Show simple item record

dc.contributor.advisorTuncer, Zafer Selçuk
dc.contributor.authorKızılkanat, Kanşav Tunç
dc.date.accessioned2023-03-27T09:26:37Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-03-02
dc.identifier.citationKızılkanat, K.T., Transgender Bireylerde Cinsiyet Değişimi Nedeniyle Yapılan Histerektomi-Bilateral Salpingo- Ooforektomi Ameliyatlarının Kliniko – Patolojik Yönden İncelenmesi – Geriye Yönelik Tanımlayıcı Bir Çalışma, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Uzmanlık Tezi, Ankara 2022.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/29557
dc.description.abstractKızılkanat, K.T., A clinico – pathological study of hysterectomy with bilateral salpingo – oophorectomy operations performed for gender reassignment in transgender individuals. A retrospective descriptive study. Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Thesis of Specialisation in Medicine, Ankara 2022.Transgendered individuals can suffer a significant amount of psychological distress that can be alleviated through hormonal treatments and/or gender-affirming surgery. The World Professional Association for Transgender Health considers a hys terectomy and bilateral salpingo-oophorectomy medically necessary gender-affirming procedures for the interested transgendered male. This thesis presents a retrospective descriptive analysis about female – to male (FtM) gender – affirmation nongenital sur gical procedures involving the gynecological team at the HÜTF in Ankara. The aim of the study is to investigate patient characteristics, surgical times, per/postoperative complications and histopathological examination of the surgical specimen following Total Laparoscopic Hysterectomy (TLH) surgery in this population in order to confirm the feasibility of this technique. The study was approved by our institutional review board. The patient files of 34 consecutive cases of laparoscopic hysterectomy between January 2020 and August 2022 were reviewed and analyzed. We performed a retros pective chart review on 34 patients who underwent a 3-port TLH with BSO. Descrip tive statistics were generated related to sample characteristics and other variables of interest. Comparisons between the variables used t tests, X2 , Mann-Whitney U test, and Fisher's exact test, as appropriate for the level of data. Significance was preset at <.05. The median age, body mass index, and parity were 26.5, 23.6, and 0 respectively. The mean operative time, length of hospitalisation and specimen weight 179.3 mi nutes, 2.4 d, and 68.1 g, respectively. TLH procedures completed laparoscopically without conversion to open lapa rotomy. In 2 cases, due to very narrow vagina we couldn't place an uterine manipulator and for this reason, an open laparotomy was decided before laparoscopy started. There were 3 intraoperative complications (2 cases of vaginal mucosal tearing upon place ment of uterine manipulator, one case of pneumothorax). Vaginal mucosal tearing required suture ligation to achieve hemostasis. The patient experienced intraoperative pneumothorax was treated by placing a chest tube. There were no major postoperative complications. All patients were discharged uneventfully. There were no incidences of occult pathology; most patients demonstrated a weakly proliferative endometrium, atrophic or nonspecific alterations in cervix and cystic ovaries. From this study we can extrapolate that a 3-port approach to a total laparosco pic hysterectomy is a feasible, safe and efficient option when considering route of sur gery for transgender males with gender dysphoria. Owing to the limitations of the research such as its retrospective design and the relatively small sample size, randomized controlled studies should be performed on a larger population to confirm the results. Keywords: Transgender, gender reassignment, gender confirmation surgery, hysterectomy, female-to-male hysterectomy, 3-port laparoscopy.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTransgendertr_TR
dc.subjectCinsiyet değiştirmetr_TR
dc.subjectCinsiyet değiştirme cerrahisitr_TR
dc.subjectHisterektomitr_TR
dc.subjectKadından - erkeğe histerektomitr_TR
dc.subject3 port laparoskopitr_TR
dc.subject.lcshR/W - Tıptr_TR
