Show simple item record

dc.contributor.advisorBAYHAN, PINAR
dc.contributor.authorTohlu, Büşra
dc.date.accessioned2023-02-21T13:06:02Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-01-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/29349
dc.description.abstractThe relationship between mother and child forms the basis of child development and this relationship can be affected by many different variables. Today, the prevalence of technology and social media is increasing. The mother-child relationship can also be influenced by technology and social media. In this context, this research aimed to examine the mother-child relationship with the use of technology and social media by mothers of 5-6 year old children. The study group consists of 401 mothers of 5-6-year-old children attending public and private kindergartens affiliated to the Ministry of National Education in the provinces of Ankara, Mamak, Yenimahalle and Çankaya. Data collection was provided with the Personal Information Form created by the researcher and the Parent-Child Relationship scale, the validity and reliability study of which was carried out. The data were analyzed by means of a statistical package program, and independent groups t-test and one-way analysis of variance ANOVA analysis were used to examine whether the scores obtained from the closeness and conflict sub-dimensions of the scale differ statistically according to the categories of independent variables. In case the score distributions of the closeness and conflict sub-dimensions were not normal, the unrelated samples Mann Whitney U test was used if the number of categories was two, and the Kruskall Wallis test was used if the number of categories was more than two. According to the research findings, as the mother's education level increases, she experiences less conflict in her relationship with her child, as the number of children the mother has, more conflicts with her child, as the mother and child's screen time increases, the mother-child conflict also increases, and technology and social media affect the mother-child relationship.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAnne-çocuk ilişkisi, yakınlık, çatışma, teknoloji, sosyal medyatr_TR
dc.titleAnnelerin Teknoloji Ve Sosyal Medya Kullanımının Anne Çocuk İlişkisi Açısından İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetAnne ile çocuğun arasındaki ilişki çocuk gelişiminin temelini oluşturmaktadır ve bu ilişki birçok farklı değişkenden etkilenebilmektedir. Günümüzde teknoloji ve sosyal medyanın yaygınlığı giderek artmaktadır. Anne çocuk ilişkisi de teknoloji ve sosyal medyanın etkisinde kalabilmektedir. Bu çerçevede bu araştırma 5-6 yaş çocuğa sahip annelerinin teknoloji ve sosyal medya kullanımı ile anne-çocuk ilişkisini incelemeyi amaçlamıştır. Çalışma grubunu Ankara ili Mamak, Yenimahalle, Çankaya ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet ve özel anaokuluna devam eden 5-6 yaş grubu çocuklarının 401 annesi oluşturmaktadır. Araştırmacı tarafından oluşturulan Kişisel Bilgi Formu ve geçerlilik güvenirlik çalışması yapılmış olan Ebeveyn-Çocuk İlişkisi ölçeği ile veri toplama işlemi sağlanmıştır. Veriler istatistiki paket program aracılığı ile analiz edilmiş, ölçeğin yakınlık ve çatışma alt boyutlarından elde edilen puanların belirlenen bağımsız değişkenler kategorilerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterip göstermediğini incelemek amacıyla bağımsız gruplar t testi ve tek yönlü varyans analizi ANOVA analizi kullanılmıştır. Yakınlık ve çatışma alt boyuta ait puan dağılımlarının normal olmaması durumunda, kategori sayısı iki ise ilişkisiz örneklemler Mann Whitney U testi, kategori sayısı ikiden fazla ise Kruskall Wallis testi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre annenin öğrenim düzeyi arttıkça çocuğu ile olan ilişkisinde daha az çatışma yaşadığı, annenin sahip olduğu çocuk sayısı arttıkça çocuğu ile daha çok çatışma yaşadığı, annenin ve çocuğun ekran süresi arttıkça anne-çocuk çatışmasının da arttığı, teknoloji ve sosyal medyanın anne-çocuk ilişkisine etkili olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentÇocuk Gelişimi ve Eğitimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-02-21T13:06:02Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record