Show simple item record

dc.contributor.advisorBörü, Levent
dc.contributor.authorBilgiç Eroğlu, Emine
dc.date.accessioned2023-07-10T07:12:55Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-06-08
dc.identifier.citationAkkan, Mine: “Medenî Usûl Hukukunda Etkin Hukukî Koruma”, MİHDER, S. 6, 2007, ss. 29-68. Akkaya, Tolga: “Medenî Usûl Hukukunda İradî Taraf Değişikliği (HMK m. 124)”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan), C. 16, Özel Sayı, 2014, ss. 897-941. Alangoya, Yavuz/Yıldırım, M. Kamil/Deren Yıldırım, Nevhis: Medenî Usûl Hukuku Esasları, 8. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul 2011. (Usûl) Alangoya, Yavuz: “Yargılama SırasındaTarafta (Yanda) İradî Olarak Meydana Gelen Değişme Hakkında Düşünceler”, içinde Makaleler, Editör: Mert Namlı, Beta Kitabevi, İstanbul 2012, ss. 21-84. (Değişme) Alangoya, Yavuz: Medeni Usul Hukukunda Dava Ortaklığı: Tarafların Taaddüdü, Tıpkı Basım 1965, İstanbul 1999. Ansay, Sabri Şakir: Hukuk İcra ve İflas Usûlleri, İstiklal Matbaası, Ankara 1960. (İcra) Ansay, Sabri Şakir: Hukuk Yargılama Usûlleri, 7. Baskı, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara 1960. (Yargılama) Arar, Kemal: İcra ve İflas Hükümleri Cilt I, İdeal Matbaa, Ankara 1944. Arslan, Aziz Serkan: “Borçlunun Ağır Hastalığı Halinde İcra Takibinin Taliki”, Ankara Barosu Dergisi, C. 77, S. 1, 2019, ss. 1-23. Arslan, Aziz Serkan: “Borçlunun Tutukluluğu veya Hükümlülüğünün İcra Takibine Etkileri”, KHM, C. I, S. 1, 2021, ss. 134-148. Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder/Taşpınar Ayvaz, Sema/Hanağası, Emel: Medenî Usûl Hukuku, 7. Baskı, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2021. (Usûl) Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder/Taşpınar Ayvaz, Sema/Hanağası, Emel: İcra ve İflâs Hukuku, 8. Baskı, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2022. (İcra) Arslan, Ramazan: İcra-İflas Hukukunda İhale ve İhalenin Feshi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara 1984. (İhalenin Feshi) Arslan, Ramazan: Medenî Usûl Hukukunda Dürüstlük Kuralı, S Yayınları, Ankara 1989. (Dürüstlük) Aslan, Kudret: Medenî Usul Hukukunda Davanın Geri Alınması, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2016. Aşık, İbrahim/Oruç, Yakup/Tok, Ozan/Saçar, Ömer Faruk: İcra ve İflas Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2022. Aşık, İbrahim: İcra Sözleşmeleri, Turhan Kitabevi, Ankara 2006. Atalı, Murat/Ermenek, İbrahim/Erdoğan, Ersin: İcra ve İflas Hukuku, 6. Baskı, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2022. (İcra) Atalı, Murat/Ermenek, İbrahim/Erdoğan, Ersin: Medenî Usûl Hukuku, 5. Baskı, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2022. (Usûl) Ateş, Mustafa: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yargıtay İlke Kararları Cilt I, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2014. Ayan, Mehmet/Ayan, Nurşen: Kişiler Hukuku, 8. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2016. Ayan, Mehmet: Miras Hukuku, 9. