Show simple item record

dc.contributor.advisorAyhan Başer, Duygu
dc.contributor.advisorAyhan Başer, Duygu
dc.contributor.authorKarahan, Şule
dc.date.accessioned2023-08-02T13:40:37Z
dc.date.issued2023-02-15
dc.date.submitted2023-02-15
dc.identifier.citationKarahan Ş., Covid-19 Enfeksiyonu Geçirme Durumunun Genç Erişkinlerin Çocuk Sahibi Olma İsteğine Etkisinin Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Uzmanlık Tezi, Ankara, 2023tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/33872
dc.description.abstractThe Covid-19 virus is considered the most serious epidemic disease that humanity has experienced in the last century, with more than six hundred and seventy million defined cases and six million seven hundred thousand deaths spread around the world at the end of two and a half years since March 2020, when it was declared a pandemic by the World Health Organization. It is a global health emergency with consequences such as rapid transmission, high death rates, lack of effective treatments and major quarantine measures, causing major disruptions to the health system and changing the pregnancy planning behavior of adults. In our study, it was aimed to investigate the change in the desire to have a pregnancy plan / childbearing in young individuals between the ages of 18-35 with the effect of the Covid-19 pandemic or after the Covid-19 infection. A total of 236 individuals were included in our study as two separate groups, who had the Covid-19 infection and who had never had it. The data were collected via e-survey using the personal information form prepared by the researcher and the coronavirus anxiety scale. In our study, it was found that half of the participants were not affected by their pregnancy plan due to infection or pandemic. It was determined that most of the participants used contraception due to family planning. It was determined that most of the participants did not change the protection method used after the Covid-19 infection and continued with the same method. It was determined that most of the participants did not change the protection method used after the Covid-19 infection and continued with the same method. It was determined that the participants thought that after the Covid-19 infection, the state of having children was affected in men, while the state of having children in women was not affected. It was determined that the participants obtained information about the effect of the Covid-19 infection on the state of having children from the people around them. It was determined that those who did not have the Covid-19 vaccine themselves or their spouses thought that the Covid-19 infection would have an effect on male reproductive functions. In our study, it was determined that the thought of pregnancy was affected by the people whose spouses had the Covid-19 vaccine. Our findings have been discussed with the support vii of the literature, and it sheds light on researchers by examining the idea of individuals having a pregnancy plan during the pandemic period and the effect of Covid-19 infection on reproductive functions. Considering the limitations of the study, face-to face studies with a higher number of participants and multicenter studies are needed to generalize to society.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectCovid-19, fertilite, infertilite, gebelik planı, Covid-19 aşısı, doğurganlık, ebeveyntr_TR
dc.subject.lcshTıp uygulamasıtr_TR
dc.titleCovid-19 Enfeksiyonu Geçirme Durumunun Genç Erişkinlerin Çocuk Sahibi Olma İsteğine Etkisinin Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesistr_TR
dc.description.ozetCovid-19 virüsü Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak ilan edildiği Mart 2020’den günümüze kadar geçen iki buçuk yılın sonunda dünya geneline yayılmış altı yüz yetmiş milyonu aşkın tanımlanmış olgu ve altı milyon yedi yüz bine ulaşan ölüm sayısı ile insanlığın son yüzyılda yaşadığı en ciddi salgın hastalık olarak değerlendirilmektedir. Hızlı bulaşması, yüksek ölüm oranları, etkili tedavilerin olmaması ve büyük karantina önlemleri gibi sonuçlarla küresel bir sağlık acil durumu olup sağlık sisteminde büyük aksamalara sebep olmuştur ve yetişkinlerin gebelik planlama davranışlarını da değiştirmiştir. Çalışmamızda 18-35 yaş arasın genç bireylerin Covid-19 pandemisi etkisiyle veya geçirilen Covid-19 enfeksiyonu sonrası gebelik planı/çocuk sahibi olma isteklerindeki değişimin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmamıza Covid-19 enfeksiyonunu geçirmiş olan ve hiç geçirmemiş olan iki ayrı grup şeklinde toplamda 236 birey dahil edilmiştir. Veriler araştırmacının hazırladığı kişisel bilgi formu, koronavirüs anksiyete ölçeği kullanılarak e-anket yolu ile toplanmıştır. Araştırmamızda katılımcıların geçirilen enfeksiyon ya da pandemi nedenli baktığımızda yarısının gebelik planının etkilenmediği saptandı. Katılımcıların çoğunun kontrasepsiyon kullanma nedeninin aile planlaması olduğu saptandı. Katılımcıların çoğunun Covid-19 enfeksiyonu sonrası kullanılan korunma yöntemini değiştirmeyip aynı yöntemle devam ettiği saptandı. Katılımcıların geçirilen Covid-19 enfeksiyonu sonrası erkeklerde çocuk sahibi olma durumunun etkilendiğini, kadınlarda çocuk sahibi olma durumunun ise etkilenmediğini düşündüğü saptandı. Katılımcıların geçirilen Covid-19 enfeksiyonunun kişilerin çocuk sahibi olma durumuna etkisi ile ilgili bilgiye çevresinden ulaştığı saptandı. Katılımcılardan kendi veya eşi Covid-19 aşısı yaptırmayanların Covid-19 enfeksiyonunun erkek üreme fonksiyonlarına etkisi olacağını düşündüğü saptandı. Çalışmamızda eşi Covid-19 aşısı yaptıranların gebelik düşüncesinin etkilendiği saptandı. Bulgularımız literatür ile desteklenerek tartışılmış olup pandemi döneminde bireylerin gebelik planı sahibi olma düşüncesinin ve Covid-19 enfeksiyonunun üreme fonksiyonları üzerindeki etkisinin incelenmesi ile araştırmacılara ışık tutmaktadır. Araştırmanın kısıtlılıkları göz önünde v bulundurularak daha yüksek katılımcı sayısı ile yüz yüze yapılacak çalışmalara ve topluma genelleyebilmek için çok merkezli çalışmalara ihtiyaç vardır.tr_TR
dc.contributor.departmentAile Sağlığıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-08-02T13:40:37Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypemedicineThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record