Show simple item record

dc.contributor.advisorŞİMŞEK, Halis
dc.contributor.authorTEKİN, İbrahim Emir
dc.date.accessioned2023-03-27T09:21:40Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2022-11-18
dc.identifier.citationTEKİN, İ. E., ŞİMŞEK, C., DAĞ, O., BALABAN, H. Y. & ŞİMŞEK, H. (2023). The Evaluation of Prognostic Risk Factors in Hbv-Based Cases With Hepatocellular Carcinoma (thesis).tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/29551
dc.description.abstractTEKİN İE. The Evaluation of Prognostic Risk Factors in HBV-Based Cases With Hepatocellular Carcinoma. Hacettepe University Faculty of Medicine, Thesis in Internal Medicine Department, Ankara, 2023. Objective: This study was aimed to evaluate the factors affecting survival in hepatitis b virus (HBV)-associated hepatocellular carcinoma (HCC) cases. Materials and Methods: Information of 114 patients who applied to our center between January 2012 and January 2021 and met the inclusion criteria of the study were collected. Data of cirrhotic patients (CP) and non-cirrhotic patient (NCP) groups were compared. Factors affecting survival were identified by log-rank and Cox regression analysis. Results: In univariate survival analysis; body mass index (BMI), AFP, bilirubin levels, AST, GGT, ALP, albumin, albumin to ALP ratio, neutrophil to lymphocyte ratio (NLR), longest tumor diameter, hypertension, infitrative tumor, ascites, meeting the Milan criteria and treatment type were associated with survival. 64 (%56,1) patients had cirrhosis and it was associated with reduced survival. In multivariate analysis; ALP, ascites, longest tumor diameter, AFP and albumin were independent factors affecting survival. CP and NCP were compared; albumin, leukocyte, neutrophil, platelet, albumin to ALP ratio and hypertension rate were higher in CP. Better survival were observed with incerased BMI level in NCP (p=0,005) whereas no affect on CP. Conclusion: Liver function tests, hemogram-related parameters, findings related to tumor burden, AFP, cirrhosis and its complications were found to afffect on survival in line with the literature. An increase in survival was observed with am incerase in BMI level in NCP and hypertension rate was found to be higher than im CP. Considering the absence of cirrhosis in ⁓30-50% of HBV-related HCC cases, further studies are needed for the survival effects of metabolic factors in non-cirrhotic patients.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectHepatosellüler karsinomtr_TR
dc.subject.lcshSindirim sistemitr_TR
dc.titleHBV Enfeksiyonu Zemininde Hepatosellüler Karsinom Gelişen Olgularda Prognostik Risk Faktörlerinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetTEKİN İE, HBV Enfeksiyonu Zemininde Hepatosellüler Karsinom Gelişen Olgularda Prognostik Risk Faktörlerinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanlık Tezi. Ankara, 2023. Amaç: Hepatit b virüs (HBV) ilişkili hepatosellüler karsinom (HSK) olgularında sağkalıma etki eden faktörlerin incelenmesi amaçlandı. Yöntem: Ocak 2010 ile Ocak 2021 tarihleri arasında merkezimize başvuran ve çalışmaya katılım kriterlerini karşılayan 114 hastaya ait bilgiler olarak toplandı. Sirotik hasta ve non-sirotik hasta gruplarına ait karşılaştırıldı. Log-rank ve Cox regresyon analizi ile sağkalıma etki eden faktörler tanımlandı. Bulgular: Tek değişkenli sağkalım analizinde; vücut kitle indeksi (VKI), AFP, bilirubin düzeyleri, AST, GGT, ALP, albümin, albümin/ALP oranı, nötrofil/lenfosit oranı (NLO), en uzun tümör çapı, hipertansiyon, infiltratif tümör, asit, tedavi tipi sağkalım ile ilişkili bulundu. 64 (%56,1) hastada siroz mevcuttu, azalmış sağkalım ile ilişkili bulundu. Çok değişkenli analizde, ALP, asit, en uzun tümör çapı, AFP ve albümin sağkalımı etkileyen bağımsız faktörlerdi. Sirotik ve non-sirotik hastalar karşılaştırıldı; albümin, lökosit, nötrofil, trombosit, albümin/ALP oranı ve hipertansiyon sirotik grubunda daha yüksek izlendi. VKI, non-sirotik grubunda sağkalıma etki etmekte, sirotik grupta ise sağkalıma etkisiz bulundu. Sirotik hasta grubunda ise AST/ALT, globülin NLO, nötrofil ve lökosit sağkalıma etki etmekte, non-sirotik hasta grubunda ise sağkalıma etkisiz bulundu. Sonuç: Karaciğer fonksiyon testleri, hemogram ilişkili parametreler, tümör yüküne ilişkilin bulgular, AFP, siroz ve komplikasyonlarının literatürle uyumlu şekilde sağkalıma etki ettiği görüldü. Non sirotik hasta grubunda VKI artışı ile sağkalımda artış izlendi, hipertansiyon sıklığı sirotik olgulara göre daha yüksek bulundu. HBV ilişkili HSK gelişen olguların ⁓%30-50’sinde siroz izlenmemesi göz önüne alındığında, non-sirotik hastalarda metabolik etkenlerin sağkalıma ilişkin etkileri için ileri araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentİç Hastalıklarıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-03-27T09:21:40Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypemedicineThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record