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2016. Belgesay, Mustafa Reşit: Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu Şerhi Teoriler I, 3. Baskı, Duygu Matbaası, İstanbul 1948. Belgesay, Mustafa Reşit: Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu Şerhi, 4. Baskı, İÜHF Yayınları, İstanbul 1948. (Usûl) Berkin, Necmeddin M.: “Takip Harçları”, İstanbul Hukuk Mecmuası, C. 21, S. 1-4, 1957, ss. 175-203. Berkin, Necmeddin M.: Tatbikatçılara İcra Hukuku Rehberi, Filiz Kitabevi, İstanbul 1980. (İcra Rehberi) Berkin, Necmeddin M.: Tatbikatçılara Medenî Usûl Hukuku Rehberi, Filiz Kitabevi, İstanbul 1981. (Usûl Rehberi) Bilge, Necip/Önen, Ergun: Medenî Yargılama Hukuku Dersleri, 3. Baskı, Sevinç Matbaası, Ankara 1978. Boran Güneysu, Nilüfer: “İcra Hukukunda Aşkın Haciz”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XX, S. 4, 2016, ss. 25-60. Boran Güneysu, Nilüfer: “İcra Takip İşlemleri”, TBB Dergisi, S. 101, 2012, ss. 31-60. Boran Güneysu, Nilüfer: “İtirazın Kaldırılmasında İtiraz Sebepleriyle Bağlılık ve Teksif İlkesi”, MİHDER, C. 10, S. 28, 2014, ss. 41-58. Börü, Levent: “Medeni Usul Hukukunda Taraf Kavramı”, MİHDER, C. 8, S. 21, 2012, ss. 44-40. (Taraf Kavramı) Börü, Levent: “Sıfat ve Dava Takip Yetkisi”, BATİDER, C. XXVII, S. 3, 2011, ss. 249-278. (Sıfat) Börü, Levent: “Tarafta (İradî) Değişim” içinde Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan Cilt 1, Editörler: Emel Hanağası, Mustafa Göksu, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2014, ss. 587-629. (Değişim) Börü, Levent: Dava Konusunun Devri, Yetkin Yayınları, Ankara 2012. (Dava Konusu) Börü, Levent: Medenî Usûl Hukukunda İddia ve Somutlaştırma Yükü, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2016. Budak, Ali Cem/Karaaslan, Varol: Medeni Usûl Hukuku, 3. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2019. Cansel, Erol/Özel, Çağlar: Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt 1, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2017. Çağlayan, Ramazan: İdare Hukuku Dersleri, 6. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2018. Çelikoğlu, Cengiz Topel: “ “Yargı Reformu 3. Paket” Kapsamındaki İİK Değişiklikleri ve 6100 Sayılı HMK Etkileri Çerçevesinde Türk İcra – İflas Hukukunda İlamsız İcra Prosedüründe Adi Takibe İlişkin Takip Talebi ve Takip Şartlarının İcra Memuru Tarafından İncelenmesi”, Terazi Hukuk Dergisi, C. 7, S. 74, 2012, ss. 59-78. (Takip Şartı) Çelikoğlu, Cengiz Topel: “7155 Sayılı ASKATK ile Oluşturulan Merkezi Takip Sistemi ve İşlemleri”, TNBHD, C. 7, S. 2, 2020, ss. 81-145. (MTS) Çelikoğlu, Cengiz Topel: İcra Dairesi Kararı, Ekin Yayınevi, Ankara 2017. Çiftçi, Pınar: İcra Hukukunda Menfaat Dengesi, Adalet Yayınevi, Ankara 2010. Demir Saldırım, Sibel: İcra Müdürünün Davranış ve İşlemlerinden Doğan Hukuki Sorumluluk, Adalet Yayınevi, Ankara 2011. Deren Yıldırım, Nevhis: Türk, İsviçre ve Alman Medeni Usûl Hukukunda Kesin Hükmün Sübjektif Sınırları, Alfa Basım, İstanbul 1996. Desteci, Bülent: “İcra Hukukunda Takip Şartları”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2023. Deynekli, Adnan: “İtirazın İptali Davasında İcra Dairesinin ve Mahkemenin Yetkisi İle İlgili Sorunlar”, Legal Hukuk Dergisi, C. 4, S. 39, 2006, ss. 755-782. Direnisa, Efe: “İcra Müdürünün Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz veya İflâs Yoluyla Takibin Şartlarına İlişkin Yapması Gereken İncelemenin Kapsamı ve Sınırları”, TAÜHFD, , C.4, S. 1, 2022, ss. 117-164. Dişel, Buse: Dava Takip Yetkisi, Onikilevha Yayınları, İstanbul 2020. Dişel, Buse: İcra Hukukunda Takip Arkadaşlığı, Onikilevha Yayıncılık, İstanbul 2014. (Takip Arkadaşlığı) Elgün Toğrul, Emel Şeyda: Medenî Usûl Hukukunda Dava Ehliyeti, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2021. Erdem, Murat: “İcra ve İflas Hukukunda İtirazın İptali Davası”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2010. Erdoğan, İhsan/Keskin, A. Dilşad: Türk Medeni Hukuku Başlangıç Hükümleri, 2. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara 2019. Erdoğan, İhsan/Keskin, A. Dilşad: Türk Medeni Hukuku Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku, 2. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara 2018. Erdoğan, Vildan/Zorlu, Hüseyin: “İcra Hukukunda İradî Taraf Değişikliği”, YBHD, C. 7, S. 2, 2022, ss. 1119-1160. Eren, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yetkin Yayıncılık, 25. Baskı, Ankara 2020. Erişir, Evrim: “İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte Takip Şartı Olarak Malike Muacceliyet İhbarında Bulunulması (TMK m.887)”, Medeni Usûl ve İcra İflas Hukuku Dergisi, C. 17, S. 48, 2021, ss. 67-196. Esin, İsmail G.: Birleşme ve Devralmalar, Onikilevha Yayıncılık, İstanbul 2020. Gaul, Hans Friedhelm: “Yargılamanın Amacı Güncelliğini Koruyan Bir Konu”, (Çev. Nevhis Deren Yıldırım), İlkeler Işığı Altında Medeni Yargılama Hukuku, Beta Yayınevi, 6. Baskı, İstanbul 2011. Gören Ülkü: Nazlı, İcra Hukukunda Ödeme Emri, Arıkan Yayıncılık, İstanbul 2008. Görgün, L Şanal/Börü, Levent/Kodakoğlu, Mehmet: İcra ve İflas Hukuku, 3. Baskı, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2022. (İcra) Görgün, L. Şanal/Börü, Levent/Kodakoğlu, Mehmet: Medeni Usûl Hukuku, 11. Baskı, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2022.(Usûl) İnan, Ali Naim/Ertaş, Şeref/Albaş, Hakan: İnan Medeni Hukuk Miras Hukuku, 11. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2022. İnan, Yusuf Ziya: İcra Takibinde Şikâyet ve İtirazlar, Kürşat Kitabevi, İstanbul 1973. Kale, Serdar: Medeni Yargılamada Taraf Ehliyeti, Onikilevha Yayınları, İstanbul 2010. Karaaslan, Varol: “Davalı Tarafta Meydana Gelen İradî Taraf Değişikliği Konusundaki Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi” içinde Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan, Editörler: Emel Hanağası, Mustafa Göksu, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2014, ss. 1129-1143. Karslı, Abdurrahim, Medeni Usûl Hukukunda Usûli İşlemler, Kudret Basım, İstanbul 2001. Karslı, Abdurrahim: “Alman Hukukundaki Mahnverfahren Usûlünün Türk Hukukunda İlâmsız İcra Usûlü ile Karşılaştırılması”, Prof. Dr. Saim Üstündağ’a Armağan, Adalet Yayınevi, Ankara 2009. Karslı, Abdurrahim: İcra ve İflas Hukuku, 4. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul 2022. (İcra) Kayıhan, Şaban: Kişiler Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2022. Kılıçoğlu, Ahmet M.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 25. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara 2021. Kılınç, Ayşe: İcra Takibinde Derdestlik, Yetkin Yayınları, Ankara 2020. Kırtıloğlu, Serhat: “İradî Taraf Değişikliği ve İradî Taraf Değişikliğinin Sonuçları” içinde Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan, Editörler: Emel Hanağası, Mustafa Göksu, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2014, ss. 1279-1324. Kodakoğlu, Mehmet: “İcra ve İflâs Hukukunda Takip Yolunun Değiştirilmesi (İİK m. 43, II)”, MİHDER, C. 16, S. 45, 2020, ss. 27-70. Köse, Yasin: “İcra Hukukunda Tahsil Harcı”, Terazi Hukuk Dergisi, C. 16, S. 183, ss. 2218-2224. Kuru, Baki/Aydın, Burak: