Show simple item record

dc.contributor.advisorErbahçeci, Fatih
dc.contributor.authorKAYA, Mehmet Hanifi
dc.date.accessioned2023-05-30T11:54:29Z
dc.date.issued2023-05-26
dc.date.submitted2023-05-22
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/33252
dc.description.abstractKaya, MH., Investigation of the Efficacy of Two Different Conservative Treatment Options in Patients with Adolescent Idiopathic Scoliosis, Hacettepe University School of Health Sciences Institute Prosthesis-Orthotics and Biomechanics Program PhD Thesis, Ankara, 2023. The aim of this study was to compare the effects of two different exercise methods on scoliosis severity, gait, physical, functional parameters, and quality of life in adolescent idiopathic scoliosis (AIS). In the study, 28 individuals with AIS Lenke type 1 curvature were participated and randomly divided into two groups: Proprioceptive Neuromuscular Facilitation group (n = 14) and Core stabilization group (n = 14). A 10-week exercise program was applied to both groups 3 days a week under the control of a physiotherapist. Before and after treatment; Cobb angles of curves with anterior-posterior radiography, trunk rotations with scoliometer in forward bending test, perception of cosmetic deformity with Walter Reed Visual Assessment Scale (WRVAS), upper and lower extremity muscle strength with Biodex System 4-Pro®, spinal mobility with Spinal Mouse®, gait parameters with the 10 meter walk test, depression level with the child depression scale, reaction times with the Nelson hand and foot reaction test Balance and Postüral Stability Biodex Balance System® (Biodex Medical Systems Shirley, New York, United States) and quality of life evaluated with the Scoliosis Research Society-22 (SRS-22) questionnaire. After the treatment, a decrease in Cobb angles and trunk rotation angles, improvement in the perception of cosmetic deformity, spinal mobility, muscle strength, gait parameters, and quality of life were observed in both groups (p<0.05). In conclusion, Core stabilization exercises were found to be more effective than PNF exercises in reducing the severity of scoliosis, correcting scoliosis-related problems, and improving the quality of life (p<0,05). The results of our study showed that both exercise methods can be used in the conservative treatment of AIS considering the purpose of the treatment, but it is important to include core stabilization exercises in the AIS treatment program. It is thought that the results of our study will bring a different perspective to the professionals working in this field for the conservative treatment of AIS.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAdölesan idiyopatik skolyoztr_TR
dc.subjectEgzersiztr_TR
dc.subjectCore stabilizasyontr_TR
dc.subjectSkolyoztr_TR
dc.subjectProprioseptif nöromusküler fasilitasyontr_TR
dc.subject.lcshKas-iskelet sistemitr_TR
dc.titleAdölesan İdiyopatik Skolyozlu Hastalarda Proprioseptif Nöromusküler Fasilitasyon Tekniklerinin ve Core Stabilizasyon Egzersizlerinin Fiziksel ve Fonksiyonel Parametreler Üzerine Etkilerinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetKaya, MH., Adölesan İdiyopatik Skolyozlu Hastalarda İki Farklı Konservatif Tedavi Seçeneğinin Etkinliğinin İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Protez-Ortez ve Biyomekani Programı Doktora Tezi, Ankara, 2023. Bu çalışmanın amacı, adölesan idiyopatik skolyozda (AİS), iki farklı egzersiz yönteminin skolyoz şiddeti, yürüme, fonksiyonel ve fiziksel parametreler ve yaşam kalitesi üzerine etkisinin karşılaştırılmasıdır. Çalışmaya Lenke tip 1 eğriliğe sahip 28 AİS’ li birey dahil edilmiştir ve bireyler rastgele iki gruba ayrılmıştır: Proprioseptif Nöromusküler Fasilitasyon grubu (n = 14) ve Core stabilizasyon grubu (n = 14). Her iki gruba fizyoterapist kontrolünde haftada 3 gün 10 haftalık bir egzersiz programı uygulandı. Tedavi öncesinde ve tedavi bittikten sonra; eğrilere ait Cobb açıları ön-arka radyografi, gövde rotasyonları öne eğilme testinde skolyometre, kozmetik deformite algısı Walter Reed Visual Assessment Scale (WRVAS), üst ve alt ekstremite kas kuvveti ve kinestezi Biodex System 4-Pro® (Biodex Medical Systems Shirley, New York, Amerika Birleşik Devletleri), spinal mobilite Spinal Mouse®, yürüyüşe ait parametreler 10 metre yürüme testi, depresyon seviyesi çocuk depresyon ölçeği, reaksiyon zamanları Nelson el ve ayak reaksiyon testi, Denge ve Postüral Stabilite Biodex Balance System® (Biodex Medical Systems Shirley, New York, Amerika Birleşik Devletleri) ile ve yaşam kalitesi Scoliosis Research Society-22 (SRS-22) anketi ile değerlendirilmiştir. Tedavi sonrası her iki grupta, Cobb açıları ve gövde rotasyon açılarında azalma, reaksiyon zamanlarında iyileşme kozmetik deformite algısı, spinal mobilite, kas kuvveti, yürüyüş parametreleri ve yaşam kalitesinde iyileşme görüldü (p<0,05). Sonuç olarak, Core egzersizleri AİS’ de skolyoz şiddetini azaltmada, skolyoza bağlı problemlerin düzeltilmesinde ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesinde, üst ve alt ekstremite kas kuvvetinin geliştirilmesinde PNF egzersizlerinden daha etkili bulunmuştur (p<0,05). Çalışmamızın sonuçları, tedavinin amacı göz önünde bulundurulduğunda her iki egzersiz yönteminin de AİS’ in konservatif tedavisinde kullanılabileceğini ancak Core stabilizasyon egzersizlerinin AİS tedavi programı içerisinde yer almasının önemli olduğunu gösterdi. Çalışmamız sonuçlarının bu alanda çalışan profesyonellere AİS’ in konservatif tedavisi için farklı bir bakış açısı getireceği düşünülmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentFizyoterapi ve Rehabilitasyontr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-05-30T11:54:29Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record