dc.subject.lcshCerrahitr_TR
dc.subject.lcshJinekolojitr_TR
dc.titleTransgender Bireylerde Cinsiyet Değişimi Nedeniyle Yapılan Histerektomi - Bilateral Salpingo - Ooforektomi Ameliyatlarının Kliniko – Patolojik Yönden İncelenmesi – Geriye Yönelik Tanımlayıcı Bir Çalışmatr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/othertr_TR
dc.description.ozetKızılkanat, K.T., Transgender Bireylerde Cinsiyet Değişimi Nedeniyle Yapılan Histerektomi-Bilateral Salpingo- Ooforektomi Ameliyatlarının Kliniko – Patolojik Yönden İncelenmesi – Geriye Yönelik Tanımlayıcı Bir Çalışma, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Uzmanlık Tezi, Ankara 2022.Transgender bireyler önemli miktarda psikolojik sıkıntı hali yaşabilirler ve bu sıkıntının azaltılmasında hormon tedavilerinin ve/veya cinsiyet değişikliği-olumlama cerrahisinin yararı olabilir. Dünya Profesyonel Transgender Sağlığı Cemiyeti (WPATH) histerektomi ve iki taraflı salpingo-ooforektomi ameliyatını bu konuya ilgi duyan transgender erkekler yönünden tıbben gerekli bir cinsiyet olumlama işlemi olarak görmektedir. Bu uzmanlık tezi HÜTF, Ankara'da görevli jinekoloji ekibinin müdahil olduğu kadından-erkeğe (FtM) cinsiyet değişikliği (genital olmayan) cerrahi işlemlerinin geriye dönük ve tanımlayıcı bir tarzda analizini sunmaktadır. Çalışmadaki amaç, bu hasta grubunda bu ameliyat yönteminin uygulanabilirliğini teyit etmek üzere TLH operasyonu esnası ve sonrasına ait hasta karakteristiklerini, cerrahi işlem sürelerini, per/postop komplikasyonları ve cerrahi numunelerinde tespit olunan histopatolojik değişiklikleri araştırıp ortaya koymaktır. Çalışma kurumumuzun etik kurulundan onay almıştır. Ocak 2020 – Ağustos 2022 arasında ameliyata alınmış olan ardışık 34 hastanın dosya bilgilerine ulaşılmış, gözden geçirilmiş, analiz edilmiştir. Karına 3 noktadan girmiş olduğumuz (3 port) bu TLH+BSO ameliyat vakalarımız (34 hasta) için geçmişe dönük bir çizelge oluşturup verileri gözden geçirdik. Numunelerin karakter özellikleriyle alakalı tanımlayıcı istatistikler oluşturuldu. Değişkenler arasındaki karşılaştırmalar için verilerin düzeyiyle uygun olacak şekilde t testleri, x2, Mann-Whitney U testi ve Fisher'in kesinlik testi kullanıldı. İstatistiki anlamlılık baştan <.05 olacak şekilde ayarlandı. Ortanca yaş, vücut kitle endeksi ve parite durumu sırasıyla 26.5, 23.6 ve 0 bulundu. Ortalama ameliyat süresi, hastanede kalış süresi ve patoloji spesimeni ağırlığı sırasıyla 179.3 dakika, 2.4 gün, 68.1 gram bulundu.TLH işlemlerinin tümü laparotomiye dönülmeksizin laparoskopik olarak tamamlandı. 2 vakada, hastaların vajenlerinin dar oluşu sebebiyle uterus maniplatörü yerleştirilemedi ve daha laparoskopiye geçilmeden laparotomi kararı alındı. Ameliyat esnasında 3 komplikasyon gözlendi (2 vakada uterus maniplatörü yerleştirilirken vajen mukozasında yırtılma, diğer bir vakada pnömotoraks). Vajina mukozası yırtıklarında hemostazın sağlanması için dikme gereği doğdu. Ameliyat esnasında pnömotoraks gelişen hasta göğüs tüpü yerleştirilerek tedavi edildi. Ameliyat sonrası dönemde majör komplikasyon olmadı ve tüm hastalar problemsiz şekilde taburcu edildi. Önceden farkedilemeyip gizli kalmış patolojik durumlar saptanmadı, çoğu hastada hafif proliferasyon gösteren endometrium, servikste atrofi veya spesifik olmayan değişiklikler ve kistik yapıda overler vardı. Bu çalışmadan biz cinsiyet hoşnutsuzluğu yaşayan transgender erkeklerin cerrahi seçenekleri üzerinde düşünürken 3 port'un kullanıldığı TLH ameliyatını uygulanabilir, güvenilir ve etkili bir seçenek olduğu sonucuna varmaktayız. Çalışmanın ge riye dönük tasarımı ve nispeten ufak örneklem boyutunun getirmekte olduğu sınırlamalar sebebiyle bu sonuçları teyit edebilmek için daha büyük bir hasta grubunda randomize kontrollü çalışmaların yürütülmesinin uygun olacağını düşünmekteyiz. Anahtar Kelimeler: Transgender, cinsiyet değiştirme, cinsiyet değiştirme cer rahisi, histerektomi, kadından-erkeğe histerektomi, 3 port laparoskopi.tr_TR
dc.contributor.departmentKadın Hastalıkları ve Doğumtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-03-27T09:26:37Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypemedicineThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record