Show simple item record

dc.contributor.advisorÇelik, Yusuf
dc.contributor.authorSaygılı, Meltem
dc.date.accessioned2017-04-05T12:13:49Z
dc.date.available2017-04-05T12:13:49Z
dc.date.issued2017-01-11
dc.date.submitted2016-12-21
dc.identifier.citationSAYGILI, M. (2016). Üç Farklı Palyatif Bakım Hizmet Modelinin Kanserli Hasta – Hastaya Bakım Veren Aile Üyeleri Açısından Değerlendirilmesi ve Maliyet-Etkililik Analizi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3337
dc.description.abstractSAYGILI, Meltem. An Evaluation of Three Different Palliative Care Service Models in Terms of Patients with Cancer Diagnosis-Their Family Caregivers and Cost-Effectiveness Analysis, PhD Disertation, Ankara, 2016. The purpose of this study is to evaluate the cost effectiveness of the palliative care services received by cancer patients who need palliative care with three different service models. The study was conducted with 60 patients who got service at the Palliative Care Center, 59 patients who received usual care at the public hospital and 41 patients who got home health care services (total 160 patients) and 154 family members who provided care for them. In the study, the cost effectiveness results of the palliative care services provided in the Palliative Care Center and usual care at the public hospital were evaluated with social point of view. The cost effectiveness results of the palliative care services provided together with home health care services were evaluated with the patient’s perspective. For patients; recovery in their symptoms, the levels of patients’ life quality, levels of patients’ satisfaction with the services, they get were evaluated within the measurement of effectiveness. For the family members who provided care for the patients, family care satisfaction and family care burden were evaluated within the measurement of effectiveness. According to the results obtained, it was determined that more recovery was experienced in the symptom levels of the patients who received usual care at the public hospital when compared to the patients who received care at Palliative Care Centers (p<0,05). In the life quality evaluation, the worst scores in terms of general health situation, functional situation and symptom situation were measured with the patients receiving palliative care at the Palliative Care Center (p<0,05). The best general health situation level in terms of life quality was measured in the patients who were receiving home health care services and the best scores in the functional situation evaluation were obtained from the patients who were receiving usual care at the public hospital (p<0,05). The model which the patients and their familiy caregivers had the highest level of satisfaction with the service they got was the Palliative Care Center Model (p<0,00). The model in which the care burden of the families was the highest was the Palliative Care Center model but no statistically significant difference could be found between the palliative care models in terms of family care burden (p>0,05). When the QALY was evaluated according to the service models, the QALY value of the patients receiving service at the Palliative Care Center was calculated as -1,0±4,0 in average. The QALY value of the cancer patients receiving usual care at the public hospital was calculated as 1,5±4,8 in average. The QALY value of the patients receiving home health care services was calculated as 2,5±3,3 in average. As for the evaluation of the costs, the