Show simple item record

dc.contributor.advisorEl, Hakan
dc.contributor.authorAdıgüzel Aras, İzel Gizem
dc.date.accessioned2023-03-20T11:41:13Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-02-10
dc.identifier.citationADIGÜZEL ARAS, İ. G. İnfrazigomatik Krest Kalınlığının Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, Uzmanlık Tezi, Ankara, 2023.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/29501
dc.description.abstractIntroduction: The aim of this study was to determine the thickness of the infrazygomatic crest (IZC) at the level of the mesiobuccal and distobuccal roots of the right and left upper first molars using cone beam computed tomography (CBCT) images to evaluate the relationship between age, gender, hypothetical miniscrew insertion angle, vertical face dimension, maxillary sinus volume and root tip-maxillary sinus floor distance. Methods: 149 CBCT images taken for diagnosis and treatment from the archive of Hacettepe University Faculty of Dentistry Department of Orthodontics were included in this study. Individuals with a mean age of 20.7 ± 6.9 years; they were grouped according to age (64 individuals ≤18 years, 85 individuals ≥19 years), gender (79 women, 70 men) and vertical facial dimensions (41 individuals brachiofacial, 69 individuals mesofacial, 39 individuals doligofacial). Using Dolphin 3D (Dolphin Imaging & Management Solutions, Chatsworth, California, USA) software; GoGnSN angles, IZC thicknesses and root tip-maxillary sinus floor distances at different hypothetical miniscrew entry angles (50⁰, 60⁰, 70⁰) for mesiobuccal and distobuccal roots of maxillary right and left first molars, and right and left maxillary sinus volumes were measured. Results: It was determined that the mean IZC thickness increased as the hypothetical miniscrew insertion angle increased. The mean IZC thickness in individuals aged 18 years and younger was found to be higher than in individuals aged 19 and over. There was a weak and moderate negative correlation between IZC thickness and maxillary sinus volume values. Conclusions: This study showed that IZC thickness was related to individual parameters that should be carefully evaluated prior to IZC miniscrew planning in orthodontic treatment. It was observed that IZC thickness was highly correlated with age and miniscrew insertion angle. Our study suggests that CBCT is a suitable method for determining the localization of miniscrew insertion.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectİnfrazigomatik Krest, Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi, Maksiller Sinüstr_TR
dc.subject.lcshDiş hekimliği. Ağız cerrahisitr_TR
dc.titleİnfrazigomatik Krest Kalınlığının Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetGiriş: Bu çalışmanın amacı, konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) görüntüleri kullanılarak sağ ve sol üst birinci molar dişlerin meziobukkal ve distobukkal kökleri hizasındaki infrazigomatik krest (IZC) kalınlığının; yaş, cinsiyet, varsayımsal minivida giriş açısı, vertikal yüz boyutu, maksiller sinüs hacmi ve kök ucu-maksiler sinüs tabanı mesafesi ile olan ilişkisini değerlendirmektir. Bireyler ve Yöntem: Bu çalışmaya, Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı arşivinden, tanı ve tedavi amaçlı alınmış, 149 bireyin KIBT görüntüsü dahil edilmiştir. Ortalama yaşı 20,7 ± 6,9 olan bireyler; yaş (64 birey ≤18yaş, 85 birey ≥19yaş), cinsiyet (79 kadın, 70 erkek) ve vertikal yüz boyutlarına (41 birey brakifasiyal, 69 birey mezofasiyal, 39 birey doligofasiyal) göre gruplandırılmıştır. Dolphin 3D (Dolphin Imaging & Management Solutions, Chatsworth, California, ABD) programı kullanılarak bireylerin GoGnSN açıları, maksiller sağ ve sol birinci molar dişlerin meziobukkal ve distobukkal köklerinde; farklı varsayımsal minivida giriş açılarındaki (50⁰, 60⁰, 70⁰) IZC kalınlıkları ve kök ucu-maksiller sinüs tabanı mesafeleri ve sağ ve sol maksiller sinüs hacimleri ölçümleri yapılmıştır. Bulgular: Varsayımsal minivida giriş açısı arttıkça ortalama IZC kalınlığının da arttığı saptanmıştır. 18 yaş ve altı bireylerdeki ortalama IZC kalınlığı, 19 yaş ve üstü bireylere göre daha fazla bulunmuştur. IZC kalınlığı ile maksiller sinüs hacmi değerleri arasında zayıf ve orta düzeyde negatif yönlü korelasyon saptanmıştır. Sonuçlar: Bu çalışma; IZC kalınlığının, ortodontik tedavide IZC minividası planlaması öncesinde dikkatle değerlendirilmesi gereken bireysel parametrelerle ilişkili olduğunu göstermiştir. Çalışmamızın sonucunda IZC kalınlığının yaş ve minivida giriş açısına göre anlamlı seviyede farklılık gösterdiği gözlenmiştir. Çalışmamız, KIBT’nin minivida yerleştirme lokalizasyonunu belirlemek için uygun bir yöntem olduğunu önermektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentOrdodontitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2023-09-22T11:41:13Z
dc.fundingBilimsel Araştırma Projeleri KBtr_TR
dc.subtypedentThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record