Show simple item record

dc.contributor.advisorEkti, Meltem
dc.contributor.authorDereli, Bihter
dc.date.accessioned2023-08-19T19:03:21Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-06-20
dc.identifier.citationDereli, B. (2023). Uluslararası Öğrencilerin Türkçe Genel Akademik Amaçlı Okuma Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Eylem Araştırması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/33925
dc.description.abstractResearch on the academic needs of international students in teaching Turkish as a foreign/second language shows that as students start to study in their departments, they have problems related with academic language skills. One of these academic skill areas is academic reading. Academic reading, which requires high-level reading comprehension skills, forms the basis of academic language skills (academic listening, academic writing and academic speaking). The reading instruction that students receive in general purpose language courses is not sufficient for academic reading, which requires high-level reading comprehension skills. In order to address these problems, academic Turkish lessons have been started to be given to students after C1 level; however, the development of academic reading skills takes time and research in this field shows that students have difficulty in academic reading despite receiving lessons on academic Turkish. Accordingly, it is thought that providing academic reading instruction within the framework of language teaching for general academic purposes starting from the B1 level, will contribute to the development of students' academic reading skills. In line with this purpose, based on the literature, skills for the development of students' academic reading skills starting from the B1 level were determined. In order to develop these skills, activities were prepared within the framework of informative reading texts and implemented with the students throughout the B2 level. This study, whose implementation process was designed as an action research, covered a six-week course period and lasted nine weeks in total. Qualitative and quantitative data collection tools were utilized in this process. As a result of the findings, it was determined that the training was effective, improved students' academic reading skills, and that academic reading training can be given in addition to general purpose language courses. In addition, it was seen that the training increased students' awareness of academic reading, supported their academic reading development and helped them develop positive attitudes towards academic reading. Within the scope of the research, it has been determined that the development of reading skills for general academic purposes at B2 level is beneficial and necessary for the development of academic language skills.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTürkiyat Araştırmaları Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectYabancı/İkinci Dil Olarak Türkçe Öğretimitr_TR
dc.subjectGenel Akademik Amaçlı Dil Öğretimitr_TR
dc.subjectAkademik Okumatr_TR
dc.subjectAkademik Türkçetr_TR
dc.subjectUluslararası Öğrencilertr_TR
dc.subject.lcshEğitim kuramı. Eğitim uygulamaları.tr_TR
dc.titleUluslararası Öğrencilerin Türkçe Genel Akademik Amaçlı Okuma Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Eylem Araştırmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetYabancı/ikinci dil olarak Türkçe öğretiminde uluslararası öğrencilerin akademik ihtiyaçları üzerine yapılan araştırmalarda öğrencilerin bölümlerine başladıklarında akademik dil becerileri kaynaklı sorunlar yaşadıkları görülmektedir. Bu akademik beceri alanlarından birisi de akademik okumadır. Akademik okuma, yabancı/ikinci dil öğrencilerinin kısa sürede tek başlarına üstesinde gelemeyecekleri kadar karmaşık bir yapıya sahip olup akademik okuma becerilerinde yetkin olmayı gerektirir. Öğrencilerin genel amaçlı dil derslerinde aldıkları okuma eğitimi, akademik amaçlı okuduğunu anlama becerileri gerektiren akademik okuma için yeterli olamamaktadır. Bu sorunlara yönelik olarak C1 düzeyi sonrasında öğrencilere akademik Türkçe dersleri verilmeye başlanmıştır; ne var ki akademik okuma, diğer akademik dil becerilerinin (akademik dinleme, akademik yazma ve akademik konuşma) geliştirilmesi için temel oluşturması bakımından önem taşımakta ve akademik okuma becerilerinin geliştirilmesi zaman almaktadır. Üstelik bu alanda yapılan araştırmalar akademik Türkçe derslerine rağmen öğrencilerin akademik okuma yaparken zorlandıklarını göstermektedir. Bu doğrultuda, yabancı/ikinci dil olarak Türkçe öğretiminde C1 düzeyi sonrasına bırakılmadan B1 düzeyinden itibaren genel akademik amaçlı dil öğretimi çerçevesinde akademik okuma eğitimi verilmesinin öğrencilerin akademik okuma becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmüştür. Bu amaç doğrultusunda ise alan yazını temel alınarak öğrencilerin B1 düzeyinden itibaren akademik okuma becerilerinin geliştirilmesine yönelik beceriler belirlenmiştir. Belirlenen bu becerilerin geliştirilmesi amacıyla bilgilendirici okuma metinleri çerçevesinde etkinlikler hazırlanmış ve B1 düzeyini başarıyla tamamlamış olan öğrencilere B2 düzeyi boyunca uygulanmıştır. Uygulama süreci eylem araştırması olarak desenlenen bu çalışma, altı haftalık bir ders sürecini kapsamakta olup toplamda dokuz hafta sürmüştür. Bu süreçte nitel ve nicel veri toplama araçlarından yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda verilen eğitimin etkili olduğu, öğrencilerin akademik okuma becerilerinin geliştiği ve akademik okuma eğitiminin genel Türkçe öğretimine ek olarak verilebileceği sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte, eğitimin akademik okuma konusunda öğrencilerin farkındalıklarını artırdığı, akademik okuma gelişimlerini desteklediği ve akademik okumaya yönelik olumlu tutum geliştirmelerini sağladığı tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında B2 düzeyinde verilen genel akademik amaçlı okuma becerilerini geliştirilmesinin akademik dil becerilerinin geliştirilmesi bakımından faydalı ve gerekli olduğu tespit edilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-08-19T19:03:21Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record