Show simple item record

dc.contributor.advisorÇelik, Hüseyin
dc.contributor.authorErsoy, Ayşe Meliz
dc.date.accessioned2023-05-12T10:44:47Z
dc.date.issued2023-04-28
dc.date.submitted2023-04-10
dc.identifier.citationErsoy, M. (2023). Yarışmacı Hentbolcularda Denge Performansının Açık Veri Seti ile Karşılaştırmalı Analizi (Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Bilimleri ve Teknolojisi Programı).tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/33162
dc.description.abstractThis study was conducted to examine the balance performance of competitive handball players playing in university teams and to compare it with the balance performance data of sedentary individuals. For this purpose, 18 competitive handball players (9 females and 9 males) and 18 sedentary individuals (9 females and 9 males) between the ages of 18-30 years were included in the study. Balance performance was interpreted by the center of pressure (COP) displacement signals obtained from the quiet stance balance test measurements performed three times for each condition for 30 seconds under eyes open and eyes closed conditions on a balance pad added on top of the force platform to create a deformable surface. COP displacement signals in the anterior-posterior (AP) and medio-lateral (ML) directions and COP Range - AP, COP Range - ML, COP Standard Deviation, COP Ellipse Area and COP Mean Velocity metrics were calculated. The balance performance of sedentary individuals was obtained by reading the physical characteristic information and COP signals of 163 participants, which were presented as a publicly available dataset published by Santos and Duarte in 2016, with the Python programming language, filtered and analyzed with the specified criteria. The balance performance metrics of competitive handball players and sedentary individuals under eyes open and eyes closed conditions were analyzed by repeated measures two-factor analysis of variance (group, vision) and post hoc tests. A significance threshold of 0.05 was set for all statistical tests. When the findings were analyzed, the effect of the main factor of vision on balance performance was statistically significant (p<0.05). On the other hand, the effect of group main factor on balance performance was not statistically significant (p>0.05). The balance performance of both groups in the eyes open condition was higher than in the eyes closed condition at a high effect size level. There was no statistically significant difference between the balance performance of competitive handball players and sedentary individuals in the eyes closed condition (p>0.05). In the eyes open condition, there was a statistically significant difference between competitive handball players and sedentary individuals only in the COP Mean Velocity metric (p<0.001). The COP Mean Speed value of competitive handball players (1.863 cm/s) was smaller than that of sedentary individuals (2.435 cm/s). This may be interpreted as competitive handball players require less neuromuscular activity to maintain the same level of postural stability as sedentary individuals in the eyes open condition.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectDengetr_TR
dc.subjectpostüral salınımtr_TR
dc.subjecthentboltr_TR
dc.subjectsedantertr_TR
dc.subjectPythontr_TR
dc.subject.lcshBilgi kaynaklarıtr_TR
dc.titleYarışmacı Hentbolcularda Denge Performansının Açık Veri Seti ile Karşılaştırmalı Analizitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, üniversite takımlarında oynayan yarışmacı hentbolcuların denge performansını incelemek ve sedanter bireylerin denge performansı verileri ile karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, 18-30 yaş aralığındaki, 9’u kadın 9’u erkek toplam 18 yarışmacı hentbol oyuncusu ile 9’u kadın 9’u erkek toplam 18 sedanter birey çalışmaya dahil olmuştur. Denge performansı, kuvvet platformunu üstüne yumuşak zemin oluşturmak için eklenen denge pedi üzerinde, 30 saniye boyunca, gözleri açık ve gözler kapalı koşulları altında, her koşul için üçer kez uygulanan sakin duruş denge testi ölçümleri ile elde edilen basınç merkezi (COP) yer değiştirme sinyalleri ile yorumlanmıştır. COP anterior-posterior (AP) ve medio-lateral (ML) yönlerdeki yer değiştirme sinyalleri ile COP Aralığı – AP, COP Aralığı – ML, COP Standart Sapma, COP Elips Alanı ve COP Ortalama Hızı metrikleri hesaplanmıştır. Sedanter bireylerin denge performansı ise 2016 yılında Santos ve Duarte tarafından yayınlanan kamuya açık hazır veri seti olarak sunulan 163 katılımcıya ait fiziksel özellik bilgileri ve COP sinyallerinin Python programlama dili ile okunması, belirlenen kriterlerle filtrelenmesi ve analiz edilmesi ile elde edilmiştir. Gözler açık ve gözler kapalı koşulları altında yarışmacı hentbolcu ve sedanter bireylere ait denge performansı metrikleri tekrarlı ölçümlerde iki faktörlü varyans analizi (grup, görme) ve post hoc testleriyle analiz edilmiştir. Tüm istatistiksel testler için anlamlılık eşiği olarak 0,05 düzeyi belirlenmiştir. Edinilen bulgular incelendiğinde, görme ana faktörünün denge performansı üzerine etkisi istatiksel olarak anlamlıdır (p<0,05). Diğer yandan grup ana faktörünün denge performansı üzerine etkisi istatiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). Her iki grubun da gözler açık koşullar altındaki denge performansı, gözler kapalı koşullara kıyasla yüksek etki büyüklüğü düzeyinde daha yüksektir. Gözler kapalı koşulunda yarışmacı hentbolcular ve sedanter bireylerin denge performansı arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmemiştir (p>0,05). Gözler açık koşulunda ise yarışmacı hentbolcular ve sedanter bireylerin yalnızca COP Ortalama Hızı metriği arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0,001). Yarışmacı hentbolcuların COP Ortalama Hızı değeri (1,863 cm/s), sedanter bireylere (2,435 cm/s) kıyasla daha küçük bir değerdir. Bu durum, yarışmacı hentbolcuların gözler açık koşulunda sedanter bireyler ile aynı seviyedeki postüral stabiliteyi sağlamak için daha az nöromusküler aktivite sarf ettiği şeklinde yorumlanabilir.tr_TR
dc.contributor.departmentSpor Bilimleri ve Teknolojisitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-05-12T10:44:47Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeannotationtr_TR
dc.subtypeworkingPapertr_TR
dc.subtypedatasettr_TR
dc.subtypesoftwaretr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record