Show simple item record

dc.contributor.advisorFeyzoğlu, Tuğrul Emre
dc.contributor.authorEker Aktaş, Havva
dc.date.accessioned2023-03-13T06:40:22Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-02-01
dc.identifier.citationAdams, Carol J. (2017). Etin Cinsel Politikası (G. Tezcan, M. E. Boyacıoğlu, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Ağaoğulları, Mehmet Ali. (2013). Jean- Jacques Rousseau: Halk Kendini Yaratıyor. Mehmet Ali Ağaoğulları (Ed.). Sokrates’ten Jakobenlere Batı’da Siyasal Düşünceler, s. 569-596. İstanbul: İletişim Yayınları. Akalın Kurucu, Ekin. (2019). Prehistoryadan Günümüze Kadın Temsiliyeti ve Günümüz Seramik Sanatındaki Yorumlamaları (Yayımlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Seramik ve Cam Tasarımı Anasanat Dalı, Seramik Tasarımı Programı. İstanbul. Akbal Süalp, Z. Tül. (2022). Femme Fatale. Feminist Bellek. Erişim: 15.01.2023. https://feministbellek.org/femme-fatale-olumcul-kadin/ Akbulut, Durmuş. (2007). Açık Beden: Resimde Çapkınlık, Şiddet, Doğa ve Saplantı. İstanbul: İstiklal Kitabevi. Antmen, Ahu. (2013). Kimlikli Bedenler Sanat Kimlik Cinsiyet. İstanbul: Sel Yayıncılık. Antmen, Ahu. (2016). Üryan Çıplak Nü: Türk Resminde Bir Modernleşme Öyküsü. İstanbul: Pera Müzesi. Arasse, Daniel. (2008). Et, Zarafet, Yücelik. Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine, Georges Vigarello (Haz.). Bedenin Tarihi 1: Rönesans'tan Aydınlanma’ya (S. Özen, Çev.), s. 335-388. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Arasse, Daniel. (2010). Sandıktaki Kadın. Sanat Dünyamız, 115, s. 18-36. Artun, Ali. (2022). Eros ve Sanat: Modernizm Çağında Sanat ve Cinsellik. İstanbul: İletişim Yayınları. Aslan, Mert. (2015). Erotik Akıl. İstanbul: Postiga Yayınları. Asmaz, Ayşenur Ceren. (2018). Kadın Bedeninin Betimlenmesine Dair Örnekler Ve Seramik Sanatında Yorumlanması (Yayımlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Seramik Ve Cam Tasarımı Anasanat Dalı. İzmir. Atayman, Veysel. (2008). Cinselliğin Mitolojisi: “Pornografik Filmin Tarihi”. İstanbul: Es Yayınları. Aydın, Serdar. (2009). Fatma Tülin Resmi: Algı, Form ve Pornografi. İstanbul: Sel Yayıncılık. Aylin, Nazlı. (2015). Kadın Bedeni ve Toplumsal İzdüşümleri: Sosyolojik Bir Bakış. Fatma Zehra Fidan, Duygu Alptekin (Ed.). Kadın Bedeni ve İstismarı, s. 33-55. İstanbul: Opsiyon Yayınları. Baker, Ulus. (2015). Sanat ve Arzu. İstanbul: İletişim Yayınları. BAL, Ali Asker. (2009). Çağdaş Türk Resminde İmge Örüntüsü Bağlamında Beden Temsilleri. Yedi (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi), (2), s.31-38. Bataille, Georges. (1993). Erotizm (M. M. Yakupoğlu, Çev.). Ankara: Onur Yayıncılık. Baudelaire, Charles. (2003). Modern Hayatın Ressamı (A. Berktay, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları. Baudrillard, Jean. (2005). Sanat Dünyasının Kurduğu Komplo: Estetik Bir İllüzyon Üretmek, Üretilen Estetik İllüzyonu Yitirmek (O. Adanır, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları. Baudrillard, Jean. (2013). Tüketim Toplumu (H. Deliceçaylı, F. Keskin, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Baudrillard, Jean. (2014). Baştan Çıkarma Üzerine (A. Sönmezay, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Baudrillard, Jean. (2016). Simgesel Değiş Tokuş ve Ölüm (O. Adanır, Çev.). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi. Bauman, Zygmunt. (2001). Parçalanmış Hayat – Post-modern Ahlak Denemeleri (İsmail Türkmen, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Bell, Julian. (2009). Sanatın Yeni Tarihi (U. C. Ünlü, N. İleri, R. Gürtuna, Çev.). İstanbul: NTV Yayınları. Berger, John. (2010). Görme Biçimleri (Y. Salman, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları. Bilgin, Rıfat. (2015). Tüketim Kültüründe Kadın Bedeninin Cinsel Kurgu Olarak Konumlandırılması ve Sunumu. The Journal Of Academic Social Science Studies, (36), s. 309-329. Bilgin, Rıfat. (2016). Geleneksel ve Modern Toplumda Kadın Bedeni ve Cinselliği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26 (1), s. 219-243. Bilton, T., Bonnett, K., Jones, P. ve diğerleri. (2008). Sosyoloji (K. İnal ve diğerleri, Çev.). Ankara: Siyasal Yayınevi. Bourdieu, Pierre. (2018). Eril Tahakküm (B. Yılmaz, Çev.). İstanbul: Bağlam Yayınları. Bozdağ, Lütfiye. (2009). Resim Sanatında “Nesneleştirilen Kadın İmgesine” İronik Bir Yaklaşım: “Sylvia Sleigh”. Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. Canatan, Kadir. (2011). Beden Sosyolojisi. İstanbul: Açılım Kitap. Caner, Emre. (2004). Kutsal Fahişeden Bakire Meryem’e Toprak Ve Kadın. İstanbul: Su Yayınevi. Comte-Sponville, André. (2013). Cinsellik, Aşk ve Ölüm (C. Özatalay, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları. Corbin, Alain. (2011). Giriş. Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine, Georges Vigarello (Haz.). Bedenin Tarihi 2: Fransız Devrimi'nden Büyük Savaş'a (O. Türkay, Çev.), s. 7-9. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Corbin, Alain. (2011). Bedenlerin Buluşması. Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine, Georges Vigarello (Haz.). Bedenin Tarihi 2: Fransız Devrimi'nden Büyük Savaş'a (O. Türkay, Çev.), s. 7-9. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Coward, Rosalind. (1989). Kadınlık Arzuları: “Günümüzde Kadın Cinselliği” (A. Türker, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Crampe-Casnabet, Michéle. (2005). On Sekizinci Yüzyıl Felsefesinin Bir Örneği. Georges Duby, Michelle Perrot (Ed.). Kadınların Tarihi III: Rönesans Ve Aydınlanma Çağı Paradoksları (A. Fethi, Çev.), s. 303-332. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Çabuklu, Yaşar. (2004). Toplumsalın Sınırında Beden. İstanbul: Kanat Kitap. Çabuklu, Yaşar. (2010). Post-modern Toplumdan Kesitler. İstanbul: Paloma Yayınevi. Çelebi Kalpak, Fatma. (2019). Çağdaş Resim Sanatında Kadın Bedeni Kullanımı ve Günümüz Resim Sanatına Yansımaları (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim Ana Sanat Dalı. Sakarya. Çıplaklık-Nü: Sanatta Çıplaklığın Amacı Nedir?. (2022, 12 Mart). Tunceli Emek Gazetesi. Erişim: 20.12.2022. https://www.tunceliemek.com.tr/haber-ciplaklik-nu-sanatta-ciplakligin-amaci-nedir-58711 Dadoun, Roger. (2007). Erotizm (I. Ergüden, Çev.). Ankara: Dost Kitabevi Yayınları. Dağ, Havva. (2019). Resim Sanatında Popüler Kültür Getirilerinin Kadın Bedeni Üzerinden Temsili (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı. Antalya. Davis, N. Z., Farge, A. (2005). Tarihsel Aktör Olarak Kadınlar. Georges Duby, Michelle Perrot (Ed.). Kadınların Tarihi III: Rönesans Ve Aydınlanma Çağı Paradoksları (A. Fethi, Çev.), s. 13-18. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Derin Işıkören, Naciye. (2016). Kadın İmgesi ve Tarih Boyu Değişimi. Sanat ve Tasarım Dergisi, (16), s. 115-131. Duby, Georges. (2005). Şövalye Aşkı Modeli. Georges Duby, Michelle Perrot (Ed.). Kadınların Tarihi II: Ortaçağ’ın Sessizliği (A. Fethi, Çev.), s. 240-254. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Eco, Umberto. (2016). Güzelliğin Tarihi (A. C. Akkoyunlu, Çev.). İstanbul: Doğan Kitap. Elden, M., Bakır, U. (2010). Reklam Çekicilikleri: Cinsellik, Mizah, Korku. İstanbul: İletişim Yayınları. Ergüven, Abdullah Rıza. (2004). Sanat ve Erotizm. İstanbul: Berfin Yayınları. Ergüven, Mehmet. (2009). Pusudaki Ten. İstanbul: İdil Matbaacılık. Esgin, Ali. (2011). Türkiye Beden Sosyolojisi Açısından Popüler Kültür Ve Kadın. 4. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın: Edebiyat, Dil, Kültür, Sanat, Peyzaj ve Tasarım Çalışmalarında Kadın Sempozyumu, İnönü Üniversitesi, Malatya. Fine, Cordelia. (2011). Toplumsal Cinsiyet Yanılsaması (K. Tanrıyar, Çev.). İstanbul: Sel Yayıncılık. Freud, Sigmund. (2006). Cinsellik Üzerine: Cinsellik Teorisi Üzerine Üç Deneme; Fetişizm, Bekâret Kâbusu, Kadın Cinselliği Ve Diğer Çalışmalar (S. Budak, Çev.). İstanbul: Öteki Yayınevi. Fromm, Erich. (2004). Cinsellik Ve Cinsel Sapmalar (A. Arttan, Çev.). İstanbul: Arıtan Yayınları. Giddens, Anthony. (2010). Mahremiyetin Dönüşümü: Modern Toplumlarda Cinsellik, Aşk ve Erotizm (İ. Şahin, Çev.). İstanbul: Ayrıntı yayınları. Gökyaran, Erdem. (2003). Başkası Ve Aşkınlık. Zeynep Direk (Ed.). Dünyanın Teni: Merleau-Ponty Felsefesi Üzerine İncelemeler, s. 45-79. İstanbul: Metis Yayınları. Görgülü, Eren. (2017). Fotoğraf Sanatında Cinsiyet