Show simple item record

dc.contributor.advisorAkyol Mutlu, Aslı
dc.contributor.authorKişioğlu Halis, Betül
dc.date.accessioned2023-08-25T11:20:10Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-07-26
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/33949
dc.description.abstractThe aim of this study was to examine the effects of lauric acid and resveratrol intake on high fat high fructose-induced neuroinflammation, anxiety and learning-related behaviors in mice and to determine the possible role of CD36 in these mechanisms. C57BL/6 (8 weeks old, male, n=31) mice were included in the study and divided into 4 groups. The control group was fed with standard rodent chow (10% kcal fat) and plain drinking water. The other three groups were fed high-fat feed (60% kcal fat) and fructose containing drinking water (5% w/v fructose) (HFFD). The second group only recieved HFFD (n=8) while in addition to HFFD, the third and fourth groups were given resveratrol (7,5 mg/kg, HFFD-RSV, n=7) or lauric acid (750 mg/kg, HFFD-LA, n=8) by oral gavage. At the end of the intervention (6 weeks), inflammatory markers in plasma and brain tissues, CD36 levels, histopathology of the liver, body water, protein and fat ratios in animal carcasses were examined. Average energy intake with daily diet was higher in the HFFD, HFFD-RSV and HFFD-LA groups than the control group (p<0,05). The mean total body weight gain of the HFFD group was higher than the control group (p<0,05). The mean total body weight gain of the HFFD-RSV group was lower than the HFFD group (p<0,05). Total body fat ratio of the HFFD group was higher than that of the control group (p<0,05). Total body fat ratios of the HFFD-RSV and HFFD-LA groups were lower than the HFFD group (p<0,05). HFFD elicited anxiety-like behaviors, while HFFD-RSV and HFFD-LA demonstrated improved anxiety-like behaviors (p<0,05). HFFD-LA led to a higher discrimination index than the other diet groups in the test measuring recognition memory (p<0,05). Brain and plasma GFAP and CD36 levels of the HFFD group were higher than the control group (p<0,05). Brain GFAP, CD36 and plasma CD36 levels were lower in the HFFD-RSV group than the HFFD group (p<0,05). Brain GFAP, CD36 and plasma GFAP levels were lower in the HFFD-LA group than the HFFD group (p<0,05). Brain IL-6, MCP-1, IFN-γ, TNF-α levels of the HFFD group were higher than the control group (p<0,05). Brain IL-6, MCP-1, IFN-γ, TNF-α levels were lower and IL-10 levels were higher in the HFFD-RSV group than the HFFD group (p<0,05). Brain MCP-1, IFN-γ, TNF-α levels were lower and IL-10 levels were higher in the HFFD-LA group than the HFFD group (p<0,05). Plasma IFN-γ, TNF-α, IL-12p70 levels were higher and IL-10 levels were lower of the HFFD group than the control group (p<0,05). Plasma IFN-γ, TNF-α, IL-12p70 levels were lower in the HFFD-RSV group than the HFFD group (p<0,05). Brain IFN-γ, TNF-α, IL-12p70 levels were lower and IL-10 levels were higher in the HFFD-LA group than the HFFD group (p<0,05). HFFD caused hepatocyte degeneration and microvesicular steatosis in the liver (p<0,05). HFFD-RSV and HFFD-LA reduced HFFD-induced hepatocyte degeneration and/or microvesicular steatosis in the liver (p<0,05). In conclusion, this study showed that supplementation of resveratrol and lauric acid reduced HFFD-induced obesity, neuroinflammation, systemic inflammation, anxiety-like behavior, hepatocyte degeneration, and microvesicular steatosis. Lauric acid has shown positive effects on cognitive performance. CD36 might be a potential biomarker for diet and neuroinflammation. The addition of dietary resveratrol and lauric acid sources in an adequate and balanced dietary pattern may improve health parameters associated with neuroinflammation.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectNöroinflamasyontr_TR
dc.subjectYüksek yağlı diyettr_TR
dc.subjectFruktoztr_TR
dc.subjectLaurik asittr_TR
dc.subjectResveratroltr_TR
dc.subjectCD36tr_TR
