Show simple item record

dc.contributor.advisorÖlmez, Merih Seval
dc.contributor.authorDarıcı, Aysima
dc.date.accessioned2023-03-20T11:38:04Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/29498
dc.description.abstractAge determination in children is frequently used in fields such as pediatric dentistry, orthodontics and pediatric endocrinology. The aim of this study was to compare the accuracy of Demirjian’s and Cameriere’s method for Finn and Turkish children. Children aged 6-15 years, who applied to Hacettepe University Pediatric Dentistry Department and Oulu University Endodontics, Cariology and Pedodontics Department for treatment purposes, whose X-rays were taken between 1 June 2019 and 31 December 2019 for diagnosis and treatment were included in the study. Left mandibular teeth (except third molars) were examined using methods defined by Cameriere and Demirjian. Age was determined for two populations using Cameriere’s European Formula and Demirjian’s method. The comparison of the mean difference between estimated age and the chronological age was evaluated and the difference between them was analyzed using 95% confidence interval. The difference between groups was considered statistically significant at the p<0.05 level. Correlation coefficients were used to estimate the correlation between chronological age and estimated age. Differences between estimated age obtained by the Demirjian Method and chronological age of Turkish children were more than Finn children, whereas differences between estimated age obtained by Cameriere Method and chronological age of Finn children were more than Turkish children. Since the differences between chronological age and estimated age in Finnish children were statistically significant, a Finnish population-specific regression model was developed. With the new formula, the difference between estimated age and chronological age was less than 1 in 78.1% of boys and 81.4% of girls. In Turkish population, when Cameriere and Demirjian methods were compared, Cameriere method was found to be more successful for both genders.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectAdli yaş tayinitr_TR
dc.subjectcameriere metodutr_TR
dc.subjectdemirjian metodutr_TR
dc.titleTürk ve Fin Popülasyonlarında Farklı Diş Yaşı Tahmini Yöntemlerinin Doğruluğunun Karşılaştırılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÇocuklarda yaş tayini çocuk diş hekimliği, ortodonti, endokrinoloji gibi alanlarda çok sık kullanılmaktadır. Bu tez çalışmasının amacı Demirjian ve Cameriere yöntemlerinin Türk ve Fin çocuklarda doruluğunu karşılaştırmaktır. Çalışmaya Hacettepe Üniversitesi Pedodonti Anabilim Dalı’na ve Oulu Üniversitesi Endodonti, Karyoloji ve Pedodonti bölümüne tedavi amacıyla başvurmuş olan, 1 Haziran 2019 ve 31 Aralık 2019 Tarihleri arasında teşhis ve tedavi amacıyla panoramik grafisi alınmış 6-15 yaş aralığındaki çocuklar dahil edilmiştir. İki popülasyon için Demirjian ve Cameriere yöntemleriyle ölçümler yapılmıştır. Tahmini yaş ile kronolojik yaş arasındaki ortalama farkın karşılaştırılması için bağımlı örneklem t testi kulllanılmıştır ve iki ortalama arasındaki fark %95 güven aralığı kullanılarak analiz edilmiştir. Gruplar arasındaki fark p<0.05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Kronolojik yaş ile tahmini yaş arasındaki korelasyonu tahmin etmek için korelasyon katsayıları kullanılmıştır. Türk ve Fin çocukların toplam verileri karşılaştırıldığında Demirjian Yöntemi ile elde edilen tahmini yaş ve kronolojik yaş arası farklar Türk çocuklarda; Cameriere Yöntemi ile elde edilen tahmini yaş ve kronolojik yaş arası farklar Fin çocuklarda daha çok bulunmuştur. Fin çocuklarda kronolojik yaş ve tahmini yaş arasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlı bulunduğundan, Fin popülasyonuna özgü regresyon modeli oluşturulmuştur. Yeni formül ile erkek çocukların %78.1’inde, kız çocukların %81.4’ünde tahmini yaş ile kronolojik yaş arasındaki fark 1’den az bulunmuştur. Türk popülasyonunda Cameriere ile Demirjian yöntemleri karşılaştırılmış, iki cinsiyet için de Cameriere Yöntemi daha başarılı bulunmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentPedodontitr_TR
dc.embargo.terms2 yiltr_TR
dc.embargo.lift2025-03-21T11:38:04Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record