Show simple item record

dc.contributor.advisorHIZARCIOĞLU GÜLŞEN, HAYRİYE
dc.contributor.authorSOLAKOĞLU KÜÇÜKDOĞRU, EBRU
dc.date.accessioned2023-01-26T07:45:35Z
dc.date.issued2022-04
dc.date.submitted2022-04-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/29231
dc.description.abstractABSTRACT Evaluation of Gluten-Free Diet Compliance of Children with Celiac Disease Diagnosed with Urine and Fecal Gluten Immunogenic Peptides, Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Thesis in Pediatrics. Ankara, 2022. The treatment for celiac disease (CD) is a lifelong strict gluten-free diet (GFD). There is no consensus on methods for assessing adherence to a gluten-free diet in celiac patients; it is difficult to detect especially mild dietary transgressions. Nutritional questionnaire from the patients themselves or their parents, symptoms and serology were evaluated. Gluten immunogenic peptides (GIP) in feces and urine, which show gluten exposure in a short time, are specific and sensitive monoclonal antibodies and are resistant to gastrointestinal digestion. In this study, we aimed to evaluate the adherence to the gluten-free diet in children with CD using urine and fecal GIP in Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Gastroenterology. A total of 119 patients, 77 girls (%64.7) and 42 boys (%35.3), aged between 3-18 years were included in the study between February 2021 to February 2022. The mean age of the study population was 12.4  3,5. GIP was positive in urine and stool in % 18.5 and %11.8 of the patients, respectively. Urine GIP was positive in %50 (n:7) of the patients with positive stool GIP. Strong relationship was found between stool GIP and urine GIP (p:0.004, phi:0.296). Serology was positive in 71.9% of patients with never/few/moderate adherence to GFD. Significant relationship was found between serology and adherence to diet (p<0.001). Urine GIP was found positive in %37.5 of 32 patients with never/few/moderate diet compliance, and % 11.5 of 87 patients with good diet compliance. A strong relationship was found between adherence to diet and urine GIP (p:0.001, Phi:0.297). In 21.9% of the patients with never/ few /moderate adherence to GFD, stool GIP was positive. There was no significant relationship between adherence to diet and stool GIP (p:0.053). Fecal and urine GIP are adjunct methods that can be used in addition to routine clinical implementations to evaluate adherence to the GFD and detect dietary transgressions. Early identification of gluten exposure will prevent potential complications. Key Words: celiac disease, gluten-free diet compliance, gluten immunogenic peptides  tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectÇÖLYAK HASTALIĞItr_TR
dc.subjectGLUTENSİZ DİYETE UYUMtr_TR
dc.subjectGLUTEN İMMÜNOJENİK PEPTİDtr_TR
dc.subject.lcshPediatritr_TR
dc.titleÇÖLYAK HASTALIĞI TANILI ÇOCUKLARIN GLUTENSİZ DİYETE UYUMLARININ İDRAR VE DIŞKI GLUTEN İMMÜNOJENİK PEPTİDLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetÖZET Küçükdoğru E. Çölyak Hastaliği Tanılı Çocuklarin Glutensi̇z Di̇yete Uyumlarının İdrar ve Dışkı Gluten İmmunojeni̇k Pepti̇dleri̇ İle Değerlendi̇ri̇lmesi̇, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Uzmanlık Tezi. Ankara, 2022. Çölyak hastalığının (ÇH) tedavisi, ömür boyu sıkı bir glutensiz diyettir. Çölyak hastalarında glutensiz diyete uyumu değerlendirmek için yöntemler konusunda fikir birliği yoktur; özellikle hafif diyet ihlallerini tespit etmek zordur. Diyet uyumu; hastaların kendilerinden veya ebeveynden alınan beslenme öyküsü, semptom varlığı ve seroloji ile değerlendirilmektedir. Kısa sürede gluten maruziyetini gösteren, dışkı ve idrardaki gluten immunojenik peptidler (GİP), özgül ve duyarlı monoklonal antikorlardır ve gastrointestinal sindirime dirençlidir. Bu çalışmada Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenterolojisi Bilim Dalı’nda çölyak hastalığı tanısıyla izlenen çocuklarin glutensi̇z di̇yete uyumlarını idrar ve dışkı GİP ile değerlendi̇rilmesi amaçlandı. 1 Şubat 2021 – 1 Şubat 2022 tarihleri arasında 3-18 yaş arasında, 77’ si kız (%64,7), 42’ si erkek (%35,3) toplam 119 hasta çalışmaya katıldı. Olguların ortalama yaşı 12,43,5 idi. Hastaların %18,5’inde (n:22) idrarda GİP pozitif, %11,8’ sinde (n:14) dışkı GİP pozitif saptandı. Dışkı GİP pozitif saptanan 14 hastanın %50’sinde (n:7) idrar GİP pozitifti. Dışkı GİP ile idrarda GİP arasında anlamlı ilişki vardı (p:0,004). Diyete uyumu hiç /az/ orta olan 32 hastanın %71,9’ unda serolojisi pozitifti. Çalışmada seroloji ile diyete uyum arasında anlamlı ilişki bulundu (p<0,001). Diyete uyumu hiç/ az/ orta olan 32 hastanın %37,5’inde diyete uyumu iyi olan 87 hastanın %11,5’inde idrarda GİP pozitif saptandı. Diyete uyum ile idrarda GİP arasında anlamlı bir ilişki gösterildi (p:0,001). Diyete uyumu hiç/az/orta olan 32 hastaların dışkıda GİP %21,9’unda pozitifti. Diyete uyum ile dışkı GİP arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktu (p:0,053). Dışkı ve idrar GİP, glutensiz diyete uyumu değerlendirmek ve diyet ihlallerini saptamak için klinik uygulamalara ek olarak kullanılabilecek uygun bir yardımcı yöntemdir. Gluten maruziyetinin erken tanımlanması olası komplikasyonların engellenmesine yardımcı olacaktır. Anahtar kelimeler: çölyak hastalığı, glutensiz diyete uyum, gluten immünojenik peptidtr_TR
dc.contributor.departmentÇocuk Sağlığı ve Hastalıklarıtr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2023-07-31T07:45:35Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypemedicineThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record