model in which the direct and indirect costs (out-of-pocket expenses) are the highest has been the “Palliative Care Center Model”. In the study, the models were compared calculating the “Incremental Cost Effectiveness Ratios” in terms of the gains in the cost effectiveness evaluation. According to the data obtained, receiving usual care at the public hospital was found more cost effective than receiving care at the Palliative Care Center when they were approached from the social perspective. When a comparison from the patient perspective was made, home health care services model was found more cost effective than the usual care at the public hospital model and the Palliative Care Center model. When the gains in terms of life quality (general health situation, functional situation and symptom level) were evaluated from the patient’s perspective, the most cost effective model became the home health care services model again. When the patient satisfaction level was evaluated from the patient perspective, the most cost effective method was found as the usual care at public hospital model. The most cost effective model in terms of the satisfaction levels and the care burdens of the families was found as home health care services model. The research results are expected to provide important evidence based information to health managers and decision makers in health planning and reimbursement policies.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY i BİLDİRİM ii TEŞEKKÜR iii ÖZET vi ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER x KISALTMALAR DİZİNİ xiv TABLOLAR DİZİNİ xvi ŞEKİLLER DİZİNİ xviii GRAFİKLER DİZİNİ xix GİRİŞ 1 1. BÖLÜM: PALYATİF BAKIM 5 1.1. PALYATİF BAKIM KAVRAMI 5 1.2. PALYATİF BAKIMIN SEVİYELERİ 13 1.3. DÜNYADA PALYATİF BAKIM HİZMETLERİNİN DURUMU 18 1.4. TÜRKİYE'DE KANSER, PALYATİF BAKIM HİZMETLERİ VE PALYA-TÜRK PROJESİ 24 1.5. EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ VE PALYATİF BAKIM 32 1.6. PALYATİF BAKIMIN KLİNİK OLAN VE KLİNİK OLMAYAN SONUÇLARI 34 1.7. PALYATİF BAKIM İLE İLGİLİ EKONOMİK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI 36 2. BÖLÜM: EKONOMİK DEĞERLENDİRME 43 2.1. MALİYET MİNİMİZASYON ANALİZİ 49 2.2. MALİYET FAYDA ANALİZİ 50 2.3. MALİYET DEĞER ANALİZİ 52 2.3.1. Yaşam Kalitesi 54 2.4. MALİYET ETKİLİLİK ANALİZİ 57 2.4.1. İndirgeme 64 2.4.2. Duyarlılık Analizleri 65 2.5. KARAR ANALİZİ 66 2.5.1. Karar Ağaçları 69 2.5.2. Markov Modelleme 71 3. BÖLÜM: ÜÇ FARKLI PALYATİF BAKIM HİZMET MODELİNİN KANSERLİ HASTA – HASTAYA BAKIM VEREN AİLE ÜYELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MALİYET – ETKİLİLİK ANALİZİ 77 3.1. ÇALIŞMANIN AMACI 77 3.2. ARAŞTIRMA SORULARI 78 3.3. ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ 79 3.3.1. Araştırma Örneklemi 80 3.4. VERİ TOPLAMA ARAÇLARI 83 3.4.1. Etkililiği Değerlendirmek İçin Kullanılan Araçlar 84 3.4.2. Maliyet Ölçüm Araçları 89 3.5. VERİLERİN ANALİZİ 90 3.6. VARSAYIMLAR 93 3.6. SINIRLILIKLAR 93 3.7. ARAŞTIRMANIN MODELİ 94 4. BÖLÜM: BULGULAR 96 4.1. TANIMLAYICI BULGULAR 96 4.1.1. Hastalara Ait Sosyo-Demografik Özelliklerin Değerlendirilmesi 96 4.1.2. Hastaların Hastalık Durumlarına İlişkin Özelliklerin Değerlendirilmesi 99 4.1.3. Kanserli Hastaya Bakım Veren Aile Üyelerine Ait Sosyo Demografik Özelliklerin Değerlendirilmesi 106 4.1.4. Evde Sağlık Hizmetine İlişkin Özelliklerin Değerlendirilmesi 114 4.2. ETKİLİLİK BULGULARI 115 4.2.1. Edmonton Semptom Tanılama Ölçeğine İlişkin Sonuçların Değerlendirilmesi 116 4.2.2. Kanserli Hastalarda