Show simple item record

dc.contributor.advisorAYHAN BAŞER, Duygu
dc.contributor.advisorFİDANCI, İzzet
dc.contributor.authorACAR, Fahri
dc.date.accessioned2023-05-24T09:02:57Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-10-31
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/33240
dc.description.abstractPremenstrual syndrome is a cyclical disorder that is characterized by cognitive, somatic, behavioral, and emotional symptoms seen in the luteal phase of the menstrual cycle and ends with the onset of menstruation, usually seen in middle and young aged women. Premenstrual syndrome adversely affects women's quality of life because it affects the majority of women slightly, moderately, or severely. Due to the fact that working women spend the majority of their day at work, premenstrual syndrome is regarded to have a negative impact on business life. The purpose of study was to ascertain how premenstrual syndrome affected working women's work performance, work attendance, and quality of work life. Working women between the ages of 18 and 55 who applied to the Department of Family Medicine Outpatient Clinics at Hacettepe University Faculty of Medicine were given a form to complete. To the women who were unable to complete the form in the hospital, after receiving their verbal assent to participate in the study, the online version of form created using Google Forms submitted and asked to fill the form out. The survey form consists of 46 questions and “Premenstrual Syndrome Scale”. A total of 420 working women were reached for the study. 50 women were excluded from the sample for various reasons, and a survey form was applied to 370 women in total. The women who were compatible with PMS on the "Premenstrual Syndrome Scale" were assigned to the research group, whereas those who were not compatible with PMS were assigned to the control group. Study results were analyzed using the IBM SPSS.23 (IBM Inc., Chicago, IL, USA) program. The significance level was accepted as p<0.05. The prevalence of PMS in women participating in the study was 65.1%. In the study, a total of 31 women consulted a doctor for PMS complaints. 10 women were diagnosed with PMS, 5 women used drug therapy, and 6 women received non-drug therapy. In the study, it was observed that PMS negatively affected the family relationship, quality of life and daily life. PMS was more common in individuals whose PMS symptoms started early and ended late. Being a university graduate, increasing alcohol use and dysmenorrhea all contributed to an increase in the frequency of PMS. When the association between PMS, working late, taking leave from work, and taking a rest report in the previous year owing to PMS symptoms was analyzed, no significant results were found. PMS-positive persons had a higher effect score on the quality of work life, on work attendance, work performance, concentration and focus at work, working speed at work, and sleep state at work. According to the study's findings, PMS decrease work performance, increase absenteeism, and lower the quality of work life. Managers should be notified about working women who are having severe menstruation symptoms, and working circumstances that will boost women's work quality and productivity should be given. If this issue is disregarded, productivity in both individuals and business life is expected to decline.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectpremenstrual sendrom iş performansı iş yaşam kalitesitr_TR
dc.subject.lcshPsikiyatritr_TR
dc.titlePremenstrual Sendromun Çalışan Kadınların İşle İlgili Yaşam Kalitesi, İşe Devamlılık Durumu ve İş Performansı Üzerindeki Etkisi: Kesitsel Araştırmatr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetPremenstrual sendrom menstrual siklusun luteal fazında görülen menstruasyonun başlamasıyla son bulan bilişsel, somatik, davranışsal ve duygusal belirtilerle karakterize genellikle orta ve genç yaştaki kadınlarda görülen döngüsel bir bozukluktur. Premenstrual sendrom çoğu kadını hafif, orta ya da şiddetli biçimde etkilediği için kadınların yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Çalışan kadınlar günlük yaşamının büyük bir kısmını iş yerinde geçirdiği için premenstrual sendromun iş hayatını olumsuz etkilediği düşünülmektedir. Çalışmada premenstrual sendromun çalışan kadınlarda iş yaşam kalitesi, işe devamsızlık durumu ve iş performansına etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışma, araştırma türlerinden biri olan tanımlayıcı kesitsel tipte planlanmıştır. Çalışmada, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Polikliniklerine başvuran 18-55 yaş arası çalışan kadınlara anket formu elden verilerek doldurtulmuştur. Elden doldurma imkanı olmayan kadınlara ise formun Google Forms üzerinden hazırlanan çevrimiçi versiyonu, çalışmaya katılma izinleri sözlü olarak alındıktan sonra, iletilerek doldurtulmuştur. Anket formu 46 sorudan ve Premenstrual Sendrom Ölçeğinden oluşmaktadır. Çalışma için toplamda 420 çalışan kadına ulaşılmıştır. 50 kadın çeşitli nedenlerle örneklemden çıkarılmış ve toplamda 370 kadına anket formu uygulanmıştır. “Premenstrual Sendrom Ölçeği” uygulanmış olan kadınlardan PMS ile uyumlu olan kadınlar araştırma grubunu, PMS ile uyumlu olmayanlar ise kontrol grubunu oluşturmaktadır. Çalışma sonuçları IBM SPSS.23 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Anlamlılık düzeyi olarak p<0.05 kabul edilmiştir. Çalışmaya katılan kadınlarda PMS prevalansı %65,1 olarak bulunmuştur. Çalışmada toplamda 31 kadın PMS şikayetleri nedeniyle doktora başvurmuştur.10 kadın PMS tanısı almış, 5 kadın ilaç tedavisi kullanmış, 6 kadın ise ilaç dışı tedavi almıştır. PMS’nin aile içi ilişkiyi, yaşam kalitesini, günlük yaşamı olumsuz etkilediği görülmüştür ve sonuçlar istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur. PMS semptomları erken başlayıp geç biten bireylerde PMS daha fazla görülmüştür ve sonuçlar istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Üniversite mezunu olma, alkol kullanımının artması, dismenore PMS sıklığını artırmıştır ve bu sonuçlar istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur. PMS semptomları nedeniyle son 1 yıl içinde işe geç gitme, işten izin alma ve istirahat raporu alma ile PMS arasındaki ilişki incelendiğinde istatiksel olarak anlamlı bir sonuç bulunmamıştır. PMS’nin çalışma yaşam kalitesine etki puanı, işe devamsızlığa etki puanı, iş performansına etki puanı, işte dikkat ve odaklanma, işte çalışma hızına etki puanı, işte uyku durumuna etki puanı PMS pozitif bireylerde daha yüksek bulunmuştur ve sonuçların istatiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Çalışmada elde edilen veriler ışığında PMS’nin iş performansını azalttığı, işe devamsızlığı arttırdığı, iş yaşam kalitesini düşürdüğü gözlemlenmiştir. Şiddetli menstrüel semptom yaşayan çalışan kadınlar için yöneticilerin bilgilendirilmesi ve kadınların iş memnuniyetini ve verimini artıracak çalışma koşullarının sağlanması gerekmektedir. Bu durum göz ardı edildiği takdirde hem kişi hem de iş hayatı açısından verimliliğin azalacağı düşünülmektedir.  tr_TR
dc.contributor.departmentAile Sağlığıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-05-24T09:02:57Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypemedicineThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record