Show simple item record

dc.contributor.advisorAra Aksoy, Shihomi
dc.contributor.authorÖzilhan Dönmez, Beyhan
dc.date.accessioned2023-04-07T08:45:50Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-01-18
dc.identifier.citationÖzilhan Dönmez, B. (2023). Tüketicilerin kredi kartı ile fazla harcama davranışının davranışsal ekonomi yaklaşımı ile analizi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/29580
dc.description.abstractThe purpose of this research is to understand the determinants of credit card overspending behavior of consumers which results in growing credit card indebtness. For this purpose, consumers' overspending behavior with their credit card has been analyzed with the behavioral economics approach. For this research a survey was conducted in two biggest cities of Turkiye -İstanbul and Ankara. Sample is composed of 1145 participant between the age of 19 and 73. A comprehensive structural equation model is developed to identify psychological, cognitive, behavioral factors that affect the consumers’ overspending behavior with credit card. We found that consumers’ sense of mastery, considerations of future consequences, budget management skills and income adequacy perception have negative effect on credit card overspending behavior, We also demonstrated that consumers’ risk preference, materialistic values (happiness dimension), compulsive buying tendency, social status consumption, credit card effect, credit card installment attitude and the number of credit card owned by the consumers have positive effect on credit card overspending behavior. These relations controlled with economic/demografic variables; income, education and age. We found support for theoretical expectations and added new findings for constructs and relationships studied for the first time. The effects of consumers’ sense of mastery, income adequacy perception and credit card installment attitude on credit card spendings behavior were studied for the first time in the present study. As a result of the research, suggestions were made to consumers, policy makers and financial institutions to increase consumer welfare, financial and economic stability.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectKredi kartı
dc.subjectFazla harcama
dc.subjectDavranışsal ekonomi
dc.subject.lcshH- Sosyal bilimlertr_TR
dc.titleTüketicilerin Kredi Kartı ile Fazla Harcama Davranışının Davranışsal Ekonomi Yaklaşımı ile Analizitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırma, tüketicilerin kredi kartı ile fazla harcama ve borçlanma davranışının psikolojik duygusal, bilişsel ve davranışsal nedenlerini anlamak amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, tüketicilerin kredi kartı ile fazla harcama davranışı davranışsal ekonomi yaklaşımı ile analiz edilmiştir. Araştırmanın örneklemi kredi kartı kullanan 19-73 yaş arası 1145 katılımcıdan oluşmaktadır. Veri Türkiye'nin en büyük iki şehri olan İstanbul ve Ankara’da katılımcılardan anket yoluyla toplanmıştır. İstatistiksel analiz yöntemi olarak yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. Analiz sonucunda, kredi kartı ile fazla harcama davranışının nedenlerini açıklayan kapsamlı bir model önerisinde bulunulmuştur. Araştırmanın sonuçları; tüketicilerin eylemlerinin gelecekteki sonuçlarını önemsemesinin, yaşam üzerinde hâkimiyet duygusunun, bütçe yönetimi becerisinin ve gelir yeterliği algısının kredi kartı ile fazla harcama davranışı üzerinde negatif etkisi olduğunu göstermektedir. Ayrıca sonuçlar, tüketicilerin risk tercihinin, kompülsif satın alma eğiliminin, sosyal statü tüketiminin, materyalist değerlerinin (mutluluk boyutu), kredi kartından etkilenme düzeyinin kredi kartı taksit tutumunun ve sahip oldukları kredi kartı sayısının kredi kartı ile fazla harcama davranışı üzerinde pozitif etkisi olduğunu göstermektedir. Gelir, eğitim ve yaş değişkenlerinin modeldeki ilişkiler üzerindeki etkileri kontrol edilmiştir. Analiz sonuçları teorik beklentileri desteklemiş ve ilk kez incelenen değişkenler ve ilişkiler için yeni bulgular sağlamıştır. Yaşam üzerinde hâkimiyet duygusu, gelir yeterliği algısı ve kredi kartı ile taksitli ödeme tutumunun kredi kartı ile fazla harcama davranışı üzerindeki etkileri ilk kez bu çalışmada incelenmiştir. Araştırma sonucunda, tüketicilere, politika yapıcılarına ve finansal kurumlara, tüketici refahını, finansal ve ekonomik istikrarı artırıcı önerilerde bulunulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentİktisattr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2023-10-10T08:45:50Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeworkingPapertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record