İcra ve İflas Hukuku, 6. Baskı, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2021. (İcra) Kuru, Baki/Aydın, Burak: Medeni Usûl Hukuku El Kitabı Cilt I, 2. Baskı, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2021. Kuru, Baki/Aydın, Burak: Medeni Usûl Hukuku, 6. Baskı, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2021. (Usûl) Kuru, Baki/Budak, Ali Cem: Tespit Davaları, 2. Baskı, Onikilevha Yayınları, İstanbul 2010. Kuru, Baki: “Dava Şartları”, içinde Ord. Prof. Sabri Şakir Ansay’ın Hatırasına Armağan, AÜHF Yayınları, Ankara 1964, ss. 109-147. Kuru, Baki: “İcra Takibi Konusu Alacağın Temliki”, Makaleler, Arıkan Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 2006. (Temlik) Kuru, Baki: Hukuk Muhakemeleri Usûlü Cilt I, 6. Baskı, Demir Yayıncılık, İstanbul 2001. Kuru, Baki: İcra ve İflâs Hukuku Cilt I, Evrim Dağıtım, İstanbul 1990. (İcra Cilt I) Kuru, Baki: İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2013. (İcra El Kitabı) Kuru, Baki: İcra ve İflas Hukukunda Menfi Tespit Davası ve İstirdat Davası, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2003. Meriç, Nedim: Türk-İsviçre Hukukunda Paylaştırma Kuralları ve Sıra Cetveline Müracaat Yolları, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2015. Meriç, Nedim: “Takibe Konu Alacağın Devrinin Takibe Etkisi” içinde Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan Cilt 2, Editörler: Emel Hanağası, Mustafa Göksu, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2012, ss. 1393-1417. Meriç, Nedim: Medeni Yargılama Hukukunda Tasarruf İlkesi (Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hükümleri Çerçevesinde), Yetkin Yayıncılık, Ankara 2011. (Tasarruf İlkesi) Muşul, Timuçin/Tezel Muşul, A. Ayfer: İcra ve İflas Hukukunda İstihkak Davaları, 3. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2021. Muşul, Timuçin: İcra ve İflâs Hukuku Cilt I, Adalet Yayınevi, Ankara 2013. (İcra Cilt I) Muşul, Timuçin: İcra ve İflas Hukukunda Menfi Tespit ve İstirdat Davaları, 3. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2020. (Menfi Tespit ve İstirdat Davaları) Muşul, Timuçin: İcra ve İflas Hukukunda Şikâyet, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2018. Önen, Ergun: İnşaî Dâva, Olgaç Matbaası, Ankara 1981. Özbay, İbrahim/Erdem, Murat: “Ticari Uyuşmazlıklarda Ve Tüketici Uyuşmazlıklarında İtirazın İptali Davasının Dava Şartı Arabuluculuk Kapsamında Bulunup Bulunmadığı Meselesi”, Yargıtay Dergisi, C. 47, S. 3, 2021, ss. 849-900. Özbek, Mustafa Serdar: Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, 5. Baskı, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2022. Özbek, Serdar: Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda İlamlı İcranın Etkinliği Cilt 2, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2018. Özcengiz, M. Nezir: Tetkik Merci, Fon Matbaası, Ankara 1975. Özçelik, Volkan: “İcra Müdürünün Takdir Yetkisi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 2013. Özekes, Muhammet: “Abonelik Sözleşmelerinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Yeni Takip Yolu (7155 sayılı Kanun’un Düzenlemesi)”, İzmir Barosu Dergisi, C. 83, S. 3, 2018, ss. 225-256. (Abonelik) Özekes, Muhammet: Asli Müdahale, Alfa Yayıncılık, İstanbul 1995. (Asli Müdahale) Özekes, Muhammet: İcra Hukukunda Temel Haklar ve İlkeler, Adalet Yayınevi, Ankara 2009. (Temel Haklar ve İlkeler) Özekes, Muhammet: İcra ve İflâs Hukukunda İhtiyatî Haciz, Seçkin Yayıncılık, Ankara 1999. Özekes, Muhammet: Medeni Usûl Hukukunda Hukuki Dinlenilme Hakkı, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2003. (Hukuki Dinlenilme Hakkı) Öztan, Bilge: Medeni Hukukun Temel Kavramları, Turhan Kitabevi, 41. Baskı, Ankara 2016. Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/Özekes, Muhammet: Medeni Usûl Hukuku, 9. Baskı, Onikilevha Yayınları, İstanbul 2021. Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/Sungurtekin Özkan, Meral/Özekes, Muhammet: İcra ve İflâs Hukuku, 9.Baskı, OnikiLevha Yayıncılık, İstanbul 2022. Pekcanıtez, Hakan/Simil, Cemil: İcra İflas Hukukunda Şikâyet, 2. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2017. Pekcanıtez, Hakan/Taş Korkmaz, Hülya: Pekcanıtez Usûl Medeni Usûl Hukuku Cilt I, 15. Baskı, Onikilevha Yayıncılık, İstanbul 2017. Pekcanıtez, Hakan: Feri Müdahale, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, Ankara 1992. (Feri Müdahale) Pekcanıtez, Hakan: Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukunda Yabancı Para Alacaklarının Tahsili, 3. Baskı, Yetkin Yayıncılık, Ankara 1998. Peksöz, Vildan: “İcra Hukukunda Adi Ortaklığın ve Ortakların Taraf Durumu”, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, C. 8, S. 16, 2020, ss. 353-373. (Adi Ortaklığın Taraf Durumu) Peksöz, Vildan: “İcra Tutanaklarının İİK m. 8 Çerçevesinde Aleniyeti ve İspat Kuvveti”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi (Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan), C. 22, S. 3, 2016, ss. 2377-2404. Postacıoğlu, İlhan E./Altay, Sümer: İcra Hukuku Esasları, 5. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2010. Postacıoğlu, İlhan E.: Medeni Usul Hukuku Dersleri, 6. Baskı, Sulhi Garan Matbaası, İstanbul 1975. Rüzgaresen, Cumhur: Medeni Muhakeme Hukukunda Usûl Ekonomisi, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2013. Seviğ, Vasfi Raşit: Türk İcra ve İflas Kanunu Cilt I, İş ve Ekonomi Matbaası, Ankara 1966. Somer, Zeynep: “Borçtan Kurtulma Davası”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2021. Sunar, Gülcan: “Şekli Anlamda Taraf Kavramını Kabul Etmenin İcra ve İflas Hukukunda Doğurduğu Sonuçlar”, içinde Prof. Dr. Ergun Önen’e Armağan, Editörler: Selçuk Öztek, M. Kamil Yıldırım, Nevhis Deren Yıldırım, Alkım Yayın, İstanbul 2003, ss. 333-355. Tanır, Zeliha Büşra: Genel Haciz Yoluyla Takipte İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması, Adalet Yayınevi, Ankara 2022. Tanrıver, Süha: Medeni Usûl Hukuku Cilt I, 4. Baskı, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2021. (Usûl Cilt I) Tanrıver, Süha: Medeni Usûl Hukuku Cilt II, 2. Baskı, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2022. Tanrıver, Süha: Medeni Usûl Hukukunda Derdestlik İtirazı, Adalet Yayınevi, Ankara 2007. (Derdestlik) Taş Korkmaz, Hülya: Hukuk Davalarında Gerçek Tarafın Belirlenmesi, Onikilevha Yayıncılık, İstanbul 2021. (Gerçek Taraf) Taş Korkmaz, Hülya: Medenî Usûl Hukukunda İradî Taraf Değişikliği, Yetkin Yayınları, Ankara 2014. (İradî Değişiklik) Taşpınar Ayvaz, Sema: “İcra Müdürünün Yetkilerinin Kısıtlanmasına İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararının Eleştirisi”, Terazi Hukuk Dergisi, S. 10, 2007, ss. 71-79. Taşpınar, Sema: “Medenî Yargılama Hukukunda Amaç Sorunu”, Av. Dr. Faruk Erem Armağanı, TBB