Show simple item record

dc.contributor.advisorAkman, Berrin
dc.contributor.authorÖzkan Yıldız, Feyza
dc.date.accessioned2023-02-27T05:49:43Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2022-11-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/29400
dc.description.abstractThe aim of this study is to reveal the relationships between preschool childrens' resilience and parent-child relationship and temperament, attachment, and emotion regulation during the pandemic period. This research, which was carried out in a quantitative design, is descriptive research in the survey method. The study group consists of 330 children selected by convenient sampling from the province of Konya. Data were collected in the second half of the 2020-2021 academic year. Multiple linear regression analysis was performed to measure the direct and indirect relationships between the variables. According to the results obtained from the study, gender, warmth, and perseverance predicted the total resilience scores of children positively significant. Gender and perseverance temperament characteristics significantly predict children's self-regulation/social competence levels. Warmth and persistence temperament traits significantly predict children's ability to understand emotions, and gender and persistence temperament traits significantly predict empathy/responsibility levels. In the study, emotional regulation and attachment levels of children were statistically significant in predicting parent-child positive relationship levels. Persistence and emotion regulation skills predicted parent-child conflict scores negatively, while reactivity predicted temperament trait positively. The findings obtained from this research are discussed within the framework of the results obtained from the existing research in the literature.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectYılmazlıktr_TR
dc.subjectEbeveyn-çocuk ilişkisitr_TR
dc.subjectMizaçtr_TR
dc.subjectBağlanmatr_TR
dc.subjectDuygu düzenlemetr_TR
dc.subjectCovid-19 pandemisitr_TR
dc.subjectOkul öncesi dönemtr_TR
dc.titleCovid-19 Pandemisinde 48-72 Ay Çocukların Ebeveynleri ile İlişkileri ve Yılmazlık Özelliklerinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın amacı pandemi döneminde okul öncesi dönem çocuklarının yılmazlığı ve ebeveyn-çocuk ilişkisi ile mizaç, bağlanma, duygu düzenleme arasındaki ilişkileri ortaya koymaktır. Nicel desende gerçekleştirilen bu araştırma ilişkisel tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu Konya ilinden uygun örnekleme yolu ile seçilen 330 çocuk oluşturmaktadır. Araştırma verileri 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci yarılında toplanmıştır. Değişkenler arasındaki doğrudan ve dolaylı ilişkileri ölçmek için çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre çocukların toplam yılmazlık puanlarını cinsiyet, sıcakkanlılık ve sebatkarlık anlamlı derecede olumlu yordamaktadır. Çocukların öz-düzenleme/sosyal yeterlilik düzeylerini cinsiyet ve sebatkarlık mizaç özellikleri anlamlı derecede yordamaktadır. Çocukların duyguları anlama beceri düzeylerini sıcakkanlılık ve sebatkarlık mizaç özelliği, empati/sorumluluk düzeylerini cinsiyet ve sebatkarlık mizaç özelliği anlamlı derecede olumlu yordamaktadır. Araştırmada ebeveyn-çocuk olumlu ilişki düzeylerini yordamada çocukların duygu düzenleme ve bağlanma düzeyleri istatistiksel olarak anlamlıdır. Ebeveyn-çocuk çatışma puanlarını ise sebatkarlık ve duygu düzenleme becerisi negatif yönde yordarken, tepkisellik mizaç özelliği pozitif yönde yordamaktadır. Bu araştırmadan elde edilen bulgular alan yazında var olan araştırmadan elde edilen sonuçlar çerçevesinden tartışılmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentİlköğretimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-02-27T05:49:43Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record