Show simple item record

dc.contributor.advisorGenç, Ayten
dc.contributor.authorDemirel Aydemir, Gül Deniz
dc.date.accessioned2023-06-24T14:21:59Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-05-26
dc.identifier.citationDemirel Aydemir, G. D. (2023). İkinci / Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Akademik Dinlemeye Yönelik Üstsöylem Belirleyicilerinin Tespiti. [Basılmamış Doktora Tezi]. Hacettepe Üniversitesitr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/33476
dc.description.abstractAs a result of the increase in the number of the international students who pursue higher education in Turkish medium programs and the recent recognition of the problems these students face as well as their needs, the importance of academic Turkish has recently been acknowledged in the field of teaching Turkish as a second language. Within this context, for students to have an academic language competence, they need to be familiar with the features of academic genres and academic discourse in Turkish and conventions of academic settings as well as employing their reading, listening, writing and speaking skills efficiently in relevant contexts. However, when the studies in the literature and the printed course materials are examined, it is seen that while the focus is mostly on reading and writing, listening skill remains unattended, and the coursebooks which have a section for listening usually contains only comprehension practice, lacking any awareness raising activities regarding spoken academic discourse or listening strategy training. What lies in the background of this situation is thought to be the lack of sufficient linguistic studies that would inform teaching of academic listening or the fact that the connections between various linguistic phenomena and pedagogical goals remain undiscovered. In the literature, there are studies that establish such a connection and reveal the positive effect of the existence of metadiscourse in spoken academic discourse in the field of second language teaching and the positive effect of awareness-raising studies on metadiscourse in teaching contexts. In the second language acquisition literature, there are studies that establish such a connection, revealing the positive effect of the existence of metadiscourse in spoken academic discourse and awareness-raising activities regarding metadiscourse in academic listening in teaching contexts. Drawing on this connection, a qualitative and genre-based textual discourse analysis research was designed, which aims to describe the metadiscourse markers used in university lectures and to investigate their relationship with academic listening micro-skills. To this end, with the aim of listing academic listening micro-skills, first, a list was created through content analysis of the lists presented in the literature and the relevant tables in the reference texts, and then the list was improved based on the data. On the other hand, a specialized corpus was created following the maximum variety sampling technique from twelve one-way university lectures in Turkish from various scientific fields, which are conducted face-to-face, synchronously or asynchronously on a web-based platform. By manually analyzing this corpus on the data analysis program called MAXQDA, metadiscourse markers in the lectures were determined and paired with academic listening micro-skills, and made available for the use of language instructors and material developers. It is hoped that this inventory will contribute to efforts in increasing the quality of academic listening instruction in Turkish.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTürkiyat Araştırmaları Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectikinci dil olarak Türkçe öğretimi, akademik Türkçe, akademik dinleme, üstsöylem, alt beceritr_TR
dc.subjectİkinci dil olarak Türkçe öğretimi
dc.subjectAkademik Türkçe
dc.subjectAkademik dinleme
dc.subjectÜstsöylem
dc.subjectAlt beceri
dc.subject.lcshL- Eğitimtr_TR
dc.subject.lcshFiloloji. Dilbilim.tr_TR
dc.subject.lcshTürk dili ve edebiyatıtr_TR
dc.titleİkinci / Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Akademik Dinlemeye Yönelik Üstsöylem Belirleyicilerinin Tespititr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetÖğretim dili Türkçe olan akademik programlara devam eden uluslararası öğrencilerin sayısının artması ve bu öğrencilerin karşılaştığı zorluklar ve ihtiyaçlarının ortaya konmasının sonucu olarak akademik Türkçe öğretimi, ikinci/yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında son zamanlarda önemi artan bir konu olmuştur. Bu bağlamda uluslararası öğrencilerin akademik dil yeterliliğine sahip olmaları; Türkçe akademik söylemin, akademik söylem türlerinin özelliklerini ve akademik ortamların uzlaşımlarını bilmelerinin yanı sıra okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini akademik ortamlarda etkin kullanabilmelerini gerektirmektedir. Ancak alanyazındaki çalışmalar ve basılı ders materyalleri incelendiğinde çoğunlukla okuma ve yazma becerilerine odaklanılırken dinlemeye yeterince yer verilmediği, yer verildiği durumlarda ise yalnızca dinlediğini anlama pratiği yapıldığı ve sözlü söylem veya strateji farkındalığı çalışmaları üzerinde durulmadığı görülmektedir. Bu eksikliğin art alanında akademik dinleme çalışmalarına kaynaklık edebilecek sözlü söylemi betimleyen dilbilimsel çalışmaların yeterince bulunmamasının veya dilbilimsel olgularla pedagojik hedefler arasındaki bazı bağlantıların keşfedilmemesinin payı olduğu düşünülmektedir. İkinci dil edinimi alanyazınında da bu türden bir bağlantıyı kuran ve sözlü akademik söylemde üstsöylem olgusunun varlığının ve öğretim bağlamlarında üstsöyleme ilişkin yapılan farkındalık geliştirme çalışmalarının akademik dinlemeye olumlu etkisini ortaya koyan çalışmalar bulunmaktadır. Bu bağlantıdan hareketle üniversite derslerinde kullanılan üstsöylem belirleyicilerini betimlemeyi ve akademik dinleme alt becerileriyle ilişkilerini araştırmayı amaçlayan nitel ve tür temelli bir metinsel söylem analizi çalışması tasarlanmıştır. Bu doğrultuda öncelikle akademik dinleme alt becerilerinin listelenmesi hedefiyle alanyazındaki ilgili çalışmaların sunduğu listelerin ve referans metinlerdeki ilgili tabloların içerik analizinin yapılmasıyla bir liste oluşturulmuş ve sonrasında veriden yola çıkılarak söz konusu liste geliştirilmiştir. Öte yandan çeşitli bilimsel alanlardan, yüz yüze, web-tabanlı senkron ve web-tabanlı asenkron olarak yürütülen on iki adet tek yönlü öğretim dili Türkçe olan üniversite dersinden maksimum çeşitlilik örnekleme tekniği izlenerek bir özel amaçlı derlem oluşturulmuştur. Bu derlemin MAXQDA adlı veri analiz programı üzerinde manuel olarak analiz edilmesiyle derslerdeki üstsöylem belirleyicileri tespit edilip akademik dinleme alt becerileriyle eşleştirilmiş bir şekilde öğreticilerin ve materyal geliştiricilerinin kullanımına sunulmuştur. Söz konusu envanterin akademik Türkçe dinleme eğitiminin niteliğinin artırılmasına katkıda bulunacağı düşünülmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-06-24T14:21:59Z
dc.fundingTÜBİTAKtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record