Show simple item record

dc.contributor.advisorIşık, Oğuz
dc.contributor.authorÇilhoroz, Yasin
dc.date.accessioned2017-02-10T09:23:39Z
dc.date.available2017-02-10T09:23:39Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-01-12
dc.identifier.citationÇilhoroz, Y. (2017). Ankara’daki Hastanelerin Yeşil Hastane Ölçütlerine Uygunluğunun İncelenmesi. Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3158
dc.description.abstractSince the 20th century, rapid population growth, overurbanization, overuse and overconsumption of natural resources and accordingly increase in the amount of waste have resulted in both local (air, water, soil pollution etc.) and global (greenhouse effect, global warming, ozone layer depletion etc.) environmental problems all over the world. The ideas of recognizing and removing of these problems and transferring scarce resources to future generations have brought about movement towards green building. The fact that nowadays hospitals are also becoming very waste-generating, energy-consuming and resource-using institutions has led to the emergence of the green hospital concept. In this way, it has been predicted that hospitals will produce less waste, consume less energy and damage less to the environment. Green hospital certification systems such as BREEAM For Healthcare and LEED For Healthcare have been developed and used to determine how green the hospitals are since 1990s. Besides, it has also become necessary for hospitals to fulfill their basic services as it will be satisfied by all users. Especially, it has been known that the high quality of the physical environment served increases satisfaction of patients, employees and other users of hospitals. In this research has been conducted in Ankara hospitals. While a green hospital appropriateness assessment form and Servqual service quality scale were applied to hospital administrators, a data collection form which included physical quality questions of the Servqual service quality scale was applied to patients. In this context, in this research studied how green the hospitals are and which level their physical qualities are in Ankara hospitals, it has been found that general appropriateness of public hospitals, private and all hospitals to green hospital standarts are 71,8%, 72,5 and 72,2 respectively. When LEED For Healthcare standards compared with appropriateness of hospitals to green hospital standarts, it has been noticed that both public and private hospitals have met these standards in areas of water management and sustainable facilities and have not met in areas of energy management and materials selection. When it has been looked at the physical quality assessments of hospitals made by both patients and hospital administrators, it has been found that scores of the private hospitals are higher than scores of the public hospitals.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY i BİLDİRİM ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iii ETİK BEYAN iv İTHAF v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT ix İÇİNDEKİLER xi KISALTMALAR DİZİNİ xiv TABLOLAR DİZİNİ xv ŞEKİLLER DİZİNİ xvii GİRİŞ 1 1. BÖLÜM: ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMLARI 6 1.1. Çevre Kavramı ve Çevre Sorunları 6 1.1.2. Yerel Boyuttaki Çevre Sorunları 8 1.1.2.1. Hava Kirliliği 8 1.1.2.2. Su Kirliliği 8 1.1.2.3. Toprak Kirliliği 9 1.1.2.4. Gürültü Kirliliği 10 1.1.3. Küresel Boyuttaki Çevre Sorunları 10 1.1.3.1. Sera Etkisi, Küresel Isınma ve İklim Değişikliği 10 1.1.3.2. Ozon Tabakasının Delinmesi 12 1.1.3.3. Asit Yağmurları 13 1.1.3.4. Biyoçeşitliliğin Azalması 13 1.1.3.5. Ötrofikasyon 14 1.1.3.6. Aşırı Nüfus Artışı 15 1.2. Sürdürülebilirlik Kavramı 16 1.2.1. Kurumsal Sürdürülebilirlik 17 1.2.2. Yeşil /Sürdürülebilir Yapılar 18 1.2.3. Yeşil Yapı Özellikleri 20 1.2.3.1. Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Kullanımı 20 1.2.3.2. Su Verimliliği 22 1.2.3.3. Çevre Dostu Malzeme Kullanımı 23 1.2.3.4. Atıkların Azaltılması 23 1.2.3.5. İç Mekân Kalitesi 25 1.2.3.6. Yeşil Yapıların Yararları 26 1.2.4. Yeşil Yapı Sertifika Sistemleri 26 1.2.4.1. BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method/ Yapı Araştırmaları Kurumu Çevresel Değerlendirme Yöntemi) 28 1.2.4.2. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design/ Enerji ve Çevre Tasarımında Liderlik) 29 1.2.4.3. CASBEE (The Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency/Yapıların Çevresel Verimliliği için Kapsamlı Değerlendirme Sistemi) 31 1.2.4.4. ÇEDBİK (Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği) 32 1.3. Yeşil Hastane Kavramı 34 1.3.1. Yeşil Hastane Bileşenleri 36 1.3.1.1. Liderlik 38 1.3.1.2. Tehlikeli Maddelerin Azaltılması 39 1.3.1.3. Atık Yönetimi 40 1.3.1.4. Enerji Yönetimi 43 1.3.1.5. Su Yönetimi 46 1.3.1.6. Çevre Dostu Yapı Tasarımları Kullanma 47 1.3.1.7. Çevre Dostu Satın Alma 49 1.3.2. Yeşil Hastanelerin Yararları 50 1.3.3. Yeşil Hastane Sertifikalandırma Sistemleri 53 1.3.3.1. Sağlık Hizmetleri İçin BREEAM (BREEAM For Healthcare) 53 1.3.3.2. Sağlık Hizmetleri İçin LEED (LEED For Healthcare) 54 1.3.3.3. Avusturalya Yeşil Yıldızı (Australian Green Star) 55 1.3.3.4. Yeşil Sağlık Uygulamaları (Practice Greenhealth) 56 1.4. Örnek Yeşil Hastane Uygulamaları 56 1.4.1. Yurtdışı Yeşil Hastane Örnekleri 56 1.4.2. Yurtiçi Yeşil Hastane Örnekleri 61 2. BÖLÜM: HİZMET KALİTESİ VE SAĞLIK HİZMETLERİ KALİTESİ 63 2.1. Hizmet Kalitesi Kavramı 63 2.2. Sağlık Hizmetleri Kalitesi Kavramı 64 2.3. Hizmet Kalitesi Ölçümü 68 2.4. Sağlık Hizmetleri Kalitesi Ölçümü 68 2.4.1. SERVQUAL Hizmet Kalitesi Ölçeği 69 3.4.1.1. Fiziksel Özellikler (Fiziksel Kalite) Boyutu 70 3. BÖLÜM: ARAŞTIRMANIN GEREÇ VE YÖNTEMİ 73 3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 73 3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 73 3.3. Veri Toplama Yöntemi 74 3.4. Verilerin Analizi 75 3.5. Araştırmanın Sınırlılıkları 75 4. BÖLÜM: BULGULAR VE TARTIŞMA 76 4.1. Hastanelerin Mülkiyetlerine Göre Hasta Bakım Hizmet Göstergelerinin Değerlendirilmesi 76 4.2. Hastanelerin Mülkiyetlerine Göre Fiziksel Yapı, Atık Miktarı ve Kaynak Kullanım Miktarlarının Değerlendirilmesi 77 4.3. Hastanelerin Mülkiyetine Göre Yeşil Hastane Ölçütlerine İlişkin Değerlendirme 80 4.3.1. Atık Yönetimi 80 4.3.2. Çevre Yönetimi 82 4.3.3. Su Yönetimi 83 4.3.4. Enerji Yönetimi 85 4.3.5. Tehlikeli Maddeler Yönetimi 87 4.3.6. Malzeme Seçimi 88 4.3.7. Sürdürülebilir Tesisler 89 4.4. LEED Standartlarına Göre Hastanelerin Yeşil Hastane Ölçütlerine Uygunluklarının Değerlendirilmesi 92 4.5. Hastanelerin Fiziksel Kalitelerinin YÖNETİCİ ve Tüketicilere Göre Değerlendirilmesi 102 5. BÖLÜM: SONUÇ VE ÖNERİLER 108 KAYNAKLAR 118 İNTERNET KAYNAKLARI 148 EKLER 152tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectyeşil hastane
dc.subjectsürdürülebilirlik
dc.subjectleed
dc.subjectfiziksel kalite
dc.titleAnkara'daki Hastanelerin Yeşil Hastane Ölçütlerine Uygunluğunun İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozet20. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan hızlı nüfus artışı, aşırı kentleşme, aşırı doğal kaynak kullanımı ve tüketimi ve bunlara bağlı olarak atık miktarındaki artış tüm dünyada hem yerel (hava, su, toprak kirliliği vb.) hem de küresel (sera etkisi, küresel ısınma, ozon tabakasını delinmesi vb.) çevre sorunlarına neden olmuştur. Bu sorunların fark edilip ortadan kaldırılması ve kıt hale gelen kaynakların gelecek nesillere aktarılması fikirleri yeşil yapı hareketini gündeme getirmiştir. Hastanelerin de günümüzde çok atık üretilen, çok enerji tüketilen ve çok kaynak kullanılan kurumlar haline gelmeleri yeşil hastane kavramının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu sayede hastanelerin daha az atık üreten, daha az enerji tüketen ve çevreye daha az zarar veren yapılar olması öngörülmüştür. Hastanelerin ne kadar yeşil olduklarını belirlemek amacıyla da 1990’lı yıllardan itibaren Sağlık hizmetleri için BREEAM ve Sağlık hizmetleri için LEED gibi yeşil hastane sertifika sistemleri geliştirilip kullanılmıştır. Ayrıca hastanelerin temel hizmetlerini yerine getirirken bunu tüm kullanıcılarının memnun olacağı şekilde yapması da gerekli hale gelmiştir. Özellikle hizmet sunulan fiziki ortamın kalitesinin yüksek olmasının hastalarda, çalışanlarda ve diğer kullanıcılarda memnuniyeti artırdığı bilinmektedir. Araştırma Ankara’daki hastanelerde yapılmıştır. Hastane yöneticilerine yeşil hastane uygunluk değerlendirme formu ve Servqual hizmet kalitesi ölçeği uygulanırken, hastalara içinde Servqual hizmet kalitesi ölçeğinin fiziksel kalite soruları olan bir veri toplama formu uygulanmıştır. Bu kapsamda Ankara’daki hastanelerin ne derece yeşil olduğunun ve fiziksel kalitelerinin ne seviyede olduğunun incelendiği çalışmada, kamu hastanelerinin yeşil hastane ölçütlerine genel uygunluğu %71,8, özel hastanelerinki %72,5 ve Ankara geneli hastanelerinki %72,2 olarak bulunmuştur. Hastanelerin yeşil hastane ölçütlerine uygunluğuyla Sağlık hizmetleri için LEED standartları karşılaştırıldığında, hem kamu hem de özel hastaneler su yönetimi ve sürdürülebilir tesisler alanlarında bu standartları karşılarken, enerji yönetimi ve malzeme seçimi alanlarında karşılayamadıkları görülmüştür. Hastanelerin fiziksel kalite değerlendirmelerine bakıldığında, hem hastalar hem de yöneticiler tarafından yapılan değerlendirmede özel hastanelerin puanlarının kamu hastanelerinin puanlarından daha yüksek olduğu bulunmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentSağlık Kurumları Yönetimitr_TR
dc.contributor.authorIDTR46917tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record