Show simple item record

dc.contributor.advisorAtaş, Doğu
dc.contributor.authorŞen Okyar, Şennur
dc.date.accessioned2023-03-13T07:17:05Z
dc.date.issued2023-01
dc.date.submitted2023-01-17
dc.identifier.citationŞen Okyar, Ş. (2023). Eine Untersuchung zum Einsatz von Augmented Reality in DaF-Lehrwerken, (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.tr_TR
dc.identifier.other2023 DR 43876
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/29483
dc.description.abstractThe Augmented Reality phenomenon is simply the integration of the real world environment with virtual images. The developments in the field of augmented reality (AR)-supported language education are still in their infancy. The aim of this thesis is to determine the criteria by which new technological methods and content such as AR should be integrated into foreign language textbooks and other language teaching materials. The criteria in this thesis are to determine the criteria by which new technological methods and content such as AR should be integrated into foreign language textbooks and other language teaching materials. This thesis will help to evaluate AR-supported foreign language textbooks in terms of pedagogical, didactic and technical aspects. Qualitative research method was preferred in this study. In addition, two types of analysis descriptive and explanatory research were used. Both document analysis textbook analysis and open-ended questions were used as qualitative data collection methods. The data of the open-ended questions were determined by qualitative content analysis. In this thesis, there are three hypotheses. For the first hypothesis, document analysis was used; for the second hypothesis, literature review was used; and for the third hypothesis, analysis of open-ended survey was used. According to the findings obtained as a result of the analyzes, all hypotheses were confirmed in the thesis. AR systems integrated into foreign language teaching materials are not AR-supported materials in the scientific sense. In order to use AR-assisted foreign language teaching effectively, three basic principles (multimedia learning principles, learning strategies principles and technical principles of AR) should be taken into consideration. In order for AR-supported foreign language education to be used widely and with the desired system competence, costly studies are necessary for groups working.tr_TR
dc.language.isodeutr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectAlman dili eğitimitr_TR
dc.subjectArtırılmış gerçeklik destekli dil eğitimitr_TR
dc.subjectArtırılmış gerçekliktr_TR
dc.subjectMultimedya öğrenmetr_TR
dc.subject.lcshEğitim kuramı. Eğitim uygulamaları.tr_TR
dc.subject.lcshEğitimin özel yönleritr_TR
dc.subject.lcshDers kitaplarıtr_TR
dc.subject.lcshAlman dilleri. İskandinavya dili.tr_TR
dc.titleEine Untersuchung Zum Einsatz Von Augmented Reality In Daf-Lehrwerkentr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetArtırılmış gerçeklik olgusu, gerçek ortamın sanal görüntülerle iç içe geçmesini temsil etmektedir. Artırılmış gerçeklik (AR) destekli dil öğrenimine ve öğretimine yönelik araştırmalar henüz başlangıç aşamasındadır. Bu çalışmanın amacı, yabancı dil öğretim materyallerine entegre edilmiş AR içeriğinin sahip olması gereken özellikleri açıklamak ve bu özelliklerin kontrol edilmesi gereken kriterleri belirlemektir. Bu çalışmada belirlenen kriterler AR destekli yabancı dil ders kitaplarının pedagojik, didaktik ve teknik yönleriyle değerlendirilmesinde yardımcı olmalıdır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Ayrıca betimsel ve açıklayıcı araştırma olmak üzere iki tür analiz kullanılmaktadır. Nitel veri toplama yöntemi olarak hem doküman analizi hem de açık uçlu sorular kullanılmaktadır. Açık uçlu soruların verileri nitel içerik analizi ile belirlenir. Bu çalışmanın üç hipotezi vardır. Çalışmanın ilk hipotezini test etmek için doküman incelemesi yapılmıştır. Literatür taraması ikinci hipotezi kanıtlamak için yapılır. Üçüncü hipotez için açık uçlu sorulardan oluşan anket analizi tercih edilmiştir. Analizlerden elde edilen bilgiler her üç hipotezi de doğrulamıştır. Yabancı dil öğretim materyallerine entegre AR sistemleri, bilimsel anlamda AR destekli materyaller değildir. AG destekli yabancı dil öğretiminin verimli bir şekilde kullanılabilmesi için üç temel ilkeye uyulmalıdır: çoklu ortam öğrenme ilkeleri, öğrenme stratejisi ilkeleri ve teknik ilkeler. AR destekli yabancı dil öğretiminin yaygınlaştırılması ve istenilen sistem yetkinliği ile kullanılabilmesi için çalışma grupları tarafından maliyetli çalışmalara ihtiyaç vardır.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Diller Eğitimitr_TR
dc.embargo.terms6 Aytr_TR
dc.embargo.lift2025-03-14T07:17:05Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypelearning objecttr_TR
dc.subtypedatasettr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record