Olgusunun Kadın İmgesi Üzerinden Değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7, s. 78-88. Gündüz, Ekin. (2011). “Cashback” Filmi ve Kadın Bedeninin Nesneleştirilmesi. Yedi (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi), (5), s. 19-24. Günerergin, M., Uçel, E. B. (2021). Modern Zaman Röntgenciliği: Reality Şovlar, Sosyal Medya ve Diğerleri. Birikim. Erişim: 22.12.2022. https://birikimdergisi.com/guncel/10622/modern-zaman-rontgenciligi-reality-sovlar-sosyal-medya-ve-digerleri Güngör, Ali İsra. (2005). Hıristiyanlıkta Püriten Anlayış ve Etkileri. Dini Araştırmalar, 7 (21), s. 7-26. Günindi Ersöz, Aysel. (2010). Tüketim Toplumunda "Sıfır Beden" Söylemi: Neden ve Sonuçları Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 27 (2), s. 37-53. Gürbüz, Cem. (2008). Erotik Eserleri ve Kadın Figürü’nü Ele Alışı Bağlamında Gustav Klimt Üzerine Bir İnceleme Denemesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eskişehir. Harris, Jonathan. (2013). Yeni Sanat Tarihi: Eleştirel Bir Giriş (E. Yılmaz, Çev.). İstanbul: Sel Yayıncılık. Higonnet, Anne. (2005). Tasvirler-Görünüş, Boş Zaman ve Geçim. Georges Duby, Michelle Perrot (Ed.). Kadınların Tarihi IV: Devrimden Dünya Savaşına Feminizmin Ortaya Çıkışı (A. Fethi, Çev.), s. 230-287. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Hunt, Lynn. (1996). Erotizm ve Politika (A. L. Kırtunç, Çev.). İstanbul: Kabalcı Yayınevi. Işık, Emre. (1998). Beden Ve Toplum Kuramı: Öznenin Sosyolojisinden Bedenin Sosyolojisine. İstanbul: Bağlam Yayınları. İmançer, D., Özel, Z. (2006). Psikanalitik Açıdan Fotografik Görüntüde Toplumsal Cinsiyetin Sunumu. Dilek İmançer (Ed.). Medya ve Kadın, s. 225-235. Ankara: Ebabil Yayınları. İnce, Metin. (1996). Çağdaş Sanatta Cinsellik Ve Erotizm Olgusu (Yayımlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi). Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eskişehir. İnce, Güler. (2015). Erkek Bedeni “Çıplak” Kadın Bedeni “Nü”. SANATATAX. Erişim: 15.01.2023. http://www.sanatatak.com/view/erkek-bedeni-ciplak-kadin-bedeni-nu İnceoğlu, Y., Kar, A. (2016). Dişilik, Güzellik ve Şiddet Sarmalında Kadın ve Bedeni. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Kahraman, Hasan Bülent. (2010). Cinsellik, Görsellik, Pornografi. İstanbul: Agora Kitaplığı. Kalkan, Atiye. (2010). Tanrının Bahçesinde Bir Kadın. İstanbul: Yayın B. Kandemir, Aslıhan Nur. (2019). Anadolu Masallarında Kitonyen Unsurlar ve Bu Unsurların Masallardaki İşlevleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı. Muğla. Kanlıoğlu, Alahattin. (2012). Tüketim Kültürünün Arzu Nesnesi Olarak Bedenin Metalaştırılmasında Fotoğrafın Rolü (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon Ve Sinema Anabilim Dalı. İzmir. Karkın, Necmi. (2010). Sanatta Gören Öznenin Görünen Nesnesi. Sanat Dünyamız, 115, s. 72-75. Kelly, Mary. (2010). İmgeleri Arzulamak/Arzuyu İmgelemek. Ahu Antmen (Ed.). Sanat Cinsiyet: Sanat Tarihi ve Feminist Eleştiri (E. Soğancılar, A. Antmen, Çev.), s. 267-276. İstanbul: İletişim Yayınları. Kızılçelik, Sezgin. (2003). Küreselleşme, Beden ve Şizofreni. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 25 (4), s. 89-94. Klapisch-Zuber, Christiane. (2005). Kadınları Dâhil Etmek. Georges Duby, Michelle Perrot (Ed.). Kadınların Tarihi II: Ortaçağ’ın Sessizliği (A. Fethi, Çev.), s. 11-20. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Korkmaz, Tuba. (2006). Günümüz Seramik Sanatında Kadın Figürlü Seramiklerin Araştırılması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Seramik Anasanat Dalı. Eskişehir. Korkmaz Ekici, Fatma Deniz. (2010). Dada’dan Günümüze Plastik Sanatlarda Anti-Estetik Form Olarak Beden. (Yayımlanmamış Sanatta Yeterlik Eser Metni). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim Ana Sanat Dalı/Resim Programı. İstanbul. Köse, Hüseyin. (2011). Tüketim Toplumunda Bir “Sosyal Beden” Kurgusu Olarak Kadın. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 6 (4), s.76-89. Lacan, Jacques. (2013). Psikanalizin Dört Temel Kavramı (N. Erdem, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları. Lang, K., Kalkanis, E. (2021). John Berger’in Görme Biçimleri Bir Tahlil (İ. Topçuoğlu, Çev.). İstanbul: Ketebe Yayınları. Le Breton, David. (2019). Bedene Veda (A. U. Kılıç, Çev.). İstanbul: Sel Yayıncılık. Lefebvre, Henri. (2013). Modern Dünyada Gündelik Hayat (I. Gürbüz, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları. Leppert, Richard. (2009). Sanatta Anlamın Görüntüsü: İmgelerin Toplumsal İşlevi (İ. Türkmen, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Leppert, Richard. (2020). Nü: Batı Dünyası Modernite Dönemi Sanatında Bedenin Kültürel Retoriği (A. Çavdar, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Lloyd, Genevieve. (2015). Erkek Akıl: Batı Felsefesinde “Erkek” ve “Kadın” (M. Özcan, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Matthews-Grieco, Sara F. (2005). Vücut, Görünüş ve Cinsellik. Georges Duby, Michelle Perrot (Ed.). Kadınların Tarihi III: Rönesans Ve Aydınlanma Çağı Paradoksları (A. Fethi, Çev.), s. 53-86. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Mulvey, Laura. (2010). Görsel Zevk ve Anlatı Sineması. Ahu Antmen (Ed.). Sanat/Cinsiyet: Sanat Tarihi ve Feminist Eleştiri (E. Soğancılar, Çev.), s. 277-298. İstanbul: İletişim Yayınları. Nalçaoğlu, Halil. (2005). İnternette Röntgencilik: Çağdaş Ahlakın Öznesi Üzerine. Mutlu Binark, Barış Kılıçbay (Der.). İnternet, Toplum, Kültür, s. 53-88. Ankara: Epos Yayınları. Oğuz, Güler. (2015). İnsan Biçimli Seramik Kaplar (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Seramik ve Cam Tasarımı Ana Sanat Dalı. İzmir. Özgenç, Neslihan. (2002). Resim Sanatında Cinsellik Ve Erotizm İmgesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eskişehir. Özgenç, Neslihan. (2008). Yirminci Yüzyıl Batı Resim Sanatında Cinsellik Ve Erotizm İmgesi (Yayımlanmamış Sanatta Yeterlilik Eser Metni). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim Ana Sanat Dalı. İstanbul Özkaya, A., Özdil, A. Ş. (2020). Post Truth (Gerçeklik Ötesi): Yalanların Gerçekmiş Gibi Sunulduğu Bir Dünyada, Hakikatin Anlamı Nedir?, Evrim Ağacı. Erişim: 22.01.2023. https://evrimagaci.org/s/8574 Paglia, Camille. (1996). Cinsellik ve Şiddet ya da Doğa ve Sanat (T. Berkes, Çev.). İstanbul: İyişeyler Yayıncılık. Paglia, Camille. (2014). Cinsel Kimlikler: Nefertiti’den Emily Dickinson’a Sanat ve Çöküş (A. Hazaryan, F. Demirci, Çev.). Ankara: Epos Yayınları. Parsa, A. F., Akçora, E. (2016). Ses Dergisinde Eril Bakış Altında Nesneleştirilen Kadın İmgeleri. Zuhal Özel Sağlamtimur (Ed.). Sanat ve İletişim Aracı Olarak Fotoğraf, s. 37-56. İzmir: Ege Üniversitesi Yayınevi. Patan, Elif. (2020). Sanat’ta Nü’nün Gösterimi. Gazete Sanat. Erişim: 20.12.2012. https://gazetesanat.com/sanatta-nunun-gosterimi Pezzella, Mario. (2006). Sinemada Estetik (F. Demir, Çev.). Ankara: Dost Kitabevi Yayınları. Pollock, Griselda. (2010). Modernlik ve Kadınlığın Mekânları. Ahu Antmen (Ed.). Sanat Cinsiyet: Sanat Tarihi ve Feminist Eleştiri (E. Soğancılar, A. Antmen, Çev.), s. 187-252. İstanbul: İletişim Yayınları. Roloff, B., Seeßlen, G., Weil, C. (1996). Erotik Sinemanın Estetiği: Cinsellik Sinemasının Tarihi ve Mitolojisi (V. Atayman, Çev.). İstanbul: Alan Yayıncılık. Sanders, Barry. (2017). Öküzün A’sı (Ş. Tahir, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Sartre, Jean-Paul. (2009). Varlık ve Hiçlik (T. Ilgaz, G. Çankaya Eksen, Çev.). İstanbul: İthaki Yayınları. Sayın, Zeynep. (2009). İmgenin Pornografisi. İstanbul: Metis Yayınları. Sirman, Nükhet. (1989). Önsöz. Rosalind Coward. Kadınlık Arzuları: “Günümüzde Kadın Cinselliği” (A. Türker, Çev.), s. 7-12. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Sissa, Giulia. (2005). Platon ve Aristoteles’in Cinsiyet Felsefeleri. Georges Duby, Michelle Perrot (Ed.). Kadınların Tarihi I: Antik Tanrıçalardan Hıristiyan Azizelere (A. Fethi, Çev.), s.66-98. