Show simple item record

dc.contributor.advisorKoşar, Didem
dc.contributor.authorKorkmaz, Yusuf
dc.date.accessioned2023-02-27T05:46:47Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-01-16
dc.identifier.citationKorkmaz,Y.(2023),Ortaokul yöneticilerinin kullandıkları etkileme taktiklerine ilişkin öğretmen görüşleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi).Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/29392
dc.description.abstractThe aim of this research is to reveal the influence tactics adopted by the school principals and deputy principals working in the official secondary schools of Kırıkkale city center and its districts to activate the teachers for the continuation of the educational process, according to the opinions of the teachers working in these schools, and to examine the importance of the influencing tactics used and their effects on the education and training process. and to examine teacher views on the development of these tactics. The research was carried out with 16 teachers selected from Kırıkkale city center and its districts through maximum diversity sampling from purposive sampling method types. In the study, qualitative method and phenomenology design were used. The data obtained with the semi-structured interview form has been transformed into findings with the content analysis technique. According to the results of the research, it can be expected that the moderate influencing tactics used by the administrators in our secondary schools can establish an efficient working environment and a peaceful climate in the schools, and improve the attitudes of teachers to institutional belonging, self-sacrifice and voluntary participation. On the other hand, it can be said that administrators who adopt harsh influence tactics have a share in negative attitudes and behaviors such as uneasiness, low motivation, grouping and failure seen in teachers. Persons assigned to educational institutions as administrators adapt to the internal dynamics of these educational organizations by adding their own touches, they have a share in the positive or negative change of the organization. Therefore, it is foreseen that the results of this research will constitute a resource in order to motivate the teacher group the key mechanism in schools with the right tactics to make them the active wheels of the process and to ensure the system works without interruption.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectOkul yöneticisi
dc.subjectYönetim
dc.subjectEtkileme
dc.subjectGüdüleme
dc.subjectEtkileme taktikleri
dc.subject.lcshBilgi kaynaklarıtr_TR
dc.titleOrtaokul Yöneticilerinin Kullandıkları Etkileme Taktiklerine İlişkin Öğretmen Görüşleritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın amacı, Kırıkkale il merkezi ve ilçeleri resmi ortaokullarında görev yapmakta olan okul müdürleri ve müdür yardımcılarının, eğitsel sürecin sürdürülmesine yönelik öğretmenleri harekete geçirmek için benimsedikleri etkileme taktiklerini, bu okullarda çalışan öğretmenlerin görüşlerine göre ortaya çıkararak kullanılan etkileme taktiklerinin önemine, eğitim öğretim sürecine olan etkilerine ve bu taktiklerin geliştirilmesine ilişkin öğretmen görüşlerini incelemektir. Araştırma, Kırıkkale il merkezi ve ilçelerinden amaçlı örnekleme yöntemi türlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi yoluyla seçilen 16 öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada araştırma yöntemlerinden nitel yöntem ve fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formuyla elde edilen veriler, içerik analizi tekniği ile bulgulara dönüştürülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre ortaokullarımızda yöneticiler tarafından kullanılan ılımlı etkileme taktiklerinin okullardaki verimli çalışma ortamını ve huzur iklimini tesis edebileceği, öğretmenlerin kurumsal aidiyet, fedakarlık ve gönüllü katılım tutumlarını geliştirebileceği beklenebilir. Diğer taraftan sert etkileme taktiklerini benimseyen yöneticilerin ise öğretmenlerde görülen huzursuzluk, düşük motivasyon, gruplaşma ve başarısızlık gibi olumsuz tutum ve davranışlarda pay sahibi olduğu söylenebilir. Eğitim kurumlarına yönetici olarak görevlendirilen kişiler, bu eğitim örgütlerinin iç dinamiklerine uyum sağlamakla birlikte; kendi dokunuşlarını da katarak örgütün olumlu veya olumsuz değişiminde pay sahibi olmaktadırlar. Bu yüzden okullarda kilit mekanizma olan öğretmen grubunu, işleyişin aktif çarkları haline getirmek ve sistemin aksamadan çalışması amacıyla doğru taktiklerle güdüleyebilmek adına bu araştırma sonuçlarının kaynak teşkil etmesi öngörülmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-02-27T05:46:47Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypelearning objecttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record