Show simple item record

dc.contributor.advisorCankurtaran, Mustafa
dc.contributor.authorOdacı Cömertoğlu, Ezgi
dc.date.accessioned2023-05-24T09:00:27Z
dc.date.issued2022-10
dc.date.submitted2022-10-24
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/33238
dc.description.abstractOdaci Comertoglu E, The Effect of Social Support and Social Frailty on Mental Health and Quality of Life in Older People During the COVID-19 Pandemic, Hacettepe University Faculty of Medicine, Thesis in Internal Medicine, Ankara 2022. Social frailty is defined as inadequate participation in social networks, a perception of lack of support, or being at risk of losing/losing resources that are important for meeting social needs. Social frailty is manifested by clinical stressors such as a new diagnosis or acute hospitalization in which the system that supports the patient can be disrupted. Specifically, with the impact of social isolation during the COVID-19 pandemic, the prevalence of social frailty could increase among older adults. Our study aims to evaluate anxiety, depression, loneliness, death anxiety and quality of life, and investigate their relationship with social frailty and social support in the geriatric population, supposed to living with increased risk of social frailty and have limited social support due to isolation during COVID-19 pandemic. This study included 136 patients aged 65 years and over who were admitted to Hacettepe University Geriatrics outpatient clinic between December 2020 and December 2021. Comprehensive geriatric assessment tests and Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) and Cumulative Illness Rating Scale for Geriatrics (CIRS-G), the Templer Death Anxiety Scale (T-DAS), Loneliness Scale for the Elderly (LSE), Quality of Life Scale in Older People (CASP-19) the Generalized Anxiety Disorder-7 Test (GAD-7) were performed to the patients. The frailty assessment of the patients was assessed by the Tilburg Frailty Indicator (TFI), the FRAIL scale, and the Clinical Frailty Scale (CFS). The TFI was used to collect data about social frailty. The prevalence rate of social frailty was %26,7. The rate of depression, loneliness, anxiety, death anxiety, the burden of chronic disease, and frailty were higher in the social frailty group. Therefore, perceived social support and quality of life were significantly lower in social frailty group. On the other hand, as the level of perceived social support increased; loneliness, anxiety, depression, frailty, the burden of chronic disease decreased. There was a positive correlation between perceived social support and quality of life. Keywords: Social frailty, social support, quality of life, COVID-19tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectkırılganlıktr_TR
dc.subjectsosyal kırılganlıktr_TR
dc.subjectsosyal destektr_TR
dc.subjectyaşam kalitesitr_TR
dc.subjectCOVID-19tr_TR
dc.titleCovıd-19 Salgını Sırasında Yaşlılarda Sosyal Destek Ve Sosyal Kırılganlığın Ruh Sağlığı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetOdacı Cömertoğlu E, COVID-19 Salgını Sırasında Yaşlılarda Sosyal Destek ve Sosyal Kırılganlığın Ruh Sağlığı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi, Ankara 2022. Sosyal kırılganlık; sosyal ağlara yetersiz katılım, destek eksikliği algısı veya sosyal ihtiyaçların karşılanması için önemli olan kaynakları kaybetme veya kaybetme riski altında olmak olarak tanımlanır. Sosyal kırılganlık hastayı destekleyen sistemin bozulabileceği yeni bir tanı veya akut hastane yatışları gibi klinik stresörlerle kendini gösterir. Özellikle, COVID-19 pandemisi sırasında sosyal izolasyonun da etkisiyle, yaşlı erişkinlerde sosyal kırılganlık prevalansı artabilir. Pandemilerin bireyler üzerinde olumsuz psikolojik etkileri vardır. Çalışmamızın amacı COVID-19 pandemisi nedeniyle özellikle sosyal açıdan daha kırılgan hale geldiğini düşündüğümüz, izolasyon nedeniyle sosyal desteği sınırlanan geriatrik popülasyonda anksiyete, depresyon, yalnızlık, ölüm kaygısı ve yaşam kalitesini değerlendirmek ve bunların sosyal kırılganlık ve sosyal destek ile olan ilişkisini araştırmaktır. Araştırmaya Aralık 2020 ile Aralık 2021 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalına başvurmuş 65 yaş üstü toplam 136 hasta dahil edildi. Hastalara kapsamlı geriatrik değerlendirme testleri, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (MSPSS), Yaşlıda Toplu Hastalık Yükü Derecelendirme Ölçeği (CIRS-G), Templer Ölüm Kaygısı Ölçeği (T-DAS), Yaşlılar İçin Yalnızlık Ölçeği (LSE), Yaşlılarda Yaşam Kalitesi Ölçeği (CASP-19), Yaygın Anksiyete Bozukluğu-7 Testi (GAD-7) uygulanmıştır. Hastaların kırılganlık değerlendirilmesi Tilburg Kırılganlık Ölçeği (TFI), FRAIL Ölçeği ve Klinik Kırılganlık Skalası (CFS) ile yapılmıştır. Sosyal kırılganlık hakkında veri toplamak için TFI kullanıldı. Sosyal kırılganlık prevalansı %28,6 bulundu. Sosyal kırılganlıkla yaşayan grupta anlamlı olarak daha yüksek depresyon, yalnızlık, anksiyete, ölüm kaygısı ve kronik hastalık yükü saptanmıştır. Yaşam kalitesi ve algılanan sosyal destek düzeyi sosyal kırılganlıkla yaşayan grupta anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur. Öte yandan algılanan sosyal destek düzeyi arttıkça yalnızlık, anksiyete, depresyon, kırılganlık ve kronik hastalık yükü azalmıştır. Algılanan sosyal destek ile yaşam kalitesi arasında pozitif bir ilişki saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Sosyal Kırılganlık, sosyal destek, yaşam kalitesi, COVID-19tr_TR
dc.contributor.departmentİç Hastalıklarıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-05-24T09:00:27Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record