Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzkan, İbrahim
dc.contributor.authorAtasoy, Burak Sencer
dc.date.accessioned2023-01-17T08:21:20Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2022-12-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/29193
dc.description.abstractThe global financial system has become highly interconnected over the past few decades and financial shocks have propagated faster, causing systemic events to occur more frequently. This dissertation examines systemic risk contagion through two linked chapters, each contributing to different strands of the literature. In the first chapter, I construct a contagion test, based on time varying Granger causality and dynamic conditional correlation approaches. Using the test on the systemic risk contributions of international banks, I identify several contagion episodes during the period 2004-2021, particularly concentrated during the four periods of turmoil. I then analyze systemic risk spillovers across international banks following extreme adverse and beneficial shocks, identify the main risk transmitters, and scrutinize changes in network topology during the four contagion episodes. The results reveal that the main transmitters of systemic risk differ not only across magnitudes and directions of shocks, but also across crisis periods. In the second chapter, I investigate the determinants of systemic risk contagion based on tail behavior, taking into account time-variation, slope heterogeneity and endogeneity. Using explanatory variables derived from banks' balance sheets representing size, profitability, capital adequacy, credit quality, leverage, and funding structure I find that determinants of systemic risk contagion change over time, differ in each crisis episode, and no single factor drives contagion persistently. I show that some determinants gradually lose their influence on the propagation of shocks, while others are effective only during a single period of turmoil. The results also show significant heterogeneity across banks, and I do not detect significant clustering at either the national or regional level. The findings reveal that static surveillance methods may fail to capture the factors that propagate systemic risk. In light of my findings, I propose a holistic systemic risk surveillance model that uses high-frequency data and incorporates several risk factors simultaneously.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectContagiontr_TR
dc.subjectSystemic Risktr_TR
dc.subjectBankingtr_TR
dc.subjectSpilloverstr_TR
dc.subjectTail Risktr_TR
dc.subjectCausalitytr_TR
dc.subjectCorrelationstr_TR
dc.subject.lcshİktisat kuramı. Demografitr_TR
dc.subject.lcshİktisat tarihi ve iktisadi işlemlertr_TR
dc.subject.lcshMaliyetr_TR
dc.titleOn the Contagion of Financial Risktr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetKüresel finansal sistem son yıllarda birbirine oldukça bağlı hale gelmiş ve finansal şoklar daha hızlı yayılarak sistemik olayların daha sık meydana gelmesine neden olmuştur. Bu tezde, sistemik risk bulaşıcılığı her biri literatürün farklı alanlarına katkıda bulunan iki bağlantılı bölüm aracılığıyla incelenmektedir. Tezin ilk bölümünde, zaman içinde değişen Granger nedensellik ve dinamik koşullu korelasyon yaklaşımlarına dayanan bir bulaşma testi oluşturulmaktadır. Oluşturulan test ile uluslararası bankaların sistemik riske katkıları kullanılarak 2004-2021 dönemindeki özellikle dört çalkantı döneminde yoğunlaşan çeşitli bulaşma olayları tespit edilmektedir. Ardından, aşırı olumsuz ve faydalı şokları takiben, uluslararası bankalar arasında sistemik risk yayılımları analiz edilmekte, ana risk aktarıcılarını belirlenmekte ve belirlenen dört bulaşma dönemindeki ağ topolojisi değişiklikleri incelenmektedir. Sonuçlar, sistemik riskin ana aktarıcılarının yalnızca şokların büyüklükleri ve yönleri arasında değil, aynı zamanda kriz dönemleri arasında da farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Tezin ikinci bölümünde sistemik risk bulaşmasının belirleyicileri zaman içindeki değişkenlik, eğim heterojenliği ve içselliği dikkate alan yöntemlerle kuyruk davranışına dayalı olarak araştırılmaktadır. Bankaların bilançolarından türetilen büyüklük, kârlılık, sermaye yeterliliği, kredi kalitesi, kaldıraç ve fonlama yapısını temsil eden açıklayıcı değişkenler kullanılarak sistemik risk bulaşıcılığının belirleyicilerinin zaman içinde değiştiği, her kriz döneminde farklılık gösterdiği ve hiçbir faktör tarafından kalıcı olarak açıklanamadığı bulunmaktadır. Ayrıca, bazı belirleyicilerin şokların yayılması üzerindeki etkilerini kademeli olarak kaybettiği, diğerlerinin ise sadece tek bir kargaşa döneminde etkili olduğu gösterilmektedir. Sonuçlar bankalar arasında önemli heterojenlik göstermekte ve ne ulusal ne de bölgesel düzeyde önemli bir kümelenme tespit edilmemektedir. Bulgular, statik gözetim yöntemlerinin sistemik riski yayan faktörleri yakalamakta başarısız olabileceğini ortaya koymaktadır. Bulguların ışığında yüksek frekanslı verileri kullanan ve çeşitli risk faktörlerini aynı anda içeren bütüncül bir sistemik risk gözetim modeli önerilmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentİktisattr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2023-07-22T08:21:20Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record