dc.titleLaurik Asit ve Resveratrol Alımının Farelerde Diyetle İndüklenen Nöroinflamasyon, CD36 Düzeyi ve Kognitif Davranışlar Üzerine Etkileritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı, laurik asit ve resveratrol alımının farelerde yüksek yağlı yüksek fruktozlu diyet ile indüklenen nöroinflamasyon, anksiyete ve öğrenme ile ilişkili bazı davranışlar üzerine etkilerini incelemek ve ilişkili mekanizmalarda CD36’nın olası rolünü saptamaktır. C57BL/6 orjinli (8 haftalık, erkek, n=31) fare çalışmaya dahil edilerek 4 gruba ayrılmıştır, 6 hafta boyunca diyet müdahalesi uygulanmıştır. Kontrol grubu (n=8) standart kemirgen yemi (%10 kkal yağ) ve sade içme suyu ile beslenmiştir. Diğer üç grup yüksek yağlı yem (%60 kkal yağ) ve fruktozlu içme suyu (%5 w/v fruktoz) ile beslenmiştir (HFFD). İkinci grup yalnızca HFFD (n=8) diyetini alırken, üçüncü ve dördüncü gruba HFFD’ye ilave olarak oral gavaj ile resveratrol (7,5 mg/kg, HFFD-RSV, n=7) veya laurik asit (750 mg/kg, HFFD-LA, n=8) verilmiştir. Müdahale sonunda plazma, beyin dokularında inflamatuvar belirteçler, yağ asidi translokaz proteini (CD36) düzeyi, karaciğer dokusu histopatolojisi, hayvan karkaslarında vücut su, protein ve yağ oranları incelenmiştir. Günlük diyetle ortalama enerji alımları HFFD, HFFD-RSV ve HFFD-LA gruplarında kontrol grubundan daha yüksek bulunmuştur (p<0,05). HFFD grubunun toplam vücut ağırlığı artışı ortalaması kontrol grubundan yüksektir (p<0,05). HFFD-RSV grubunun toplam vücut ağırlığı artışı ortalaması HFFD grubundan düşüktür (p<0,05). HFFD grubunun toplam vücut yağ oranı kontrol grubunun yüksektir (p<0,05). HFFD-RSV ve HFFD-LA gruplarının toplam vücut yağ oranları HFFD grubundan düşüktür (p<0,05). HFFD anksiyete benzeri davranışlara yol açarken HFFD-RSV ve HFFD-LA gruplarında anksiyete benzeri davranışlar gözlenmemiştir (p<0,05). HFFD-LA öğrenme ve belleği ölçen testte diğer diyet gruplarından daha yüksek diskriminasyon oranı göstermiştir (p<0,05). HFFD grubunun beyin ve plazma glial fibriler asidik protein (GFAP) ve CD36 seviyeleri kontrol grubundan yüksek bulunmuştur (p<0,05). HFFD-RSV grubunda beyin GFAP, CD36 ve plazma CD36 seviyelerini HFFD grubundan düşük bulunmuştur (p<0,05). HFFD-LA grubunda beyin GFAP, CD36 ve plazma GFAP seviyelerini HFFD grubundan düşük bulunmuştur (p<0,05). HFFD grubunun beyin IL-6, MCP-1, IFN-γ, TNF-α seviyeleri kontrol grubundan yüksek bulunmuştur (p<0,05). HFFD-RSV grubunda beyin IL-6, MCP-1, IFN-γ, TNF-α seviyeleri HFFD grubundan düşük; IL-10 seviyeleri yüksek bulunmuştur (p<0,05). HFFD-LA grubunda beyin MCP-1, IFN-γ, TNF-α seviyeleri HFFD grubundan düşük, IL-10 seviyeleri yüksek bulunmuştur (p<0,05). HFFD grubunun plazma IFN-γ, TNF-α, IL-12p70 seviyeleri kontrol grubundan yüksek, IL-10 seviyeleri düşük bulunmuştur (p<0,05). HFFD-RSV grubunda plazma IFN-γ, TNF-α, IL-12p70 seviyeleri HFFD grubundan düşük bulunmuştur (p<0,05). HFFD-LA grubunda beyin IFN-γ, TNF-α, IL-12p70 seviyeleri HFFD grubundan düşük, IL-10 seviyeleri yüksek bulunmuştur (p<0,05). HFFD karaciğerde hepatosit dejenerasyonu ve mikrovesiküler steatoza neden olmuştur (p<0,05). HFFD-RSV ve HFFD-LA karaciğerde HFFD ile indüklenen hepatosit dejenerasyonu ve/veya mikrovesiküler steatozu azaltmıştır (p<0,05). Sonuç olarak bu çalışmada resveratrol ve laurik asit eklenmesi HFFD ile indüklenen obezite, nöroinflamasyon, sistemik inflamasyon, anksiyete benzeri davranış, hepatosit dejenerasyonu ve mikrovesiküler steatozu azaltmıştır. Laurik asit kognitif performans üzerinde olumlu etkiler göstermiştir. CD36 diyet ve nöroinflamasyon için potansiyel bir biyobelirteç olabilir. Yeterli ve dengeli bir diyet modelinde resveratrol ve laurik asit kaynaklarına yer verilmesinin nöroinflamasyon ile ilişkili sağlık parametrelerini olumlu yönde geliştirebileceği düşünülmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentBeslenme ve Diyetetiktr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2024-02-27T11:20:10Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record