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Smelik, Anneke. (2008). Feminist Sinema ve Film Teorisi: ve Ayna Çatladı (D. Koç, Çev.). İstanbul: Agora Kitaplığı. Soydan, Ersoy. (2009). Görsel Medyada Pornografi ve Kültürel Yansımaları (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalı. İstanbul. Soysal, Deniz. (2012-2013). Wollstonecarft ve Kadın Güzelliği Üzerine. Doğu Batı Düşünce Dergisi (Toplumsal Cinsiyet I), (63), s. 261-271. Şenyapılı, Önder. (2003). Ressamlar ve Kadınları. Ankara: ODTÜ Yayıncılık. Tekin, Ferhat. (2016). Geleneksel Dönemden Post-Modern Döneme Beden Anlayışının Değişimi. Turkish Studies (International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic), 11 (2), s. 1153-1172. Tseelon, Efrat. (2002). Kadınlık Maskesi: Gündelik Hayatta Kadının Sunumu (R. Kekeç, Çev.). Ankara: Ekin Yayınları. Tunalı, İsmail. (1998). Estetik. İstanbul: Remzi Kitapevi Uçar Özbirinci, Pürnur. (2012). Dünya Kadına Karşı Kadına Duyulan Korkunun Temelleri. Ankara: Efil Yayınevi. Ümer, Engin. (2018). Tekinsiz ve Temsil (Romantizmden Postmodernizme Bir İnceleme), İstanbul: Pales Yayınları. Üster, Celal. (2000). Sunu. P Dünya Sanatı Dergisi (Sanatta Çıplak), (18) s. 1. Vigarello, Georges. (2013). Güzelliğin Tarihi (E. Ataçay, Çev.). Ankara: Dost Kitabevi. Walkowitz, Judith R. (2005). Tehlikeli Cinsellikler. Georges Duby, Michelle Perrot (Ed.). Kadınların Tarihi IV: Devrimden Dünya Savaşına Feminizmin Ortaya Çıkışı (A. Fethi, Çev.), s. 347-373. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Waller, Jane. (2001). The Human Form In Clay. Wiltshire: The Crowood Press. Yalom, Marilyn. (2002). Memenin Tarihi (A. Gün, Çev.). İstanbul: Çitlembik Yayınları. Yanıkkaya, Berrin. (2009). "Beden Dilimi Oku": Popüler Müzik ve Bir Metin Olarak Beden Dili. Toplumbilim (Beden ve Sosyoloji Özel Sayısı), s. 45-60. Yener, N. G., Nacar, T. (2017). Gustav Klimt’in İkonaları. Cappadocia Journal of History and Social Sciences, 8, s. 110-138. Yüksel, Heval Zeliha. (2011). Prof. Bilgehan Uzuner ile Söyleşi. Seramik Türkiye Dergisi, 37, s. 80-92. Zerner, Henri. (2011). Sanatçıların Bakışı. Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine, Georges Vigarello (Haz.). Bedenin Tarihi 2: Fransız Devrimi'nden Büyük Savaş'a (O. Türkay, Çev.), s. 67-90. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Zizek, Slavoj. (2005). Yamuk Bakmak: Popüler Kültürden Jacques Lacan'a Giriş (T. Birkan, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları. İnternet Kaynakları https://www.macdonell-ceramics.co.uk/about https://potfest.co.uk/potter/sally-macdonell/ https://www.emilalzamora.com/new-page https://www.ilonaromuleporcelain.com/artist-statement https://juliahanzl.com/project/suspendable-woman/ https://www.artsy.net/artist/rachel-kneebone http://whitecube.com/artists/rachel_kneebone/ https://macadamgallery.com/gallery/alessandro-boezio/#BIOGRAPHY https://pgartgallery.com/artists/ronit-baranga/ http://ceramicartista.altervista.org/jessica-stoller/?doing_wp_cron https://thisismold.com/visual/art/sugar-porcelain-and-power-deconstructing-jessica-stollers-ceramic-sculptures Görsel Kaynakları Akio Takamori. Venus + Island 2. Erişim: 17.01.2023 http://akiotakamori.com/work/alicevenus/ Akio Takamori. Venus in Clouds 1. Erişim: 17.01.2023 http://akiotakamori.com/work/alicevenus/ Alessandro Boezio. Chaos. Erişim: 20.01.2023 https://macadamgallery.com/gallery/alessandro-boezio/ Alessandro Boezio. Deep Inside 2. Erişim: 20.01.2023 https://macadamgallery.com/gallery/alessandro-boezio/ Allen Jones. Masa. Erişim: 25.01.2023. https://www.christies.com/lot/lot-allen-jones-b-1937-table-5766935/? Amedeo Modigliani. Mavi Yastıkla Uzanan Çıplak. Erişim: 02.01.2023 https://www.tarihlisanat.com/amedeo-modigliani-kirmizi-nu/ Bilgehan Uzuner. Seramik Desen Ateşten Serisi. Erişim: 20.02.2023 http://mimdap.org/2011/08/prof-bilgehan-uzuner-ile-soylethi/ Bilgehan Uzuner. Seramik Karo üzerine Desen Ateşten Serisi. Erişim: 20.02.2023 http://mimdap.org/2011/08/prof-bilgehan-uzuner-ile-soylethi/ Biata Roytburd. Boom. Erişim:25.01.2023. https://www.habatatgalleries.com/artist/biata-roytburd/ Biata Roytburd. Twerk eritiyor. Erişim: 25.01.2023. https://www.instagram.com/p/xkbC_eMnPr/ Biscolata Reklamı. Erişim: 13.01.2023 https://www.shallwe.com.tr/biscolata-erkekleri/ Biscolata Reklamı. Erişim: 13.01.2023 https://www.hurriyet.com.tr/sizin-victoria-s-secret-kizlariniz-varsa-bizim-de-biscolata-erkeklerimiz-var-22167319 Dominique Ingres. Türk Hamamı. Erişim: 20.01.2023 https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010066606 