Show simple item record

dc.contributor.advisorTOPÇU TECELLİ, Nazmiye
dc.contributor.authorDemir, Fatma
dc.date.accessioned2017-02-22T12:46:31Z
dc.date.available2017-02-22T12:46:31Z
dc.date.issued2017-02-21
dc.date.submitted2017-02-14
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.otherYüksek Lisans Tezi
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3205
dc.description-tr_TR
dc.description.abstractABSTRACT Demir, Fatma. The use of short stories to develop writing skills in teaching Turkish as a foreign language: Level B2 The number of studies that related to teaching and learning Turkish as a foreign language demonstrate rising every passing day. One of the study is, with using original and literary texts student’s reading, writing, listening and speaking skills can be improved. In foreign languages lessons, rather than using simplified or artificial texts, original texts should be included that develop the communicative skills of students and also students can learn the target language as a whole. Accordingly, we have examined to story usage from original and literary texts in lessons of teaching Turkish to foreigners. The target of our study is; with using story in the course on activities for students who learn Turkish as a foreign language at the B2 level, to develop students writing skill. And also we aimed that teachers can benefit from ready activities in our study in their writing lessons. In our research, the use of literary texts in the teaching of Turkish as a foreign language is generally carried out with the textbooks in the curriculum. From the curriculum books at the B2 level, we have examined Ankara University TÖMER’s Yeni Hitit 2, Gazi University TÖMER’s Yabancılar İçin Türkçe B2, İstanbul University Language Center’s İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı and Yunus Emre Institute’s Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti B2. The ratios of the literary texts used in these books have been determined and answered where the story is used in the course are also examined. As a result of our study, it has been seen that using stories in class activities to students who learn Turkish as a foreign language helps to develop writing skills and also student’s motivations increase in class.tr_TR
dc.description.sponsorshipTÜBİTAKtr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix TABLOLAR LİSTESİ xi GRAFİK LİSTESİ xiii 1. GİRİŞ 1 1.1. Sorun 7 1.2. Tezin Konusu 8 1.3. Tezin Amacı ve Önemi 8 1.4. Araştırma Soruları 9 1.5. Sınırlılıklar 9 1.6. Araştırma Modeli 10 1.7. Evren/Örneklem 10 2. YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE YAZMA BECERİSİ 12 2.1. Yazma Eğitimi Yaklaşımları 15 2.1.1. Ürün Temelli Yaklaşım 15 2.1.2. Süreç Temelli Yaklaşım 16 2.2. Yazma Eğitiminin Temel Süreçleri 16 2.2.1. Yazma Öncesi Hazırlık 18 2.2.2. Yazma Sırası 19 2.2.3. Yazma Sonrası 20 3. YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE METİN KULLANIMI 21 3.1. Kurma Metinler 22 3.2. Özgün Metinler 23 3.2.1. Kullanım İşlevli Metinler 25 3.2.2. Bilgi İletici Metinler 25 3.2.3. Yazınsal Metinler 26 3.2.3.1. Sadeleştirilmiş Metinler 28 4. YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÖYKÜ 30 4.1. Öykülerin Özellikleri 31 4.1.1. Yapı Bakımından Öykü 31 4.1.2. İçerik Özellikleri Bakımından Öykü 33 5. YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE B2 DÜZEYİ DERS KİTAPLARINDA ÖYKÜ KULLANIMI VE YAZMA ETKİNLİKLERİ 35 5.1. Yeni Hitit 2 Yabancılar İçin Türkçe 35 5.2. Gazi Üniversitesi Tömer Yabancılar İçin Türkçe B2 42 5.3. İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı B2 46 5.4. Yedi İklim Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Seti Ders Kitabı B2 51 6. SINIFİÇİ ETKİNLİKLERDE KULLANILACAK ÖYKÜ ÖRNEKLERİ……..56 6.1. Öykü Seçim Ölçütleri 56 6.1.1. “Havuçlu Pilav Meselesi” 57 6.1.2. Uygulama Örneği 1 58 6.1.3. “Elli Kuruş” 72 6.1.4. Uygulama Örneği 2 73 6.1.5. “Piyango Bileti” 81 6.1.6. Uygulama Örneği 3 82 7. SONUÇ VE ÖNERİLER 92 8. KAYNAKÇA 96 9. EKLER 102 9.1. Ek 1: “Havuçlu Pilav Meselesi” Öyküsü 102 9.2. Ek 2: “Piyango Bileti” Öyküsü 109 9.3. Ek 3: “Elli Kuruş” Öyküsü 115 9.4. Ek 4: Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni Ortak Öneri Düzeyi Genel Basamakları Kümesi 120 9.5. Ek 5: Ortak Öneriler Çerçevesi Temel Dil Düzeyine Yönelik Profil 121 10. ÖZGEÇMİŞ 122tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTürkiyat Araştırmaları Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectÖykü Kullanımı, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Yazma Becerisi.tr_TR
dc.titleYabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisi Geliştirmeye Yönelik Öykü Kullanımı: B2 Düzeyitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÖZET DEMİR, Fatma. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisi Geliştirmeye Yönelik Öykü Kullanımı: B2 Düzeyi Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ve öğrenimi ile ilgili çalışmaların sayısı her geçen gün artış göstermektedir. Bu çalışmalar, özgün ve yazınsal metin kullanarak öğrencinin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilebileceği çalışmaları kapsamaktadır. Yabancı dil derslerinde sadeleştirilmiş ya da kurma metin kullanımı yerine öğrencinin iletişimsel becerilerini geliştirebileceği, hedef dili bir bütün olarak öğrenebileceği özgün metinlere yer verilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda çalışmada yabancı dil olarak Türkçe öğretimi derslerinde yazınsal ve özgün metinlerden öykü kullanımının yazma becerisine etkisi sorgulanmıştır. Çalışmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen B2 düzeyindeki öğrencilere yönelik ders içi etkinliklerde öykü kullanarak öğrencilerin yazma becerisinin geliştirilmesidir. Bunun yanı sıra çalışmada öğretmenlere yazma derslerinde yararlanabilecekleri hazır etkinlikler sunmak da amaçlanmıştır. Araştırmada, yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde yazınsal metinlerin kullanımının genellikle müfredattaki ders kitaplarıyla gerçekleştirilmesinden hareketle B2 düzeyindeki müfredat kitaplarından Ankara Üniversitesi TÖMER’in Yeni Hitit 2 Orta Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı, Gazi TÖMER’in Yabancılar İçin Türkçe B2 (Orta Düzey), İstanbul Üniversitesi Dil Merkezinin İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı ve Yunus Emre Enstitüsünün hazırladığı Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti B2 incelenmiştir. Bu kitaplarda kullanılan yazınsal metinlerin oranları tespit edilip öykü kullanımına hangi oranda yer verildiği sorusuna cevap aranmıştır. Çalışma sonucunda Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrenciler için ders içi etkinliklerde öykü kullanımının yazma becerisinin gelişimine katkı sağladığı düşünülmüştür.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimitr_TR
dc.contributor.authorIDTR248095tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record