Show simple item record

dc.contributor.advisorKıngır, Sevgi
dc.contributor.authorSayıcı, Elif
dc.date.accessioned2023-07-31T08:11:00Z
dc.date.issued2023-06
dc.date.submitted2023-06-05
dc.identifier.citationSayıcı, E. (2023). STEM Eğitiminin Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Fen Kavramlarını Anlamalarına ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/33770
dc.description.abstractThe aim of this research was to examine the effects of STEM approach on students' conceptual understanding and scientific process skills in primary school science course and to determine the opinions of the students in the experimental group about the STEM approach. The research was carried out with 49 fourth grade students in a public primary school in Ankara. The research was designed as an embedded design, which is one of the mixed research methods. STEM approach was used in the teaching of the "Lighting and Sound Technologies" and "Simple Electrical Circuits" units in the experimental group, while the teacher taught the same subjects with the already used methods and strategies in the comparison group. Concept Understanding Test, Inquiry Skills Test, Investigation Report and Semi-Structured Interview Form were used as data collection tools in the research. At the end of the 11-week implementation period, dependent and independent samples t-tests were used to assess students' conceptual understanding and scientific process skills. Investigation Report Assessment Rubric was used to evaluate the students’ writing skills in investigation report. Content analysis was conducted to analyze the qualitative data collected from the students. As a result of the research, it was concluded that the STEM approach improved students' conceptual understanding and scientific process skills compared to the teacher’s existing teaching method. At the same time, it was determined that there was an increase in the writing skills in investigation report of the experimental group students throughout the implementation process. It has been determined that the students held positive views on the implementation process and approach.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSTEM eğitimitr_TR
dc.subjectBilimsel süreç becerileritr_TR
dc.subjectKavramsal anlamatr_TR
dc.subjectSınıf eğitimitr_TR
dc.subject.lcshL- Eğitimtr_TR
dc.titleStem Eğitiminin Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Fen Kavramlarını Anlamalarına ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın amacı, ilkokul fen bilimleri dersinde STEM yaklaşımının öğrencilerin kavramsal anlamaları ve bilimsel süreç becerileri üzerine etkisini incelemek ve deney grubu öğrencilerinin STEM yaklaşımına yönelik görüşlerini belirlemektir. Araştırma, Ankara ilindeki bir devlet ilkokulunun dördüncü sınıfında öğrenim gören 49 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma karma araştırma yöntemlerinden gömülü desen olarak tasarlanmıştır. Deney grubunda Aydınlatma ve Ses Teknolojileri ve Basit Elektrik Devreleri ünitelerinin öğretiminde STEM yaklaşımı kullanılmış, karşılaştırma grubunda ise öğretmen derslerinde kullanmaya alışkın olduğu yöntem ve stratejiler ile aynı konuların öğretimini yapmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kavram anlama testi, araştırma becerileri testi, araştırma raporu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. 11 hafta süren uygulama süreci sonunda öğrencilerin kavramsal anlamalarının ve bilimsel süreç becerilerinin değerlendirilmesi için bağımlı ve bağımsız örneklemler t-testi kullanılmıştır. Araştırma raporu yazma becerilerinin değerlendirilmesi için ise araştırma raporu değerlendirme rubriği kullanılmıştır. Öğrencilerden toplanan nitel verilerin analizi için içerik analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda STEM yaklaşımının öğretmenin mevcut öğretim yöntemine kıyasla öğrencilerin kavramsal anlamalarını ve bilimsel süreç becerilerini geliştirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda deney grubu öğrencilerinin süreç ilerledikçe araştırma raporu yazma becerilerinde de bir artış olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin uygulama sürecine ve yaklaşıma yönelik olumlu görüşlere sahip oldukları tespit edilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentSınıf Öğretmenliğitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-07-31T08:11:00Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record