Dominique İngres. Büyük Odalık. Erişim: 20.01.2023 https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010065566 Edouard Manet. Kırda Öğle Yemeği. Erişim: 20.01.2023 https://www.musee-orsay.fr/en/artworks/le-dejeuner-sur-lherbe-904 Edouard Manet. Olympia. Erişim: 20.01.2023 https://www.musee-orsay.fr/en/artworks/olympia-712 Elsa Sahal. Female Factory. Erişim: 20.01.2023 https://www.elsasahal.fr/portfolio/ Emil Alzamora. Seks Düşkünü / Voluptuary. Erişim:12.01.2023. https://www.emilalzamora.com/ Eugène Delacroix. Halka Yol Gösteren Özgürlük. Erişim: 12.01.2023 https://www.britannica.com/topic/Liberty-Leading-the-People Fabio Fabbi. Köle Pazarı. Erişim:13.01.2023 https://www.istanbulsanatevi.com/teknikler/resim/fabio-fabbi-kole-pazari/ Francisco Goya. Çıplak Maya. Erişim: 20.01.2023 https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-work/the-naked-maja/65953b93-323e-48fe-98cb-9d4b15852b18?searchid=9ea3bd13-c11b-d297-f271-c0c95387f9d4 Francisco Goya. Giyinik Maya. Erişim: 20.01.2023 https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-work/the-clothed-maja/a3121efc-6924-454c-8a9f-e4320f26d3d0?searchid=9377bd80-0465-54fd-fcf6-81f87b94874b François Boucher. Kahverengi Odalık. Erişim: 20.01.2023 https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010066348 Giorgione. Uyuyan Venüs (Dresden Venüsü). Erişim: 20.01.2023 https://skd-online-collection.skd.museum/Details/Index/294844 Gamze Boz Sülüşoğlu. “Fallus Serisi-3 No:5”. Erişim: 20.02.2023 https://www.base.ist/eser/fallus-serisi/ (Seramik, 30x40x46 cm.)Hanri Moore. Büyük İç Mekan Formu. Erişim:16.01.2023 https://www.countrylife.co.uk/luxury/art-and-antiques/henry-moore-the-sculptor-who-achieved-the-impossible-244340 16.01.2023 Hanri Moore. Crouching Girl. Erişim:16.01.2023 https://www.metmuseum.org/art/collection/search/207707 Hans Bellmer. Poupeé. Erişim:20.01.2023 https://dieter.workflow.arts.ac.uk/research Hans Bellmer. Poupeé. Erişim:20.01.2023 https://www.metmuseum.org/art/collection/search/265391 Hülya Sözer. Erişim: 20.02.2023 https://www.instagram.com/p/CVVbduTIshT/ Hülya Sözer. Mevsimler. Erişim: 20.02.2023 https://www.themagger.com/hulya-sozer-figuratif-seramik/ Ilona Romule. Lithophane. Erişim:12.01.2023 https://www.aic-iac.org/member/ilona-romule/ Jessica Stoller. Başlıksız (Yığın). Erişim: 20.01.2023 https://thisismold.com/visual/art/sugar-porcelain-and-power-deconstructing-jessica-stollers-ceramic-sculptures Jude Jelfs, Porselen Oturan Figür, seladon sır, stoneware Erişim: 25.01.2023 https://www.judejelfs.com/product-page/porcelain-seated-torso Jude Jelfs. Kuşlar ve Çiçeklerle Beyaz Sandalyede Mavi Kadın, Erişim: 25.01.2023 https://www.judejelfs.com/product-page/blue-woman-on-a-white-chair Jude Jelfs. Woman with Flying Boobs Vase. Erişim: 18.01.2023https://www.judejelfs.com/ Julia Hanzl. Öpücük. Erişim: 17.01.2023 https://juliahanzl.com/project/suspendable-woman/ Julia Hanzl. Sallan benimle!. Erişim: 17.01.2023 https://juliahanzl.com/project/suspendable-woman/ Julia Hanzl. Suspendable Woman. Erişim: 17.01.2023 https://juliahanzl.com/project/suspendable-woman/ Leonardo da Vinci. Anatomi Çalışmaları. Erişim: 13.01.2023 https://denizabatay.files.wordpress.com/2013/01/leonardoanatomi.jpg Leonardo da Vinci. Vitruvius Adamı. Erişim: 13.01.2023 https://denizabatay.files.wordpress.com/2013/01/leonardoanatomi.jpg Lidia Kostanek. L’Apprivoisement. Erişim: 21.01.2023 http://lidiakostanek.com/Apprivoisement Lidia Kostanek. Venüs. Erişim: 21.01.2023 http://lidiakostanek.com/Venus Mara Superior. Urbino Venüsü. Erişim: 12. 01. 2023 https://ferrincontemporary.com/portfolio/mara-superior/ Matisse with his model Wilma Javor at his studio, Villa D'Alessia. Fotografías de / Photos by Brassaï. Erişim:13.01.2023 https://elhurgador.blogspot.com/2012/02/manos-la-obra-v-matisse-sorolla.html Mel Ramos. Bayan Corn Flakes. Erişim: 16.01.2023 http://www.artnet.com/magazine/features/polsky/polsky7-3-4.asp Nan Goldin. Marble Quartet. Erişim: 25.01.2023 https://matthewmarks.com/exhibitions/nan-goldin-scopophilia-04-2013/lightbox/works/marble-quartet-2013 Nan Goldin. Odalisque. 