Yayını No:8, Ankara 1999. Törüner, Ekrem: “Takip Konusu Alacağın Temliki”, Ankara Barosu Dergisi, C. 50, S. 4, 1993, ss. 605-608. Türk, Ahmet: Maddi Hukuk ve İcra-İflas Hukuku Yönleriyle Menfi Tespit Davası, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2006. Ulukapı, Ömer: İcra ve İflas Hukuku, Mimoza Yayıncılık, Konya 2015. (İcra) Ulukapı, Ömer: Medenî Usûl Hukuku, Mimoza Yayınları, Konya 2014. Ulukapı, Ömer: Medeni Usûl Hukukunda Dava Arkadaşlığı, Mimoza Yayınları, Konya 1991. (Dava Arkadaşlığı) Ulukapı, Ömer: Medeni Usûl Hukukunda Tarafların Duruşmaya Gelmemesi, Mimoza Yayınları, Konya 1997. (Tarafların Duruşmaya Gelmemesi) Umar, Bilge: “Kuru/Arslan/Yılmaz” ın İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı Üzerine Gözlemler (15. Basım)” , 75. Yaş Günü İçin Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı, Editör: Hakan Pekcanıtez, TBB Yayını, Ankara 2004. Umar, Bilge: “Medeni Usûl Hukukunda Davanın Dinlenme Şartı Olarak Ehliyet”, İÜHFM, S. 3, 1963, ss. 591-619. Umar, Bilge: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2011. (Şerh) Umar, Bilge: İcra ve İflâs Hukukunun Tarihî Gelişmesi ve Teorisi, Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi Yayınları, İzmir 1973. (Gelişim) Uyar, Talih/Uyar, Alper/Uyar, Cüneyt: İcra Hukukunda Şikâyet, Bilge Yayınevi, Ankara 2018. (Şikâyet) Uyar, Talih/Uyar, Alper/Uyar, Cüneyt: İcra ve İflas Kanunu Şerhi Cilt I, 3. Baskı, Bilge Yayınevi, Ankara 2014. (İcra Cilt I) Uyar, Talih: “İcra Hukukunda Borçtan Kurtulma Davası (İİK. m. 69/II, III, IV, V)”, TBB Dergisi, S. 58, 2005, ss. 323-339. Uyar, Talih: İcra Hukukunda İtiraz, 2. Baskı, Feryal Yayınevi, Manisa 1990. Uyar, Talih: İcra ve İflas Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları (İİK m. 277-284) (6183 s. K. 24-31), 8. Tıpkı Baskı, Bilge Yayınevi, Ankara 2023. Üstündağ, Saim: “İlâmsız İcrada İcra Dairesinin Yetkisine İtiraz”, Makaleler, İçtihat Tahlilleri ve Çeviriler, Adalet Yayınevi, Ankara 2010. Üstündağ, Saim: İcra Hukukunun Esasları, İstanbul 2004. (İcra) Üstündağ, Saim: İddia ve Müdafaanın Değiştirilmesi Yasağı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul 1967. (Yasak) Üstündağ, Saim: Medeni Yargılama Hukuku, 7. Baskı, Nesil Matbaacılık, İstanbul 2000. (Yargılama) Yardımcı, Taner Emre: Hukuk Davalarında Mecburi Dava Arkadaşlığı, Adalet Yayınevi, Ankara 2021. Yıldırım, M. Kâmil/Deren Yıldırım, Nevhis: İcra ve İflas Hukuku, 6. Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul 2015. Yılmaz, Ejder: “Davada Taraf Değişikliği”, Prof. Dr. Saim Üstündağ’a Armağan, Adalet Yayınevi, Ankara 2009. (Taraf Değişikliği) Yılmaz, Ejder: “Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hükümlerinin İcra İflâs Uyuşmazlıklarında Uygulanabilirliği”, Prof. Dr. Ramazan Arslan'a Armağan Cilt II, Editörler: Emel Hanağası, Mustafa Göksu, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2015. (Uygulanabilirlik) Yılmaz, Ejder: “İtirazın İptali Davasının Hukuki Niteliği”, Prof. Dr. Saim Üstündağ’a Armağan, Adalet Yayınevi, Ankara 2009, ss. 597-615. Yılmaz, Ejder: “Usûl Ekonomisi”, AÜHFD (Prof. Dr. Necip Bilge Armağanı), C. 57, S. 1, Ankara 2008, ss. 243-274. Yılmaz, Ejder: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi Cilt 1, 3. Baskı, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2017. Yılmaz, Ejder: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi Cilt 2, 3. Baskı, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2017. Yılmaz, Ejder: Hukuk Sözlüğü, Yenilenmiş 10. Baskı, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2011. (Hukuk Sözlüğü) Yılmaz, Ejder: Islah, 5. Baskı, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2021. (Islah) Yılmaz, Ejder: İcra ve İflas Kanunu Şerhi, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2016. (İcra Şerh)tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/33576
