Show simple item record

dc.contributor.advisorDoğan, Aymil
dc.contributor.authorBöyükbaş, Sevim Sinem
dc.date.accessioned2023-07-10T11:53:47Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-06-15
dc.identifier.citationAPA 7th Editiontr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/33596
dc.description.abstractBÖYÜKBAŞ, SEVİM SİNEM. Effect of Computer Assisted Interpreting Tool on Simultaneous Interpreting Performance, MA Thesis, Ankara, 2023. The number and scope of technologies used during conference interpreting are limited in comparison with Computer Assisted Translation (CAT) tools designed for translation practitioners. Computer Assisted Interpreting (CAI) tools aid interpreters throughout their assignments, taking into account their needs like glossary drafting and terminology retrieval. This study provides an overview of the CAI tools designed for interpreters' terminology management and evaluates the impact of using one such tool, Interpreters' Help, on novice interpreters' simultaneous interpreting (SI) performance, compared to a traditional electronic glossary in MS Excel format. Twelve recent graduates from Hacettepe University's Department of Translation and Interpretation participated in this study. A repeated-measures experimental design was used. Initially, participants were interviewed about their experience with interpreting-oriented technologies like CAI tools. They then performed a pre-test SI using an Excel glossary, followed by CAI tool training. Subsequently, participants completed a post-test SI using a glossary created with Interpreters' Help. After both tests, participants responded to a 5-point Likert questionnaire containing nine statements and one open-ended question. Simultaneous interpreting performances, terminological performances, and questionnaire responses were analysed and compared using both quantitative and qualitative methods. The Wilcoxon signed-rank test, a non-parametric method, was employed to compare the SI performance scores. Participants' terminological performances were assessed for accuracy based on their glossary method and applied lexical strategies, using recorded data. This thesis seeks to contribute to the body of knowledge on interpreting studies by highlighting advantages and disadvantages of CAI tools.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectComputer assisted interpretingtr_TR
dc.subjectCAI Tools
dc.subjectTerminology
dc.subject.lcshP- Dil ve edebiyattr_TR
dc.titleEffect of Computer Assisted Interpreting Tool on Simultaneous Interpreting Performancetr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBÖYÜKBAŞ, SEVİM SİNEM. Bilgisayar Destekli Sözlü Çeviri Aracının Andaş Çeviri Performansına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2023. Konferans çevirisi sırasında kullanılan teknolojilerin sayısı ve kapsamı, yazılı çevirmenler için tasarlanmış olan Bilgisayar Destekli Çeviri (BDÇ) araçlarına kıyasla sınırlıdır. Bilgisayar Destekli Sözlü Çeviri (BDSÇ) araçları, tercümanların sözlükçe hazırlama ve sözlükçede aradıkları terimi bulma gibi ihtiyaçlarını dikkate alarak çeviri sürecinin her aşamasında onlara yardımcı olur. Bu çalışma, tercümanların terminoloji yönetimi için tasarlanmış BDSÇ araçlarının genel bir değerlendirmesini sunmakta ve Interpreters' Help adlı bir aracın kullanımının, geleneksel MS Excel formatında elektronik bir sözlükçeyle karşılaştırıldığında yeni mezun tercüman grubunun andaş çeviri performansına etkisini değerlendirmektedir. Bu çalışmaya Hacettepe Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümünden mezun olan on iki kişi katılmıştır. Tekrarlı ölçümler deneysel deseni kullanılmıştır. Katılımcılardan başlangıçta BDSÇ araçları gibi sözlü çeviriye yönelik teknolojilerle ilgili deneyimleri hakkında görüş alınmıştır. Ardından katılımcılar, ön test sırasında Excel formatında bir sözlükçeden yardım alarak andaş çeviri yapmışlardır ve daha sonra BDSÇ araçları eğitimi almışlardır. Katılımcılar son test sırasında Interpreters' Help ile oluşturulan bir sözlükçe kullanmışlardır. Her iki testten sonra katılımcılar dokuz ifade ve bir açık uçlu soruyu içeren beş puanlık bir Likert anketine yanıt vermişlerdir. Andaş çeviri performansları, terminoloji performansları ve anket yanıtları hem nicel hem de nitel yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. Andaş çeviri performansı puanlarını karşılaştırmak için parametrik olmayan Wilcoxon işaretli sıralar testi kullanılmıştır. Katılımcıların terminoloji performansları, kaydedilen veriler kullanılarak sözlükçe yöntemlerine ve sözcük düzeyinde uygulanan stratejilere göre doğruluk açısından değerlendirilmiştir. Bu tez, BDSÇ araçlarının avantajlarına ve dezavantajlarına ışık tutarak sözlü çeviri çalışmaları alanında yapılan araştırmalara katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentMütercim-Tercümanlıktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-07-10T11:53:47Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypepresentationtr_TR
dc.subtypedatasettr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record