2013, “ Odalisque”, Chromogenic print, 114x169 cm. Erişim: 25.01.2023 https://matthewmarks.com/exhibitions/nan-goldin-scopophilia-04-2013/lightbox/works/odalisque-2011 Pablo Picasso. Avignon’ lu Kızlar. Erişim: 20.01.2023 https://www.moma.org/collection/works/79766 Patti Warashina. Scrutiny. Erişim: 17.01.2023 https://pattiwarashina.com/artwork/4157278-%22Scrutiny%22%20Detail.html Patti Warashina. What's That Funny Feeling?. Erişim: 17.01.2023 https://pattiwarashina.com/artwork/ Rachel Kneebone. 399 Days. Erişim: 19.01.2023 https://whitecube.com/artists/artist/rachel_kneebone/ Rachel Kneebone. Caryatid XI. Erişim: 17.01.2023 https://www.artsy.net/artwork/rachel-kneebone-pool-1 19.01.2023 Rachel Kneebone. Pool. Erişim: 17.01.2023 https://www.artsy.net/artwork/rachel-kneebone-pool-1 19.01.2023 Rene Magritte. Tecavüz. Erişim: 20.01.2023 https://www.renemagritte.org/rape.jsp#prettyPhoto René Magritte. Tentative de l’impossible (Attempting the Impossible). Erişim: 13.01.2023 https://www.moma.org/audio/playlist/180/2386 Ronit Baranga. Benim Artemis’ im. Erişim: 20.01.2023 https://tr.pinterest.com/pin/570831321502313831/ Ronit Baranga. My Artemis (On the Wall). Erişim: 25.01.2023 https://pgartgallery.com/artists/ronit-baranga/ Sally Hook. Venüs-Baştan çıkarma ve ihanet. Erişim: 18.01.2023 https://www.sallyhookceramics.com/product/Venus-As-Seduction-and-Treachery Sally Hook. Venüs-Efsanevi cinsel güç ve içteki bakire. Erişim: 18.01.2023 https://www.sallyhookceramics.com/product/Venus-As-Girlfriend Sally Macdonell. Figures. Erişim: 12.01.2023. https://www.macdonell-ceramics.co.uk/gallery/sally-recent-work Sally Macdonell. Mavi Yelpazeli Uzanmış Figür. Erişim: 12.01.2023. https://Www.Macdonell-Ceramics.Co.Uk/Gallery/Sally-Recent-Work Sandro Boticelli. Venüsün Doğuşu. Erişim: 20.01.2023 https://www.uffizi.it/en/artworks/birth-of-venus Tiziano Vecellio. Urbino Venüsü. Erişim: 20.01.2023 https://www.uffizi.it/opere/venere-urbino-tiziano Vanessa Pooley. Kadın Figürü. Erişim: 12.01.2023 https://www.instagram.com/p/CkWcR1rux0n/ Vanessa Pooley. Kadın Figürü. Erişim: 12.01.2023 https://www.instagram.com/p/CQFvmirDeX1/ Vanessa Pooley. Kadın Figürü. Erişim: 12.01.2023 https://www.instagram.com/p/CSOErFFD_Ki/ Venus Nude Tablosu 1. Eco, Umberto. 2016. Güzelliğin Tarihi. İstanbul: Doğan Kitap. s.16. Venus Nude Tablosu 2. Eco, Umberto. 2016. Güzelliğin Tarihi. İstanbul: Doğan Kitap. s.17. Wayne Fischer. No:2B. Erişim: 25.01.2023 https://waynefischer.net/index.php/en/tr_TR
dc.identifier.uri10528860
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/29482
dc.description.abstractThis study, which touches on the place and position of women in society from past to present, deals with women as both a consuming and a consumed object. The body, which has been transformed into an object of consumption, has been objectified and turned into an object of desire. The woman and her body are kept under control and surveillance by the power and are transformed into an object of spectacle. In the culture we live in, the woman is the object of the male gaze. The body is sexualized as the source of desire and pleasure. In today's post-truth era, images shared on social media sexualize the body and make pornographic the woman who is the object of the gaze. The sexual perception of the female body and the emphasis by its sexualization in the work of art has led to the objectification of the body. The woman and her body have been the main material of art as an object of desire and pleasure. The way nude and nudity are handled and the image of art that exposes the body creates pornographic and erotic imaginations as a prisoner of the voyeuristic look. The power-dominated society shows the beauty, sensuality, impressiveness and seductiveness of the woman, whom it makes the object of art. In this research is a due diligence study, it is explained that in the masculine culture society, from the past to the present, the female body is seen as an object of view as an object of spectacle. The representation of the body in art, the imaginations created to watch women and the way the artists handled the subject were examined, and the examples in the works of the artists