Yaşam Kalitesi (EORT QLQ C30) Ölçeğine İlişkin Sonuçların Değerlendirilmesi 122 4.2.3. Kanserli Hastalarda Tıbbi Bakıma İlişkin Hasta Memnuniyeti Sonuçlarının Değerlendirilmesi 125 4.2.4. Bakım Veren Aile Bireylerine Uygulanan Aile Bakım Memnuniyeti Ölçeği (FAMCARE) Sonuçlarının Değerlendirilmesi 130 4.2.5. Zarit Aile Bakım Verme Yükü Ölçeği Sonuçlarının Değerlendirilmesi 132 4.2.6. Avrupa Yaşam Kalitesi Grubu, Yaşam Kalitesi Ölçeğinden (5 Boyut) Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi ve QALY Hesaplamaları 135 4.3. MALİYETLERİN HESAPLANMASI 139 4.3.1. Dolaylı Maliyetler 139 4.3.2. Doğrudan Maliyetler 141 4.3.3. İlave Maliyet Etkililik Oranlarının Karşılaştırılması 141 4.3.3.1. Toplumsal Perspektiften Palyatif Bakım Merkezi ve Yüksek İhtisas Hastanesi İMEO Karşılaştırması 142 4.3.3.2. Hasta Perspektifinden Palyatif Bakım Merkezi, Yüksek İhtisas Hastanesi ve Evde Sağlık Hizmetlerinin İMEO Karşılaştırması 145 4.3.3.3. Palyatif Bakım Modellerinin Yaşam Kalitesi Değerlerine Göre Hasta Perspektifinden İMEO Karşılaştırması 149 4.3.3.4. Palyatif Bakım Modellerinin Hastaların Aldıkları Tıbbi Bakıma İlişkin Memnuniyet Düzeylerine Göre Hasta Perspektifinden İMEO Karşılaştırması 159 4.3.3.5. Bakım Veren Aile Üyelerine Uygulanan Aile Bakım Memnuniyeti Değerlerine Göre Hasta Perspektifinden İMEO Hesaplanması 163 4.3.3.6. Bakım Veren Aile Üyelerinin Bakım Verme Yükü Değerlerine Göre Hasta Perspektifinden İMEO Hesaplanması 167 5. BÖLÜM: TARTIŞMA 171 6. BÖLÜM: SONUÇ VE ÖNERİLER 195 KAYNAKÇA 205 EKLER 215 EK 1: ETİK KURUL İZNİ 215 EK 2. ARAŞTIRMANIN YÜRTÜLDÜĞÜ KURUMLARA AİT İZİNLER 216 EK 3. ANKET FORMLARI 221 EK 3.1. KATILIMCI BİLGİLENDİRME VE ONAM FORMU 221 EK 3.2. HASTA TANITIM FORMU 223 EK 3.3. HASTA TANITIM FORMU (Evde Sağlık Hizmeti Alan Hastalar) 225 EK 3.4. HASTALAR İÇİN KULLANILAN ÖLÇEKLER 227 EK 3.4.1. Edmonton Semptom Tanılama Ölçeği (ESTÖ) 227 EK 3.4.2. EORTC QLQ-C30 (Version 3.0) Kanserli Hastada Yaşam Kalitesi Ölçeği 229 EK 3.4.3. EQ-5D Genel Yaşam Kalitesi Ölçeği 231 EK 3.4.4. EORTC IN – PATSAT32 Hasta Bakım Memnuniyeti Ölçeği 232 EK 3.4.5. Rush-Medicus Hasta Sınıflandırma Skalası 234 EK 3.5. HASTAYA BAKIM VEREN AİLE ÜYESİ TANITIM FORMU 235 EK 3.6. HASTAYA BAKIM VEREN AİLE ÜYELERİ İÇİN KULLANILAN ÖLÇEKLER 237 EK 3.6.1. Aile Bakım Verme Yükü Ölçeği 237 EK 3.6.2. Aile Bakım Memnuniyeti Ölçeği 239 EK 3.7. EVDE SAĞLIK HİZMETİ KULLANIMI FORMU 240 EK 3.7.1. Evde Sağlık Hizmetleri Hasta Memnuniyet Anketi 241 EK 3.7.2. Evde Sağlık Hizmetleri Aile Bakım Memnuniyet Ölçeği 242 EK 4. ORJİNALLİK RAPORU 243 ÖZGEÇMİŞ 244tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectPalyatif Bakım, Kanser, Maliyet-Etkililik, QALY (Kaliteye Ayarlanmış Yaşam Yılları), Yaşam Kalitesi, Evde Sağlık Hizmetleri, Aile Bakım Yükü, Aile Bakım Memnuniyeti,tr_TR
dc.titleÜÇ FARKLI PALYATİF BAKIM HİZMET MODELİNİN KANSERLİ HASTA – HASTAYA BAKIM VEREN AİLE ÜYELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MALİYET- ETKİLİLİK ANALİZİtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetSAYGILI, Meltem. Üç Farklı Palyatif Bakım Hizmet Modelinin Kanserli Hasta – Hastaya Bakım Veren Aile Üyeleri Açısından Değerlendirilmesi ve Maliyet-Etkililik Analizi, Doktora Tezi, Ankara, 2016. Bu tez çalışmasının amacı; palyatif bakım gereksinimi olan kanser hastalarının, üç farklı hizmet modeli ile aldıkları palyatif bakım hizmetinin maliyet-etkililik değerlendirmesini yapmaktır. Çalışma; Palyatif Bakım Merkezi’nde hizmet alan 60 hasta, devlet hastanesinde genel bakım alan 59 hasta ve