Show simple item record

dc.contributor.advisorAlagözlü, Nuray
dc.contributor.authorTosun, Sibel
dc.date.accessioned2023-07-31T11:03:37Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-07-04
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/33805
dc.description.abstractThis study aims to examine the effectiveness of interactional strategy training on the level of collaboration between pairs during peer interaction. The research sample consisted of 28 students, aged 18-22, who were divided into two groups: the experimental group, which received instruction in interactional strategies, and the control group, which engaged in the same pair-tasks as the experimental group but without strategy training. Employing a mixed-methods research design, quantitative and qualitative data were collected through pre-task, immediate post-task, and delayed post-task speaking activities, self-evaluation forms, and interviews. The interactions during pre-, post-, and delayed post-tasks were analyzed to identify the interactional strategies and patterns formed by the dyads. The self-evaluation forms and interviews provided additional insights into the participants' reflections and perceptions of the interactional strategy training. The analysis of dyadic interaction revealed that both groups showed increased collaboration and utilization of interactional strategies in the post-task. However, the experimental group exhibited a significantly higher level of collaboration and implementation of strategies during interactions. The examination of interaction patterns and strategy use demonstrated the positive impact of interactional strategy training in enhancing collaboration and promoting the use of interactional strategies. Furthermore, the analysis of self-evaluation forms and interviews revealed that participants in the strategy group experienced various benefits, including heightened awareness of their interactional behaviors, improvements in speech fluency, interactional skills, strategy usage, and affective factors such as motivation, self-confidence, and anxiety levels.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectİnteractional strategiestr_TR
dc.subjectPatterns of interactiontr_TR
dc.subjectPeer interactiontr_TR
dc.subjectCollaborative interactiontr_TR
dc.subjectSpeaking skillstr_TR
dc.subject.lcshİngiliz dilitr_TR
dc.titleEnhancing Peer Collaborative Oral Interaction Through Interactional Strategy Trainingtr_TR
dc.title.alternativeAkran İşbirliksel Etkileşiminin Etkileşimsel Strateji Eğitimi Aracılığıyla Geliştirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetÖğrenciler arasındaki çiftli etkileşimin incelenmesi, dil öğrenme ve sözlü iletişimin sosyal boyutlarına yönelik artan vurguyla araştırmacılar arasında büyük ilgi uyandırmıştır. Bu çalışma etkileşim stratejisi eğitiminin akran etkileşimi sırasında işbirliği düzeyi üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma örneklemini, etkileşimsel strateji eğitimi alan deneysel grup ve strateji eğitimi almayan kontrol grubu olmak üzere, 18-22 yaş arası 28 öğrenciden oluşturulmuştur. Karma yöntem araştırma tasarımı kullanılarak, nicel ve nitel veriler, ön test, son test ve geciktirilmiş son test konuşma etkinlikleri, öz değerlendirme formları ve görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Etkileşim kalıplarını ve ikili gruplar tarafından kullanılan etkileşim stratejilerini belirlemek için ön, son ve geciktirilmiş konuşma aktivitelerinin transkriptleri analiz edilmiştir. Öz değerlendirme formları ve görüşmeler de etkileşimsel strateji eğitimiyle ilgili katılımcıların düşüncelerini ve algılarını daha ayrıntılı bir şekilde ortaya koymak için analiz edilmiştir. İkili gruplardaki etkileşim her iki grupta da son testte artan işbirliği ve daha fazla etkileşimsel strateji kullanımını göstermiş olsa da, deneysel grup etkileşimlerinde belirgin bir şekilde daha yüksek bir işbirliği düzeyi ve strateji kullanımı artışı gözlemlenmiştir. Etkileşim kalıplarının ve strateji kullanımının incelenmesi, etkileşimsel strateji eğitiminin akranlar arasındaki işbirliğini etkili bir şekilde artırdığını ve etkileşimsel stratejilerin kullanımını teşvik ettiğini göstermiştir. Ayrıca, öz değerlendirme formlarının ve görüşmelerin analizi, strateji grubundaki katılımcıların etkileşimsel davranışlarının daha fazla farkındalığını geliştirdiğini ve konuşma akıcılığı, etkileşimsel beceriler, strateji kullanımı gibi alanlarda iyileşme yaşadıklarını, ayrıca motivasyon, özgüven ve kaygı düzeyleri gibi duygusal faktörlerde de olumlu gelişmeler olduğunu ortaya koymuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Diller Eğitimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-07-31T11:03:37Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeworkingPapertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record