Show simple item record

dc.contributor.advisorKINIKLI, GİZEM İREM
dc.contributor.authorŞirin, Ecenur
dc.date.accessioned2023-02-24T12:19:55Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-01-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/29376
dc.description.abstractThe goal of this study was to examine the relationship between pain coping strategies and pain beliefs, fear of movement, job satisfaction and body awareness. 116 (72 female, 44 male) volunteered health workers (doctor, physiotherapist, dietitian, nurse, health support staff) with chronic musculoskeletal pain, between the ages of 30-65, working in private hospital, participated in this study. The ability to cope with pain was assessed with the “Pain Coping Scale”, beliefs about pain was assessed with the “Pain Beliefs Scale”, the job satisfaction level of the individuals was assessed with the Job Satisfaction Scale, the fear of movement was assessed with the “Tampa Kinesiophobia Scale” and the level of body awareness was assessed with the “Body Awareness Questionnaire”. As a result of the study, a significant positive correlation between the Pain Coping Scale and the Pain Beliefs Scale (r=0.185; p<0.05), and a significant positive correlation between the helplessness -as a subdimension of Pain Coping Scale- and the Pain Beliefs Scale (r=0.208, p<0.05), and a significant positive correlation between the seeking medical remedy -as a sub-dimension of Pain Coping Scale- and the Pain Beliefs Scale(r=0.200, p<0.05) was found. A significant positive correlation (r=0.239, p<0.05) was found between the Job Satisfaction Scale and helplessness -as a sub-dimension of Pain Coping Scale. Additionally, there was found a significant positive correlation (r=0.199, p<0.05) between the Pain Coping Scale and Tampa Kinesiophobia Scale. On the other hand, there was a significant negative correlation between the Predicting the Onset of Disease as a sub-dimension of the Body Awareness Questionnaire and the Pain Coping Scale (r=-0.237, p<0.05). Multiple linear regression analysis revealed that gender, Predicting the Onset of disease as a sub-dimension of the Body Awareness Questionnaire, Organic Beliefs as a sub-dimension of Pain Beliefs Scale, and age were the strongest predictors of coping with pain in healthcare professionals with chronic musculoskeletal pain (R2 = 0,302; p<0,001). In conclusion, considering negative affection of chronic musculoskeletal pain on coping strategies of participants, it is important for chronic pain management to use practices aimed to develop pain beliefs, kinesiophobia and body awareness of individuals during the treatment to develop strategies for coping with pain.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKronik ağrı, sağlık çalışanları, ağrı ile baş etme, ağrı inançları, kinezyofobitr_TR
dc.titleKronik Kas İskelet Sistemi Ağrısı Olan Sağlık Çalışanlarında Ağrı ile Başa Çıkma Stratejileri ile Ağrı İnançları, Kinezyofobi, Vücut Farkındalığı ve İş Tatmininin İlişkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozet. Bu çalışmanın amacı, kronik kas iskelet sistemi ağrısı olan sağlık çalışanlarında, ağrı inançları, hareket etme korkusu, iş tatmini ve vücut farkındalığının ağrı ile başa çıkma stratejileri ile olan ilişkisinin incelenmesidir. Çalışmaya, özel bir hastanede çalışan, kronik kas iskelet sistemi ağrısı olan, 30-65 yaşları arasındaki 116 (72 kadın, 44 erkek) gönüllü sağlık çalışanı (doktor, fizyoterapist, diyetisyen, hemşire, sağlık destek personeli) katıldı. Ağrı ile başa çıkma becerisi “Ağrı ile Başa Çıkma Ölçeği” ile, ağrıya dair inançları “Ağrı İnançları Ölçeği” ile, kişilerin iş tatmin seviyesi “İş Tatmini Ölçeği” ile, hareket etme korkusu “Tampa Kinezyofobi Ölçeği” ile ve vücut farkındalığı seviyesi “Vücut Farkındalığı Anketi” ile değerlendirildi. Çalışmanın sonucunda Ağrı ile Başa Çıkma Ölçeği ile Ağrı İnançları Ölçeği arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki (r=0,185; p<0,05); Ağrı ile Başa Çıkmada çaresizlik hissetme alt boyutu ile Ağrı İnançları Ölçeği arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki (r=0,208; p<0,05); ve Ağrı ile Başa Çıkmada Tıbbi Çare Arama alt boyutu ile Ağrı İnançları Ölçeği arasında pozitif yönde anlamlı ilişki (r=0,200; p<0,05) bulundu. Ağrı ile Başa Çıkma Ölçeği çaresizlik hissetme alt boyutu ile İş Tatmini Ölçeği arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki (r=0,239; p<0,05) bulundu. Ağrı ile Başa Çıkma Ölçeği ile Tampa Kinezyofobi Ölçeği arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki (r=0,199; p<0,05) bulundu. Vücut Farkındalığı Anketi’nin Hastalığı Başlangıcında Tahmin Etme alt boyutu ile Ağrı ile Başa Çıkma Ölçeği arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki (r=-0,237; p<0,05) bulundu. Çoklu doğrusal regresyon analizi, cinsiyet, Vücut Farkındalığı Anketi Hastalığı Başlangıcında Tahmin Etme alt boyutu, Ağrı İnançları Ölçeği Organik İnançlar alt boyutu ve cinsiyet parametrelerinin, kronik kas iskelet sistemi ağrısı olan sağlık çalışanlarında, ağrı ile başa çıkma düzeyini tahmin etmede en güçlü belirteçler olduğunu ortaya koydu (R2 = 0,302; p<0,001). Sonuç olarak; kronik kas iskelet sistemi ağrısına sahip bireylerin ağrı ile başa çıkma stratejilerinin etkilendiği göz önünde bulundurulduğunda, ağrı ile başa çıkma stratejilerini geliştirmek için kişilere tedavi süresince ağrı inançları, kinezyofobi ve vücut farkındalığının geliştirilmesine yönelik uygulamaların kullanılması önerilmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentFizyoterapi ve Rehabilitasyontr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-02-24T12:19:55Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record