evde sağlık hizmeti alan 41 hasta (toplam: 160 hasta) ve onlara bakım veren 154 aile üyesiyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Palyatif Bakım Merkezi ile devlet hastanesi genel hasta servislerinde yatan hastalara ait maliyet ve etkililik sonuçları toplumsal bakış açısı ile, evde sağlık hizmetleri ile sunulan palyatif bakım hizmetlerinin maliyet-etkililik sonuçları hasta perspektifi ile değerlendirilmiştir. Etkililik ölçümünde; hastalar için semptomlardaki iyileşme, yaşam kalitesi düzeyleri, aldıkları hizmetten memnuniyet düzeyleri ve hastaya bakım veren aile üyeleri için, aile bakım memnuniyeti ve aile bakım yükü değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; devlet hastanesinde genel bakım alan hastaların semptom düzeylerinde, Palyatif Bakım Merkezi’nde hizmet alan hastalara göre daha fazla iyileşme yaşandığı tespit edilmiştir (p<0,05). Yaşam kalitesi değerlendirmesinde; genel sağlık durumu, fonksiyonel durum ve semptom durumu açısından en kötü skorlar Palyatif Bakım Merkezi’nde palyatif bakım alan hastalarda ölçülmüştür (p<0,05). Yaşam kalitesi açısından en iyi genel sağlık durumu düzeyi evde sağlık hizmeti alan hastalarda ölçülürken; fonksiyonel durum değerlendirmesinde, en iyi skorlar devlet hastanesinde genel bakım alan hastalardan elde edilmiştir (p<0,05). Hastaların ve bakım veren aile üyelerinin aldıkları hizmetten duydukları memnuniyet düzeyi en yüksek model, Palyatif Bakım Merkezi Modeli olmuştur (p<0,00). Ailelerin bakım yükünün en yüksek olduğu model ise, Palyatif Bakım Merkezi Modeli olmuştur ancak palyatif bakım modelleri arasında aile bakım yükü açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0,05). Hizmet alınan modellere göre QALY kazanımları değerlendirildiğinde; Palyatif Bakım Merkezi’nde hizmet alan hastaların QALY değeri ortalama -1,0±4,0, devlet hastanesinde genel bakım alan kanser hastalarının QALY değeri ortalama 1,5±4,8 ve evde sağlık hizmeti alan hastaların QALY değeri ortalama 2,5±3,3 olarak hesaplanmıştır. Maliyetlerin değerlendirilmesinde ise; doğrudan ve dolaylı maliyetlerin (cepten harcamalar) en yüksek olduğu model, “Palyatif Bakım Merkezi Modeli” olmuştur. Çalışmada maliyet-etkililik değerlendirmesinde, elde edilen kazanımlar açısından “İlave Maliyet Etkililik Oranları” hesaplanarak modeller karşılaştırılmıştır. Elde edilen verilere göre; toplumsal perspektiften ele alındığında devlet hastanesinde genel bakım almak, Palyatif Bakım Merkezi’nde bakım almaktan daha maliyet-etkili bulunmuştur. Hasta perspektifinden karşılaştırma yapıldığında ise; evde sağlık hizmeti modeli, devlet hastanesinde genel bakım modeli ve Palyatif Bakım Merkezi modeline göre daha maliyet-etkili bulunmuştur. Hasta perspektifinden, yaşam kalitesine ilişkin kazanımlar değerlendirildiğinde (genel sağlık durumu, fonksiyonel durum ve semptom düzeyi) yine en maliyet-etkili model evde sağlık hizmetleri modeli olmuştur. Hasta perspektifinden, hasta memnuniyet düzeyi değerlendirildiğinde, en maliyet-etkili yöntem; devlet hastanesinde genel bakım modeli iken, ailelerin memnuniyet düzeyleri ve bakım yükleri açısından en maliyet-etkili model evde sağlık hizmetleri modeli olarak bulunmuştur. Bu araştırma sonuçlarının sağlık planlamasında ve sosyal güvenlik politikalarında, sağlık yöneticilerine ve karar vericilere önemli kanıtlar sağlaması beklenmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentSağlık Kurumları Yönetimitr_TR
dc.contributor.authorIDTR24241tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record