were explained. It is aimed to explain how women are handled in the works of the artist, which artistically handles the objectified woman and her body as a source of desire and pleasure. The use of ceramics as a means of expression from past to present and its plastic attitude that adds value to the artist's narrative and its structure that strengthens the possibilities of expression have always influenced artists. It affected not only the artists but also the audience. Within the scope of this report, which deals with women and their bodies by making use of the narrative possibilities of ceramics, ceramic application studies were carried out. Studies dealing with the concepts of desire, pleasure and gaze have been made based on body parts and it has been tried to explain that woman is an object of spectacle. In the studies, which are handled in a plastic language, the erogenous parts of the body are focused and the strengths of the studies are emphasized by showing the erogenous limbs of the woman, which is seen as an object of viewing.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSeramik
dc.subjectSeyir nesnesi
dc.subjectArzu
dc.subjectHaz
dc.subjectKadın
dc.subjectBakış
dc.subject.lcshGörsel sanatlartr_TR
dc.titleÇağdaş Seramik Sanatında Seyir Nesnesi Olarak Kadıntr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/workingPapertr_TR
dc.description.ozetGeçmişten günümüze kadının toplum içerisindeki yeri ve konumuna değinen bu çalışma, kadını hem tüketen hem de tüketilen bir nesne olarak ele almaktadır. Tüketim nesnesine dönüştürülen beden, nesneleştirilerek arzu nesnesi haline getirilmiştir. Kadın ve bedeni erk tarafından denetim ve gözetim altında tutulmakta ve seyirlik bir nesneye dönüştürülmektedir. İçinde yaşadığımız kültürde kadın, erkek bakışının nesnesi konumundadır. Beden, arzunun ve hazzın kaynağı olarak cinselleştirilmektedir. Günümüz post truth döneminde, sosyal medyada paylaşılan imgeler, bedeni cinselleştirerek, bakışın nesnesi konumunda olan kadını pornografikleştirmektedir. Kadın bedeninin cinsel olarak algılanması ve sanat eserinde cinselleştirilerek vurgulanması, bedenin nesneleştirilmesine yol açmıştır. Kadın ve bedeni, arzu ve haz nesnesi olarak sanatın ana malzemesi olmuştur. Nü ve çıplaklığın ele alınış biçimleri ve sanatın bedeni teşhir eden görüntüsü, röntgenci bakışın esiri olarak pornografik ve erotik imgelemler yaratmaktadır. Erk egemen toplum, kadının, sanatın nesnesi olduğunu göstererek, güzelliğini, şehvetini, etkileyiciliğini ve baştan çıkarıcılığını göstermektedir. Bu araştırma, bir durum tespiti çalışmasıdır, eril kültür toplumunda, geçmişten günümüze kadar kadın bedeninin seyirlik bir nesne olduğu ve bakışın nesnesi olarak görüldüğü anlatılmaktadır. Bedenin sanatta temsil edilişi, kadının seyredilmesine yönelik yaratılan imgelemlerin ve sanatçıların konuyu ele alış biçimleri incelenmiş, sanatçıların eserlerinde yer alan örnekler anlatılmıştır. Nesneleştirilen kadın ve bedenini, arzu ve haz kaynağı olarak sanatsal biçimde ele alan sanatçı eserlerinde, kadının nasıl ele alındığı anlatmak amaçlanmıştır. Seramiğin geçmişten günümüze ifade aracı olarak kullanılması ve sanatçının anlatısına değer katan plastik tavrı ile anlatım olanaklarını güçlendiren yapısı, her zaman sanatçıları etkisi altına almıştır. Sadece sanatçıları değil izleyen seyircileri de etkilemiştir. Seramiğin anlatı olanaklarından yararlanılarak kadın ve bedenini ele alan bu rapor kapsamında, seramik uygulama çalışmaları yapılmıştır. Arzu, haz ve bakış kavramları etrafında ele alınan çalışmalar, beden uzuvlarından yola çıkılarak yapılmış ve kadının seyirlik bir nesne olduğu anlatılmaya çalışılmıştır. Plastik bir dille ele alınan çalışmalarda, bedenin erojen bölgelerine odaklanılmış ve seyir nesnesi olarak görülen kadının, erojen uzuvları bir arada gösterilerek çalışmaların güçlü yönlerine vurgu yapılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentSeramik ve Camtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-03-13T06:40:22Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeproficiencyinarttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record