Show simple item record

dc.contributor.advisorDoğan, Özcan
dc.contributor.authorÇetiner, Özge
dc.date.accessioned2023-06-06T12:13:56Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-05-02
dc.identifier.citationÇetiner, Ö., Etkileşimli Çocuk Yogasının 6 Yaş Çocuklarının Duygu İfadesi ve Duygu Çeşitliliğine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2023. Çetiner, Ö., The Effect of Interactive Yoga Practices on Emotional Expression Skills and the Diversity of Emotional Expressions of 6-Year-Old Children, Hacettepe University Graduate School of Health Sciences Master’s Thesis in Child Development, Ankara, 2023.tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/33419
dc.description.abstractYoga practices for children increase their self-awareness utilizing breathing exercises, meditation and emotion sharing along with the poses, and therefore provide an opportunity for them to be aware of and express their emotions. It is considered that yoga practices for children have a role in improving the ability to express themselves better and increasing the diversity of their emotional expression over time. In this study, emotional awareness of 6-year-old children based on whether they received an interactive child yoga training for a certain period of time or not was compared. The aim was to examine whether there would be any difference in their emotional expressions or the diversity of their expressions before and after the training. The target population of this research is 6-year-old kindergarten students continuing their education in Ankara. The sample of the research is the 6-year-old students of a private school in Ankara. The data obtained from the participants with the Assessment of Children’s Emotion Skills and the Assessment Form for Diversity of Emotion Verbalization Skills by conducting a quasi-experimental research were analyzed. As the number of groups was less than 30, the data do not follow a normal distribution; the Mann-Whitney U and Wilcoxon Signed Rank tests were applied to compute the p-value, as they are used for comparisons between non-parametric groups. According to the findings of the study, it is concluded that interactive children's yoga practices have a significant effect on the emotion recognition, understanding, verbalization skills of 6-year-old children and it contributes to the diversity of their emotional expression. In conclusion, it is observed that children's emotional awareness and emotional expression skills have improved throughout the interactive children's yoga training sessions. A while after the training, it was found that the group that received the training maintained its advantage in terms of emotional expression skills, therefore it can be said that the effect of the training is permanent.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectçocuk yogasıtr_TR
dc.subjectduygu ifadesitr_TR
dc.subjectduygu ifadesinin çeşitliliğitr_TR
dc.subjectduygu farkındalığıtr_TR
dc.titleEtkileşimli Çocuk Yogasının 6 Yaş Çocuklarının Duygu İfadesi ve Duygu Çeşitliliğine Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÇocuk yogası çalışmalarında duruşların yanında yapılan nefes egzersizleri, meditasyonlar ve duygu paylaşımları ile çocukların öz farkındalıkları artmakta ve bu çalışmalar duygularını fark edip ifade etmelerine imkan sağlamaktadır. Çocukların kendilerini daha iyi ifade etmelerinde ve zamanla duygu ifadelerinin çeşitlilik kazanmasında etkileşimli çocuk yogasının rolü olduğu düşünülmektedir. Buna dayanarak gerçekleştirilen araştırmada, belirli bir süre etkileşimli çocuk yogası eğitimi alan ve almayan 6 yaş grubu çocuklarının duygu farkındalıkları karşılaştırılmış olup çalışma sonunda duygu ifadelerinde ve ifadelerindeki çeşitlilikte farklılık olup olmadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın evreni Ankara ilinde öğrenimine devam eden 6 yaş anaokulu öğrencileri olarak belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemi ise Ankara ilinde bulunan bir özel okulda öğrenim gören 6 yaş sınıfı öğrencileridir. Yarı deneysel yöntemle katılımcılardan Altı Yaş Çocuklarının Duygusal Becerilerinin Değerlendirilmesi Testi ile Farklı Duygu İfadesi Kullanımı Değerlendirme Formu kullanılarak elde edilen veriler analiz edilmiş olup, grup sayılarının 30’dan az olması sebebiyle normal dağılım göstermediği varsayılarak parametrik olmayan gruplar arasındaki karşılaştırmalar için kullanılan Mann-Whitney U ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre, etkileşimli çocuk yogasının 6 yaş çocuklarının duyguları tanıma, anlama, ifade etme becerisine ve duygu ifadesi çeşitliliğine anlamlı bir etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. Çocukların etkileşimli çocuk yogası eğitimi almaya devam ettiği süre boyunca duygu farkındalığının ve ifade becerisinin geliştiği gözlemlenmiştir. Eğitimden bir süre sonra eğitim alan grubun duygu ifade becerisi konusunda avantajını koruduğu görülmüştür, dolayısıyla eğitimin etkisinin kalıcı olduğu söylenebilir.tr_TR
dc.contributor.departmentÇocuk Gelişimi ve Eğitimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-06-06T12:13:56Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record