhis, tedavi süreçlerine katkı sağlanması açısından önemlidir. Bu tezde, olası sitotoksik ve genotoksik etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla, yaygın olarak kullanılan fakat biyouyumluluğu hakkında yeterli bilgi bulunmayan boron nitrit nanotüpleri ve antikanser, antioksidan, antimikrobiyal, antiviral özellikleri nedeniyle tedavide sıklıkla kullanılan fenolik bileşik kurkumin seçilmiştir. Boron nitrit nanotüpleri ve kurkuminin HeLa (insan serviks adenokarsinoma) hücrelerindeki olası sitotoksik etkileri MTT yöntemiyle, CD34+ hematopoetik progenitör kök hücrelerindeki genotoksik etkileri ise COMET yöntemiyle değerlendirilmiştir. Boron nitrit nanotüplerinin 10-600 µg/ml konsantrasyon aralığında HeLa hücrelerinde belirgin bir sitotoksik etkisinin olmadığı ve 50-100 µg/ml ile 400-600 µg/ml doz aralıklarında hücre canlılığını artırdığı, kurkuminin ise artan doza bağlı olarak hücre canlılığını azalttığı görülmüştür. Birlikte uygulandıklarında ise hücre için en uygun doz aralığının 50-100 µg/ml olduğu belirlenmiştir. Boron nitrit nanotüpleri ve kurkuminin CD34+ hematopoetik progenitör kök hücrelerindeki genotoksik etkileri incelendiğinde ise boron nitrit nanotüplerinin hücrelerde meydana getirdiği DNA hasarı ile uygulanan doz arasında bir korelasyon saptanmamış, fakat kurkuminin artan dozuna bağlı olarak hücrelerde meydana getirdiği DNA hasarının 30 dakika inkübasyonda azalırken, 24 saat inkübasyon sonunda arttığı tespit edilmiştir. Birlikte uygulandıklarında ise, tek başına uygulamalarına göre DNA hasarının genel olarak daha az olduğu belirlenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentFarmasötik Toksikolojitr_TR
dc.contributor.authorIDTR55240tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record