Show simple item record

dc.contributor.advisorAlagözlü, Nuray
dc.contributor.authorPamuk, İlknur
dc.date.accessioned2023-04-11T11:41:56Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-02-06
dc.identifier.citationPamuk. İ. (2023). The Effect of Flipped Learning Approach on EFL Learners’ Writing Achievement. [Doctoral dissertation, Hacettepe University]. HU Open Access.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/29597
dc.description.abstractThis study aims to explore the effect of flipped learning approach on writing achievement and self-regulation levels in the writing of learners in the Academic Writing Skills course at a state university in Türkiye. The intervention lasted ten weeks within one academic term. Participants were the second-year university students, being classified into two groups: Flipped classroom group as the experimental group (n=25) and traditional classroom group as the control group (=26). In the study, a pre-test and post-test quasi-experimental design was adopted as the groups were not randomly assigned. In the study, the control group was taught by traditionally-instructed L2 writing while the experimental group received flipped instruction in L2 writing. Writing Strategies for Self-regulated Learning Questionnaire was adapted to be used in a new cultural setting (Türkiye), and the data which was obtained from a sample (n=430) was analysed via Confirmatory Factor Analysis (CFA), confirming the prior factor structure. Writing scores and the levels of self-regulated learning strategy use as pre-tests and post-tests were gained. The results of descriptive and inferential statistical analyses indicated that the flipped classroom model favoured the flipped classroom group in terms of higher writing achievement and higher self-regulation levels in writing significantly. Regarding self-regulated learning strategies, the flipped classroom model did not make significant improvement in motivational regulation dimension despite an increase in post-test scores of WSSRLQ. Lastly, the study revealed a positive correlation between writing achievement and self-regulation of writing in the flipped classroom group. Relevant implications are discussed in detail.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAcademic writingtr_TR
dc.subjectFlipped learning
dc.subjectSelf-regulation
dc.subjectWriting achievement
dc.titleThe Effect of Flipped Learning Approach on EFL Learners’ Writing Achievementtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, Türkiye'de bir devlet üniversitesinde Akademik Yazma Becerileri dersinde ters yüz öğrenme yaklaşımının öğrencilerin yazma başarısına ve yazma öz düzenleme düzeylerine etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Ters yüz eğitimi bir akademik dönem boyunca on hafta sürmüştür. Katılımcılar, deney grubu olarak ters yüz sınıf grubu (n=25) ve geleneksel sınıf grubu (=26) kontrol grubu olmak üzere iki gruba ayrılan üniversite ikinci sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Çalışmada gruplar seçkisiz olarak atanmadığı için, ön test ve son test yarı deneysel desen benimsenmiştir. Bu çalışmada, kontrol grubuna geleneksel yolla İngilizce yazma becerileri öğretilirken, deney grubu ters yüz edilmiş İngilizce yazma öğretimi almıştır. Öz Düzenlemeli Öğrenme için Yazma Stratejileri Anketi yeni bir kültürel ortamda (Türkiye) kullanılmak üzere uyarlanmış ve bir örneklemden (n=430) elde edilen veriler, Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile analiz edilerek önceki faktör yapısını doğrulamıştır. Öğrencilerin ön test ve son test olarak yazma puanları ve öz-düzenlemeli öğrenme stratejilerini kullanma düzeyleri elde edilmiştir. Tanımlayıcı ve çıkarımsal istatistiksel analizlerin sonuçları, ters yüz edilmiş sınıf modelinin daha yüksek yazma başarısı ve yazmada daha yüksek öz düzenleme düzeyleri açısından ters yüz edilmiş sınıf grubunu istatistiksel olarak anlamlı şekilde desteklediğini göstermiştir. Öz-düzenlemeli öğrenme stratejileri ile ilgili olarak, ters yüz edilmiş sınıf modeli, WSSRLQ son test puanlarındaki artışa rağmen motivasyonel düzenleme boyutunda anlamlı bir gelişme sağlamamıştır. Son olarak, çalışma, ters yüz sınıf grubunda yazma başarısı ile yazma öz düzenlemesi arasında pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. İlgili çıkarımlar ayrıntılı olarak tartışılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Diller Eğitimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-04-11T11:41:56Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record