Show simple item record

dc.contributor.advisorTosun, Emre
dc.contributor.authorBıçkı, Turhan
dc.date.accessioned2023-03-20T11:43:02Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-01-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/29503
dc.description.abstractThe aim of this study is to analyze the linear and angular anthropometric changes in the nasolabial region in three dimensions in patients who have undergone double jaw surgery with Le Fort I maxillary osteotomy, to associate these changes with the three most commonly used maxillary surgical movements and to resolve the disagreements in the literature. The patients included in the study consisted of a total of 39 people, 19 of whom were women (48.7%) and 20 were men (51.3%). The tomographies obtained from these patients were in DICOM format, and MIMICS version 20.0 software, a software that allows three dimensional hard and soft tissue analysis with DICOM format, was used. By using hard tissue measurements, the amount and direction of three-dimensional movement of the maxilla were determined as a result of the operation, and the patients were divided into three groups, 13 patients in each group, according to these movements. The 1st group consisted of patients in which the maxilla was brought forward, the 2nd group consisted of patients with both the maxilla forward and impaction, and the 3rd group consisted of patients with both the maxilla forward and down position. In our study, 11 linear and 3 angular measurements were made on soft tissue anatomical points, and both the preoperative and postoperative changes of these measurements and the changes in 3 different groups were examined. Alar width, alar base width, mouth width, right and left nostril width and alar base angle increased in all groups, while right and left nostril length and upper lip angle decreased. There was no significant difference in the measurements of intercantal distance, nasal length and nasal tip protrusion. While the upper lip is lengthened in advancing and advancing-down positioning movements of the maxilla, the upper lip is shortened in advancing-impacting movements. While the nasolabial angle decreases in advancing and advancing-impacting movements of the maxilla, the nasolabial angle increases in advancing-down positioning movements. In orthognathic surgery, Le Fort I osteotomy causes significant changes especially in the upper lip and lower 1/3 of the nose.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectOrtognatik Cerrahitr_TR
dc.subject.lcshDiş hekimliği. Ağız cerrahisitr_TR
dc.titleOrtognatik Cerrahi Sonrası Maksiller Hareketlerin Nazolabial Yumuşak Doku Değişikliklerine Etkisinin Üç Boyutlu Analizitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/othertr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı, Le Fort I maksiller osteotomisi ile birlikte çift çene cerrahisi geçiren hastalarda nazolabial bölgedeki lineer ve açısal antropometrik değişiklikleri üç boyutlu analiz etmek, bu değişiklikleri en sık kullanılan üç farklı maksiller cerrahi hareketle ilişkilendirmek ve literatürdeki anlaşmazlıkları gidermektir. Çalışmaya dahil edilen hastalar, 19’u kadın (%48.7), 20’si erkek (%51.3) olmak üzere toplamda 39 kişiden oluşmaktadır. Bu hastalardan elde edilen tomografiler DICOM formatında olup, DICOM formatı ile üç boyutlu sert ve yumuşak doku analizine imkan sağlayan bir yazılım olan MIMICS version 20.0 software (Materialize Europe, Belgium) programı kullanılmıştır. Sert doku ölçümleri kullanılarak maksillanın operasyon sonucunda üç boyutlu hareket miktarı ve yönü belirlenmiş ve hastalar bu hareketlere göre her grupta 13 hasta olacak şekilde üç gruba ayrılmıştır. 1. grubu maksillanın öne alındığı hastalar, 2. grubu maksillanın hem öne alındığı hem de impaksiyon yapılan hastalar, 3. grubu ise maksillanın hem öne alındığı hem de sarkıtma yapılan hastalar oluşturmuştur. Çalışmamızda, yumuşak doku anatomik noktaları üzerinden 11 lineer ve 3 açısal ölçüm yapılmış ve bu ölçümlerin hem ameliyat öncesi (T0) ve sonrası (T1) değişimleri hem de 3 ayrı grupta meydana gelen değişiklikler incelenmiştir. Tüm gruplarda maksilla hareketlerinden bağımsız olarak ameliyat sonrası alar genişlik, alar taban genişliği, ağız genişliği, sağ ve sol nostril genişliği ve alar taban açısı artarken, sağ ve sol nostril uzunluğu ve üst dudak açısı azalmıştr. İnterkantal mesafe, nazal uzunluk ve nazal tip protrüzyonu ölçümlerinde anlamlı bir farklılık olmamıştır. Maksillanın ilerletme ve ilerletme-sarkıtma hareketlerinde üst dudak uzarken, ilerletme-impaksiyon hareketinde ise üst dudak kısalmaktadır. Maksillanın ilerletme ve ilerletme-impaksiyon hareketlerinde nazolabial açı azalırken, ilerletme-sarkıtma hareketinde nazolabial açı artmaktadır. Ortognatik cerrahide Le Fort I osteotomisi özellikle üst dudak ve burnun alt 1/3’ünde önemli değişikliklere neden olmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentAğız Diş ve Çene Cerrahisitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2023-09-22T11:43:02Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypedentThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record