Show simple item record

dc.contributor.advisorIşık, Oğuz
dc.contributor.authorTekerek, Burak
dc.date.accessioned2023-01-17T07:25:27Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-01-02
dc.identifier.citationTEKEREK, Burak. Ankara’daki Hastanelerin Dijital Hastane EMRAM Standartlarına Uygunluğunun İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2023tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/29192
dc.description.abstractTechnological developments in the world are advancing rapidly and new technologies are emerging that make our life, work and daily life easier every day. Of course, health systems also take their share from these rapid developments. Concepts such as scarcity of resources in health services, problems encountered in health service delivery, efficiency and effectiveness are among the biggest reasons for the digitalization of health services. One of the biggest examples of this digitalization is digital hospitals. In this context, it is aimed to determine the level of compliance of the private hospitals in Ankara with the digital hospital criteria and the deficiencies of the hospitals for level 7 and to determine whether the hospitals differ in terms of digital hospital standards according to their status (training and research hospital, general hospital). The method of the research is based on the EMRAM criteria published by HIMSS and updated in 2018. The data were obtained face-to-face from the persons responsible for the relevant units of the hospitals (information processing managers, administrative and financial affairs coordinators, members of the board of directors and human resources unit managers). The research population consists of private hospitals operating in Ankara. It was aimed to reach all hospitals without selecting the study sample. However, 17 private hospitals accepted to participate in the study. Microsoft Excel 2016 Office program was used in the analysis of the data obtained within the scope of the research. It is seen that 6 hospitals out of 17 private hospitals participating in the study are at level 0, 1 hospital is at level 1, 3 hospitals are at level 2, and 7 hospitals are at level 3. It was found that no hospital could reach the level 6 and level 7 rating, which is certified by HIMSS and accepted as a digital hospital. As a result of the study, it is seen that there are many deficiencies for the digitalization process in the information systems of private hospitals. The reasons for these shortcomings are thought to be the lack of investment, data protection concerns of health institutions, the user-friendliness of the information technologies used and government policies. The results highlight what areas private hospitals need to improve in order to raise digital hospital levels and policies that can be implemented by the government.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectDijital Hastanetr_TR
dc.subjectHIMSS
dc.subjectEMRAM
dc.subjectÖzel Hastaneler
dc.subject.lcshA - Genel konulartr_TR
dc.titleAnkara'daki Özel Hastanelerin Dijital Hastane EMRAM Standartlarına Uygunluğunun İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetDünya’daki teknolojik gelişmeler hızlı bir şekilde ilerlemekte ve her geçen gün insanlığın hayatını, işini ve günlük yaşantısını kolaylaştıran yeni teknolojiler ortaya çıkmaktadır. Bu hızlı gelişmelerden sağlık sistemleri de elbette payını almaktadır. Sağlık hizmetlerinde kaynakların kıtlığı, sağlık hizmeti sunumunda karşılaşılan problemler, verimlilik, etkililik gibi kavramlar sağlık hizmetlerinin dijitalleşmesinin en büyük sebepleri arasında yer almaktadır. Bu dijitalleşmenin en önemli örneklerinden biri dijital hastanelerdir. Bu kapsamda bu çalışma ile Ankara’daki özel hastanelerin dijital hastane ölçütlerine uygunluk düzeyleri ve seviye 7 için hastanelerin eksikliklerinin belirlenmesi ve hastanelerin statülerine (eğitim ve araştırma hastanesi, genel hastane) göre dijital hastane standartları açısından farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın yöntemi, HIMSS tarafından yayınlanan ve 2018 yılında güncellenen EMRAM kriterlerine dayanmaktadır. Veriler hastanelerin ilgili birimlerinden sorumlu olan kişilerden (bilgi işlem yöneticileri, idari ve mali işler koordinatörleri, yönetim kurulu üyeleri ve insan kaynakları birim yöneticileri) yüz yüze elde edilmiştir. Araştırma evrenini Ankara’da faaliyet gösteren özel hastaneler oluşturmaktadır. Çalışma örneklem seçilmeden tüm hastanelere ulaşılması hedeflenmiştir. Ancak 17 özel hastane çalışmaya katılmayı kabul etmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen verilerin analizinde Microsoft Excel 2016 Office programından yararlanılmıştır. Çalışmaya katılım gösteren 17 özel hastaneden 6 hastanenin seviye 0, 1 hastanenin seviye 1, 3 hastanenin seviye 2, 7 hastanenin ise seviye 3 derecelendirmesinde kaldığı görülmektedir. HIMSS tarafından sertifikalandırılmanın sağlandığı ve dijital hastane olarak kabul görülen seviye 6 ve seviye 7 derecelendirmesine hiçbir hastanenin ulaşamadığı bulunmuştur. Çalışma sonucunda özel hastanelerin bilgi sistemlerinin dijitalleşme süreci için birçok eksikliklerinin olduğu görülmektedir. Bu eksikliklerin nedenleri arasında yatırım eksikliği, sağlık kuruluşlarının veri koruma endişeleri, kullanılan bilgi teknolojilerinin kullanıcı dostu olmaması ve hükümet politikaları gibi nedenlerin yattığı düşünülmektedir. Sonuç olarak, özel hastanelerin dijital hastane seviyelerini yükseltmek için hangi alanlarda gelişme göstermesi gerektiğine ve hükümet tarafından uygulanabilecek politikalara yönelik öneriler geliştirilmiştirtr_TR
dc.contributor.departmentSağlık Yönetimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-01-17T07:25:27Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record