Show simple item record

dc.contributor.advisorDurmuşoğlu, Mine Canan
dc.contributor.authorGüngör, Büşra
dc.date.accessioned2023-02-27T05:50:05Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-01-20
dc.identifier.citationGüngör, B. (2023). Okul Öncesı̇ Öğretmenlerı̇nı̇n Gelı̇şı̇me Uygun Uygulamalara Yönelik İnançları Ve Uygulamaları (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/29401
dc.description.abstractConsidered the foundation of best wishes in early childhood education, Developmentally Appropriate Practices (DAP) refers to an approach based on methods and principles applied to each child with an approach that is fun, active and based on children's strengths. NAEYC's (National Association for the Education of Young Children) statement includes the principles of DAP that serve as a guide for early childhood educators. For the highest benefit of children, teachers should know and use Developmentally Appropriate Practices well. From this point of view, searching for an answer to the question “is there a relationship between early childhood teachers' beliefs and practices regarding developmentally appropriate practices?” within the scope of the research was deemed important. The relational survey model was used in this study, which is a quantitative research design that aims to describe the beliefs and practices of preschool teachers towards developmental practices. In this study, it was investigated whether preschool teachers' development-appropriate practice beliefs and practices differ according to demographic variables such as age, years of experience, education level, type of institution they work for and duration of internship. As data collection tools, "Preschool Teachers Personal Information Form", "Teacher Belief Scale (TBS)” and "Instructional Activity Scale (IAS)" were used. The scales were collected online from 272 teachers working in public and private preschool education institutions affiliated to the Ministry of National Education. Besides, "Instructional Activity Scale (IAS)" has been adapted to the Turkish content taken from 508 preschool teachers within the scope of the research.It can be seen that the Cronbach's alpha values of the adapted criterion are 0.818, 0.673, 0.766 and 0.734, respectively. According to all sub-dimensions and total sub-dimensions of Teacher Belief Scale (TBS), and according to sub-dimensions of Instructional Activity Scale (IAS), variables according to age, employment status, seniority, institution type, internship period and education status of preschool was examined. The results show that developmentally appropriate practices of preschool teachers have high belief values. In-service trainings can be organized for teachers about developmentally appropriate practices.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectGelişime uygun uygulamalartr_TR
dc.subjectÖğretmen inançları
dc.subjectÖğretmen uygulamaları
dc.subjectOkul öncesi eğitim
dc.subjectÖlçek uyarlama
dc.subject.lcshÜniversiteler ve Öğrenim kurumları (Genel)tr_TR
dc.titleOkul Öncesı̇ Öğretmenlerı̇nı̇n Gelı̇şı̇me Uygun Uygulamalara Yönelik İnançları ve Uygulamalarıtr_TR
dc.title.alternativeEarly Childhood Teachers’ Developmentally Appropriate Practice Beliefs and Practicestr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetErken çocukluk eğitiminde en iyi uygulamaların temeli olarak kabul edilen Gelişime Uygun Uygulamalar (GUU), bireyselliğe, aktif öğrenmeye ve çocukların güçlü yanlarına dayanan bir yaklaşımı ve her çocuğun gelişimini destekleyen yöntem ve prensipleri ifade etmektedir. Çocukların yüksek yararı için öğretmenler Gelişime Uygun Uygulamaları iyi bilmeli ve uygulamalarında kullanmalıdırlar. Buradan hareketle araştırma kapsamında, “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Gelişime Uygun Uygulamalara ilişkin inançları ve uygulamaları arasında bir ilişki var mıdır?” sorusuna ve bununla ilişkili olduğu düşünülen alt problemlere cevap aranmıştır. Okul öncesi öğretmenlerinin gelişime uygun uygulamalara yönelik inançları ve uygulama düzeylerinin belirlenmesini amaçlayan nicel araştırma desenine sahip bu çalışmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Ölçüt örnekleme yöntemi ile araştırma oluşturulmuştur. Veriler çevrimiçi olarak bağımsız anaokulu, anasınıfı ve özel okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan 272 öğretmenden toplanmıştır. Veri toplama araçları olarak, “Okul Öncesi Öğretmenleri Kişisel Bilgi Formu”, “Gelişime Uygun Uygulamalar Öğretmen İnanç Ölçeği (GUUÖİÖ)” ve “Gelişime Uygun Uygulamalar Eğitsel Etkinlikler Ölçeği (GUUEEÖ)” kullanılmıştır. Gelişime Uygun Uygulamalar Eğitsel Etkinlikler Ölçeği (GUUEEÖ) araştırma kapsamında 508 okul öncesi öğretmeninden alınan veriler analiz edilerek Türk Kültürü’ne uyarlanmıştır. Ayrıca, GUUÖİÖ tüm alt boyut ve toplam boyutlarına göre ve GUUEEÖ alt boyutlarına göre okul öncesi öğretmenlerinin “yaş, öğrenim durumu, kıdem, kurum türü, staj süresi ve eğitim alma durumu” incelenmiştir. Sonuç olarak, okul öncesi öğretmenlerinin GUU inanç düzeylerinin yüksek olduğu bulunmuştur. Öğretmenlerin GUU inanç puanları arttıkça GUOU etkinlikleri ve GUOU sınıf uygulamalarının azaldığı söylenebilmektedir. Gelişime Uygun Olmayan Etkinlikler konusunda öğretmenlere hizmet içi eğitimler düzenlenebilir.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2023-09-01T05:50:05Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeannotationtr_TR
dc.subtypeworkingPapertr_TR
dc.subtypeeditorialtr_TR
dc.subtypelearning objecttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record