dc.description.abstractChanges may occur on the party of a lawsuit or an enforcement proceeding for reasons arising from the law. However, in the parties to a lawsuit, the Code of Civil Procedure Art. 124 in accordance with the provision it is also possible to make voluntary changes. This change either according to HMK Art. 124/1, it can be done based on the express consent of the other party or can be made as a result of the judge's acceptance if a mistake has been made in the presentation of the party according to HMK Art. 124/3-4, mistake in fact, due to an acceptable mistake or not contrary to the rule of good faith. In enforcement law, however, there is no provision or reference in the Code of Enforcement and Bankruptcy that voluntarily changes can be made in an enforcement proceeding or in the remedies specific to enforcement law. However, in practice, it is frequently encountered that the party of the enforcement proceeding is presentation incorrectly. In the study, whether the aforementioned provision can be applied in terms of enforcement proceedings and the remedies in the enforcement law procedure related to the proceedings is evaluated in the light of doctrinal views and Judicial decisions; the limits of application, its provisions and results are designated.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectİcra takibitr_TR
dc.subjectTaraftr_TR
dc.subjectTaraf değişikliğitr_TR
dc.subjectTarafta iradî değişikliktr_TR
dc.subject.lcshTürk hukukutr_TR
dc.titleİcra Hukukunda Tarafta İradî Değişikliktr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBir davanın ya da bir icra takibinin tarafında kanundan doğan sebeplerle değişiklik ortaya çıkabilir. Bununla birlikte bir davanın taraflarında Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 124 hükmü uyarınca iradî değişiklik yapılabilmesi de mümkündür. Bu değişiklik ya HMK m. 124/1’e göre karşı tarafın açık rızasına dayanılarak yapılabilir ya da HMK m. 124/3-4’e göre maddi hata, dürüstlük kuralına aykırı olmayan ya da kabul edilebilir bir yanılgı sebebiyle tarafın gösterilmesinde bir yanlışlık yapılmışsa hâkimin kabulü sonucunda yapılabilir. İcra hukukunda ise bir icra takibinde ya da icra hukukuna özgü başvuru yollarında tarafta iradî değişiklik yapılabileceğine ilişkin İcra ve İflas Kanunu’nda bir hüküm veya atıf bulunmamaktadır. Ancak uygulamada sıkça takibin tarafının da yanlış gösterilmesiyle karşılaşılmaktadır. Çalışmada söz konusu hükmün takipler ve takiple bağlantılı icra hukuku prosedürü içerisinde yer alan başvuru yolları bakımından uygulanıp uygulanamayacağı öğreti ve Yargı kararları ışığında değerlendirilmekte, uygulama sınırları ile hüküm ve sonuçları belirlenmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentÖzel Hukuktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-07-10T07:12:55Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record